Samferdsel, kulturminner og plan

Enheten samferdsel, kulturminner og plan (SKP) er lokalisert i fylkeshuset i Hamar under en fylkessjef.
Sist oppdatert 14.11.2017

Fylkessjef

Erlend Myking
Tlf.: 908 69 404
E-post: erlend.myking@hedmark.org

Enheten har oppgaver innenfor fagområdene samferdsel, arealplan, kulturvern, folkehelse, klima og miljø (vilt, fisk og vann).

Ansatte

Finn ansatte på samferdsel, kulturminner og plan

Samferdsel

Samferdselsavdelingen er fylkeskommunens administrative samferdselsenhet, og arbeider med mange ulike temaer innenfor samferdselsfeltet. Avdelingen består av fire rådgivere og konsulenter i tillegg til fylkessjefen. Det arbeides blant annet med nasjonal transportplan, fylkesveger, trafikksikkerhet, løyveforvaltning, sykkelbyer, kollektivtransport og jernbanetransport. Samferdselsavdelingen utarbeider også Regional Samferdselsplan for Hedmark. Avdelingen forbereder saker for politisk behandling. 

Forvaltningen av yrkestransportlova §§ 6 og 9 er delegert til Samferdselsavdelingen, som dermed er løyvemyndighet for behovsprøvde løyver i Hedmark.

Forvaltingen av fylkesveger skjer i samarbeid med Statens Vegvesen som er sams vegadministrasjon. Ansvaret for den utøvende delen av kollektivtrafikken i Hedmark, med unntak av tog, er lagt til Hedmark Trafikk FKF.

Planlegging

Planavdelingen består av fem rådgivere og assisterende fylkessjef, og har et vidt spenn av arbeidsoppgaver innenfor kommunal- og regional planlegging:

Planavdelingen veileder kommunene i utarbeiding og behandling av planer etter Plan- og bygningsloven gjennom høringsinspill til konkrete konkrete plansaker og direkte kommunikasjon. Avdelingen skal i plansaker ivareta regionale interesser og tilrettelegge for gode planprosesser.

Fylkeskommunen er med fylkestinget regional planmyndighet. Planavdelingen utarbeider regionale planer i samarbeid med andre avdelinger.

Fylkeskommunen skal avholde regionalt planforum og planavdelingen har ansvaret for gjennomføringen. Regionalt planforum har som formål at kommunene og andre regionale myndigheter kan få presentert kommuneplaner og andre viktige arealplaner, og få innspill til disse. Deltakere på møtene er kommunene og statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter.

 

Kulturvern

Fagavdelingen består av en kulturvernleder, tre antikvarer og syv arkeologer. Vi rådgir og saksbehandler etter kulturminneloven og plan og bygningsloven. Hedmark fylkeskommune har et førstelinje ansvar i saker som berører kulturminnevernet.

Våre hovedoppgaver er å behandle alle typer forvaltningssaker som involverer kulturminner. Vi bidrar til å gjennomføre skjøtsel og vedlikehold på kulturminnene, samt søker om og fordeler tilskudd til dem.

Hovedvekten i saksbehandlingen ligger i plan-, bygge- og tilskuddssaker. Avdelingen veileder eiere av kulturminner. Vi følger opp fylkesdelplan for kulturminner og kulturmiljøer, ofte sammen med eiere og lokale aktører. 

Folkehelse

tekst

Klima og miljø

tekst

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?