Samarbeid med fylkesmannen

Hedmark fylkeskommune har en samarbeidsavtale med Fylkesmannen i Hedmark.

Samarbeidet er konsentrert inn mot 5 områder som også gjenspeiler innsatsområdene i Regional planstrategi for Hedmark.

  1. Attraktivitet
  2. Kompetanse
  3. Næringsutvikling
  4. Infrastruktur
  5. Energi, Klima og naturressurser

Innen disse områdene skal det legges opp til prosjektrettede tiltak med klarere målsettinger.

Fylkesrådet og fylkesmannens ledergruppe har ansvar for å følge opp de enkelte samarbeidsområdene og aktivitetene i tillegg til å synliggjøre resultatene på en god måte.

Aktuelle samarbeidsprosjekter finansieres gjennom vanlig bruk av aktuelle prosjektmidler, mens det løpende administrative arbeidet, herunder sekretariatsoppgaver og daglig, faglig samarbeid, dekkes innenfor de ordinære driftsrammene.