Planer, rapporter og styringsdokumenter

Sist oppdatert 18.12.2017

Regional planstrategi for Hedmark 2016-2020.pdf

Regionale planer

Etter plan- og bygningsloven 2008.

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark 2019-2030

Regional plan for kompetanse og arbeidskraft i Hedmark.pdf

Vedtatt 2018

Regional plan for samfunssikkerhet og beredskap

Regional plan for samfunnssikkerhet og beredskap.pdf

Vedtatt 2013

Regional plan for vannforvaltning i de norske delene av vannregion Västerhavet

Finn plan og tiltaksprogram

Vedtatt 2015

Regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma

Finn plan og tiltaksprogram

Vedtatt 2015

Regional plan for opplevelsesnæringer 2012-2019 

Regional plan for opplevelsesnæringene i Hedmark 2012 - 2019.pdf

Vedtatt 2011 

Vedlegg til plan for opplevelsesnæringer:

Vedlegg - Ressurser for utvikling av bærekraftige opplevelser i Hedmark.pdf

Handlingsprogram Opplevelsesnæringer 2018 (19).pdf

Regional plan for framtidas flerkulturelle Hedmark 2009-2012(20)

Regional plan for framtidas flerkulturelle Hedmark 2009 - 2012 (20).pdf

Vedtatt 2009

Regional samferdselsplan 2012-2021

Regional Samferdselsplan 2012-2021.pdf

Vedtatt 2012

Regional plan for Dovrefjellområdet

Regional plan for Dovrefjellområdet

Vedtatt 2009

Regional plan for Rondane - Sølnkletten

Regional plan for Rondane - Sølnkletten.pdf

Rondane-Sølnkletten plankart.pdf

Godkjent 2013

Regional plan for Vestmarka

Regional plan for Vestmarka.pdf

Vedtatt 2012

Regional plan for Forollhogna villreinområde 2013-2025

Regional plan for Forollhogna villreinområde

Vedtatt 2013

Regional plan for Røros bergstad og Cirkumferensen 2011-2014(20)

Regional plan for Røros Bergstad og Circumferensen 2011 - 2014 (20).pdf

Vedtatt 2011

Fylkesdelplaner

Etter gammel plan- og bygningslov (av 1985)

Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer

Fylkesdelplan for vern og bruk av kulturminner.pdf

Vedtatt 2005

Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutvikling for Hamarregionen (SMAT)

Fylkesdelplan for samordnet miljø- areal- og transportutviklingen (SMAT).pdf

Vedtatt 2009

Energi- og klimaplan for Hedmark

Energi- og klimaplan for Hedmark del 1 - status og fakta.pdf

Vedtatt 2009

Energi og klimaplan del 2 - mål, tiltak og aktiviteter.pdf

Vedtatt 2016

Vannbruksplan for Glomma

Vannbruksplan for Glomma del 1 - langsiktige mål 2001-2010.pdf

Vannbruksplan for Glomma del 2 - Retningslinjer og handlingsprogram 2001-2004.pdf

Vedtatt 2001

Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget

Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget del 1 - Forvaltning 1996-2000.pdf

Vannbruksplan for Femund-/Trysilvassdraget del 2 - Handlingsprogram 1996-2000.pdf

Vedtatt 1995

Fylkesdelplan Søndre Hedmarksvidda

Fylkesdelplan for Søndre Hedmarksvidda.pdf

Vedtatt 1989

Overordnede strategier

Bioøkonomistrategi for Innlandet

Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017 - 2024.pdf

Vedtatt 2017

FOUi-strategi for Hedmark og Oppland 2017-2020

Strategi for forskning, utvikling og innovasjon 2017-2020.pdf

Handlingsplan FoUi-strategi.pdf

Vedtatt 2017

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020

Regional strategi for innovasjonsstrukturen i Hedmark 2016-2020.pdf

Vedtatt 2015

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2017

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og oppland 2013 - 2017.pdf

Revisjon pågår

Folkehelsestrategi 2018-2022

Folkehelsestrategi 2018-2022.pdf

Vedtatt 2018

Kulturstrategi for Hedmark

Kulturstrategi for Hedmark fylkeskommune 2018-2020.pdf

Vedtatt 2017 

Handlingsplaner

Handlingsplan tre prioriteringer på tvers og allmenn kultur.pdf

Plan for fysisk aktivitet 2018-2020.pdf

Handlingsplan for bibliotek.pdf

Innlandet universelt utformet 2025

Innlandet universelt utformet 2025 - felles strategi for Hedmark og Oppland.pdf

Vedtatt 2016

Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark

Regionale føringer for behandling av vindkraftsaker i Hedmark.pdf

Vedtatt 2013

Opplæringspolitisk plattform 2009-2013

Opplæringspolitisk plattform.pdf

Fortsatt gjeldende

Andre planer

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark fylke 2018-2021

Trafikksikkerhetsplan for Hedmark.pdf

Vedtatt 2017

Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015-2020

Mål- og handlingsdokument for Hedmark fylkeskommunes internasjonale arbeid 2015 – 2020.pdf

Vedtatt 2015

Viten og vilje helhetlig plan for voksenopplæringen 2010-2018

Viten og vilje - helhetlig plan for voksenopplæring i Hedmark.pdf

Vedtatt 2010

Økonomiplan og årsbudsjett

2019

Fylkesrådets forslag: Økonomiplan 2019-2022 - Årsbudsjett 2019.pdf

2018

Økonomiplan 2018-2021 og årsbudsjett 2018 - fylkestingets vedtak.pdf

Fylkesrådets forslag: Økonomiplan 2018-2021 - Årsbudsjett 2018.pdf

Årsberetninger

2018

Årsberetning 2018 for Hedmark fylkeskommune.pdf

Årsregnskapet 2018.pdf

2017

Årsberetning 2017 for Hedmark fylkeskommune.pdf

Årsregnskap 2017.pdf

2016

Årsberetning Hedmark fylkeskommune 2016.pdf

Årsregnskap 2016.pdf

Andre styringsdokumenter

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategien skal definere hvordan teknologi skal støtte opp under planlagt tjenesteutvikling og bidra til effektiv oppgaveløsning til beste for brukerne.

Digitalisering er sektorovergripende og handler om å bruke teknologi for å kunne fornye, forenkle og forbedre fylkeskommunen.

Det handler om å tilby tjenester på en ny måte som er enkle å bruke, effektive og pålitelige. Innbyggere og næringsliv i Hedmark har forventninger om å møte et moderne og effektivt forvaltningsorgan som gjør deres hverdag enklere. Bruk av IKT og bevisst utnyttelse av digitaliseringens muligheter gjør at vi kan oppnå dette.

Digitalt førstevalg innebærer at fylkeskommunen så langt som mulig er tilgjengelig på nett, og at nettbaserte tjenester er hovedregelen for kommunikasjon med brukerne. Målsettingen er å lage så gode digitale løsninger at de aller fleste ønsker å benytte disse, og velger bort manuelle kanaler.

Brukerorientering er viktig for å oppnå digitalt førstevalg. En digital forvaltning skal gi bedre tjenester til brukerne, med enklere saksbehandlingsprosesser og raskere svar. Dette er i samsvar med brukernes forventninger i en digital hverdag. Hele verdikjeden som saksbehandlingen omfatter, fra en sak starter til vedtak er fattet, må vurderes i sammenheng. Digital tjenesteutvikling er et samspill mellom teknologi, organisasjon, arbeidsprosesser, brukere og behov.

Digitaliseringsstrategi for Hedmark fylkeskommune 2016-2020.pdf

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune

Arbeidspolitikken  2016-2019 skal bidra til at Hedmark fylkeskommune ivaretar rollen som tjenesteyter, samfunnsutvikler og demokratisk organ. 

Arbeidsgiverpolitikken gir føringer for hvordan arbeidsgiver og ansatte kan møte de utfordringer og muligheter som kommer.

For å nå målet om å være en attraktiv arbeidsgiver, er det valgt fire innsatsområder i arbeidsgiverpolitikken: 

  1. Videreutvikle ledelse og medarbeiderskap
  2. Bygge, beholde og rekruttere kompetanse
  3. Tilrettelegge for innovasjon og endring
  4. Verdsette mangfold

Arbeidsgiverpolitikk for Hedmark fylkeskommune 2016-2019.pdf

Reglement for delegert myndighet

Delegasjonsreglement 2016-2019.pdf

Eierskapsmeldinger

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2017.pdf

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2016.pdf

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2015.pdf

Eierskapsmelding for Hedmark fylkeskommune 2014.pdf

Mer om eierskap

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?