Vårt samfunnsoppdrag

Hedmark fylkeskommune jobber for å utvikle Hedmark hver eneste dag. Dette gjør vi i samarbeid med andre offentlige virksomheter, lokalt næringsliv, foreninger, lag og organisasjoner. Og selvfølgelig sammen med innbyggerne våre. Målet er å skape et fylke hvor det er godt å bo og trives i, med en kunnskapsrik og sunn befolkning hvor næringslivet har gode vilkår samtidig som natur og miljø tas vare på. Dette beskriver Hedmark fylkeskommunes rolle som samfunnsutvikler.
Sist oppdatert 14.11.2017

Hva gjør fylkeskommunen?

Fylkeskommunen tilrettelegger for og samarbeider med andre samfunnsaktører om utvikling av næringsliv og arbeidsplasser. Vi er ofte initiativtaker eller blir forespurt om å ta rollen som pådriver og koordinator for utviklingsprosesser i fylket. Vi leder også den regionale samfunnsplanleggingen.

Vi har ansvaret for viktige samfunnsoppgaver som videregående opplæring, samferdsel, planlegging, klima, miljø, kulturarv, næringsutvikling, kultur, tannhelse og folkehelse.

Fylkeskommunen eier og drifter 14 videregående skoler, 22 tannklinikker, nesten 4000 kilometer fylkesveger og tilbyr kollektivtilbud gjennom vårt fylkeskommunale foretak Hedmark trafikk. Vi gir økonomisk og faglig støtte til mange kunst- og kulturaktører i fylket slik at kunst og kultur blir formidlet ut til befolkningen. Vi er også på eiersiden i noen kulturinstitusjoner.

 

Visjon og verdier

Visjon: Hedmark fylkeskommune er pådriver og lagspiller i samfunnsbyggingen

Verdier:

 • Åpen
 • Engasjert
 • Romslig

Eierskap

I tillegg til å eie videregående skoler, tannklinikker og fylkesveger, har fylkeskommunen eierinteresser i en rekke selskaper.

Fylkestinget har gitt fylkesrådet myndighet til å stå for den løpende oppfølging av fylkeskommunens eierskap.

Eierskapssekretariatet

Følgende oppgaver er tillagt eiersekretariatet:

 • forberede og tilrettelegge for politiske avklaringer og vedtak i eiersaker, både før generalforsamlinger/representantskapsmøter og ellers
 • koordinere deltagelse i generalforsamlinger, representantskapsmøter og eventuelle andre eiermøter i samråd med fylkesordfører og fylkesråd
 • bistå fylkesråd og fylkesdirektør i å utøve eierstyring i andre saker knyttet til eierskap
 • være et bindeledd mellom fylkeskommunen og det enkelte selskap
 • bistå ved vurderinger knyttet til eventuell dannelse av nye selskaper, avvikling, kjøp og salg av aksjer, endring av vedtekter mv. og saksbehandling i forbindelse med dette
 • koordinere arbeidet med fagavdelingene ved behov
 • bistå fylkesrådet hvis ønskelig ved vurdering av nye styrekandidater. Sekretariatet kan også bistå valgnemnda ved vurdering av nye styrekandidater. Valgnemnda sine henvendelser går via fylkesdirektøren
 • utarbeide de årlige eierskapsmeldinger til fylkestinget
 • sørge for at det gjennomføres opplæring for folkevalgte og andre i eierstyring og eierskapsrelaterte tema dersom det er ønskelig/ved behov

Eiersekretariatet består av:
Kristin Rønning, leder
Hilde Anette Neby
Karen Hege Lonkemoen
Kari Mette Hoel

Eierskapsmeldinger

Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2016.pdf

Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2015.pdf

Eierskapsmeklding for Hedmark fylkeskommune 2014.pdf

Revisjon, kontroll og tilsyn

Fylkeskommunens kontroll- og tilsynsorganer består av Kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS, som er valgt til fylkeskommunens revisor.

Kontrollutvalget

Fylkestinget velger selv et kontrollutvalg med fem medlemmer. To av disse skal velges blant fylkestingets faste medlemmer, og minst én av disse må representere opposisjonen i fylkestinget. 

Kontrollutvalget skal på vegne av fylkestinget føre løpende tilsyn og kontroll med den fylkeskommunale forvaltningen.

Kontrollutvalget skal blant annet sørge for at det blir utført regnskapsrevisjon, forvaltningsrevisjon og selskapskontroll.

I høringssaker som gjelder kontroll- og tilsynsfunksjonen, skal kontrollutvalget avgi innstilling til fylkestinget som deretter avgir høringsuttalelse på vegne av fylkeskommunen.

Kontrollutvalgets møter er i utgangspunktet åpne. Fylkesordfører og fylkesrevisor har møte- og talerett.

Medlemmer og varamedlemmer til Hedmark fylkeskommunes kontrollutvalg 2015-2019:

Krf:

Leder: Geir Lorents Byberg

1. vara: Kjell Bjørseth

2. vara: Charlotte Veland Hoven

FrP/H, Pp

Nestleder: ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Hege Jensen (Frp)

Medlem: Jan Narvesen (H)

1. vara: Rune Sørli (Pp)

2. vara: Svetlana Johnsen (FrP)

3. vara: Sissel Frang Rustad (H)

Ap

Medlem: Svein Borkhus

1. vara: Frank Bjørneseth

2. vara: Magnus Stenseth

3. vara: Tonje Granmo

Sp

Medlem: Åse Gyda Skålerud

1. vara: Ivar Arnesen

2. vara: Åse Bjerke Lilleåsen

Mer informasjon om Kontrollutvalgssekretariatet Innlandet (ekstern lenke)

 

Revisjon

Fylkestinget har valgt Hedmark Revisjon IKS til fylkeskommunens revisor. 

Kontrollutvalget forestår løpende faglig og administrativt tilsyn med revisjonen.

Kontrollutvalget og Hedmark Revisjon IKS skal i fellesskap bidra aktivt til at fylkeskommunen ivaretar alle sine oppgaver og forpliktelser på en effektiv måte og oppnår allmenn tillit i samfunnet.

Hedmark Revisjon IKS har sitt eget nettsted: http://www.hedmark-revisjon.no

Styrevervregisteret

KS har opprettet et styrevervregister. Her kan du sjekke styreverv til politikere og ansatte i Hedmark fylkeskommune.

Styrevervregisteret

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?