Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Hedmark fylkes flerkulturelle råd er et fylkeskommunalt informasjons- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal være en stimulans for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning.
Sist oppdatert 24.04.2019

Valg til Innlandet flerkulturelle råd

Valg av medlemmer og varamedlemmer, Innlandet fylkeskommune perioden 2019 - 2023.

Hedmark fylkeskommune inviterer alle innvandrerorganisasjoner, kommunale råd/flyktningråd, frivillige organisasjoner, kommuner, organisasjoner for nasjonale minoriteter, og elever ved høgskolene i Innlandet til valg til vervet som medlem av Innlandet flerkulturelle råd.

Ved nytt valg ønsker vi at rådet skal ha en aldersspredning.

Rådet er et fylkeskommunalt informasjons- og rådgivende organ for Innlandet fylkeskommune. Rådet skal bestå av 9 medlemmer og 9 personlig varamedlemmer.

Fylkeskommunen er opptatt av å sikre at nasjonale minoriteter som er bosatt i det nye fylket, blir representert i rådet. Rådet skal ikke bestå av politikere.

Fylkestinget oppnevner rådets medlemmer.

Rådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden. Rådets medlemmer skal representere innvandrere og nasjonale minoriteter bosatt i Hedmark og Oppland (Innlandet). Rådet skal bestå av minst 40% av hvert kjønn.

Fylkeskommunen vil avholde åpne nominasjonsmøter, 2 nominasjonsmøter i Hedmark og 2 nominasjonsmøter i Oppland, der kandidater kan melde sin interesse til vervet som medlem og vara. Videre skal det avholdes et avsluttende møte i Hamar, der det innstilles 9 kandidater til vervet som medlem og 9 kandidater blant de regionale kandidater til vervet som vara. Disse 9 kandidatene og 9 personlige vara blir valgt i Fylkestingets møte i desember.

Nominasjonsmøtene avholdes etter følgende plan:

Hedmark

Møtested: Tynset Kulturhus
Dato: Mandag 23. september 2019
Tidspunkt: 17.00 – 19.00
Agenda: Valg av kandidater

Møtested: Skaslien Gjestgiveri, Solørvegen 1127, 2260 Kirkenær
Dato: Onsdag 18. september 2019
Tidspunkt: 17.00 – 19.00
Agenda: Valg av kandidater

Oppland

Møtested: First Hotel Breiseth, Jernbanegata 1-5, 2609 Lillehammer
Dato: Onsdag 11. september 2019
Tidspunkt: 17.00 – 19.00
Agenda Valg av kandidater

Møtested: IMDI sine lokaler på Gjøvik, Storgata 16, 2815 Gjøvik
Dato: Mandag 16. september 2019
Tidspunkt: 17.00 – 19.00
Agenda: Valg av kandidater

Avsluttende nominasjonsmøte:

Møtested: Hedmark fylkeskommune, Parkgata 64, 2325 Hamar
Dato: Mandag 30. september 2019
Tidspunkt: 16.00 – 19.00
Agenda: Valg av 9 kandidater og 9 vara for Innlandet flerkulturelle råd

Kontaktperson for nominasjonsmøter og avsluttende møte:
Camilla Øien Østmo
E-post: camilla.ostmo@hedmark.org
Mobil: 906 50 741

Kriterier for deltakelse i nominasjonsprosessen
 • Kandidatene skal ha bakgrunn fra etniske minoriteter / nasjonale minoriteter
 • Kandidatene må ha kapasitet og ressurser til å sette seg inn i ulike offentlige planverk, saksdokumenter og utredninger som legges fram til behandling
 • Kandidatene bør kunne håndtere digital kommunikasjon og dokumenthåndtering
 • Sammensetningen av forslaget skal representanter innvandrere og nasjonale minoriteter, dekke Oppland og Hedmark og minst 40% av begge kjønn.

Valg av medlemmer og personlig vara

 • Nominasjonskomiteen legger fram forslag til 9 kandidater til medlem og 9 personlige varamedlemmer. Avsluttende nominasjonsmøte godkjenner forslaget etter simpelt flertall modellen
 • Hedmark fylkeskommune legger fram saken til politisk behandling
 • Fylkestinget velger medlemmer og personlige varamedlemmer. 2 medlemmer oppnevnes av og blant fylkestinget som skal være observatører med møteplikt og talerett. Rådet selv velger leder og nestleder
 • Vi gjør oppmerksom på at de som ønsker å stille til valg på grunn av lang reiseveg ikke trenger å møte opp på det avsluttende nominasjonsmøte 30. august på Hamar.
 • Det må gis beskjed om dette til Camilla Øien Østmo på mobil 906 50 741 eller camilla.ostmo@hedmark.org innen 24. september.

Hvordan kandidatene kan registrere seg?

Kandidatene kan vise sin interesse ved å sende inn vedlagte skjema innen 24. september eller via elektronisk skjema.

Ved registrering via elektronisk skjema logger man inn med id. Elektronisk skjema finner dere her https://skjema.hedmark.org

Ved utfylling av skjema på papir er det viktig at man krysser av for Ja at man har lest informasjonsskrivet om samtykke. Dersom man ikke har krysset av på Ja, vil ikke kandidaten være gyldig og kan stille til valg.

Har du spørsmål når det gjelder registrering, ta kontakt med Camilla Øien Østmo på mobil 906 50 741 eller camilla.ostmo@hedmark.org

Informasjon om samtykke

Formålet med dette samtykke er å samle inn informasjon om kandidater til et flerkulturelt råd i Innlandet fylkeskommune.

Hedmark fylkes flerkulturelle råd er et informasjons- og rådgivende organ for fylkeskommunen. Rådet skal være en stimulans for minoritetenes samfunnsdeltakelse og brukermedvirkning.

For å velge tilfredsstillende og relevante kandidater til flerkulturelt råd trenger Innlandet fylkeskommune informasjon om kandidatene. Rådets medlemmer skal representere innvandrere og nasjonale minoriteter bosatt i Hedmark og Oppland. Informasjonen kandidatene må fylle ut er derfor vanlige personopplysning, men også opplysninger av særlige kategorier, som kulturell/etnisk bakgrunn og hvor lenge du har bodd i Norge og om du er medlem i en forening, organisasjon, kommunalt råd eller tilsvarende.
For å kunne samle inn denne informasjonen fra deg trenger vi ditt samtykke.

Innlandet fylkeskommune skal kun bruke informasjonen i skjemaet til dette formålet, og kan ikke bruke opplysningene til andre formål.

Samtykke

Hedmark fylkeskommune kan behandle personopplysninger dersom vi innhenter gyldig samtykke fra deg. Det er derfor viktig at du krysser av for enten JA eller NEI helt øverst på skjemaet. Hvis man ikke krysser av, er ikke skjemaet gyldig.

Samtykke varer til valgprosessen er behandlet i fylkestinget/fellesnemda i desember 2019. Alle innsendte skjemaer vil bli journalført i vårt arkivsystem. Ingen av skjemaene blir offentliggjort og det vil være kun nominasjonskomiteen som har tilgang til skjemaene i forbindelse med nominasjonsbehandlingen.

Et samtykke er ikke gyldig dersom det foreligger press for å samtykke eller dersom det oppstår negative konsekvenser dersom man ikke samtykker. Den enkelte må være i stand til å foreta et fritt valg.

Et samtykke kan trekkes tilbake uten negative konsekvenser. Hvis man trekker tilbake samtykke, kan man ikke stille som kandidat til det flerkulturelle rådet.
Ved tilbaketrekning av samtykke vil alle personopplysninger bli slettet.

Hedmark fylkes flerkulturelle råd

Rådet består av 7 medlemmer med personlige varamedlemmer. Fylkestinget oppnevner rådets medlemmer etter egen nominasjonsprosess. Fylkestinget utnevner leder med personlig vara fra fylkestinget og rådet selv velger nestleder. Rådets funksjonstid er 4 år og følger fylkestingsperioden. Rådets retningslinjer er vedtatt av fylkestinget.

Retningslinjer for rådet

Medlemmer og funksjoner 2015 - 2019

Fylkestinget har oppnevnt Gunn Randi Fjæstad (AP), som leder for Hedmark fylkes flerkulturelle råd for perioden 2015 – 2019.

Rådet består av følgende medlemmer:

Leder: Gunn Randi Fjæstad, mobil 910 06 567, e-post: gunn.fjaestad@hedmark.org

Nestleder: Sergio Rocco, mobil 951 51 612, e-post: roccosergio@hotmail.com

Medlem: Kee Chiz Kok, mobil 905 50 126, e-post: kee-c@online.no

Medlem: Mevlida Grabovica, mobil 941 64 772, e-post: mevlida.grabovica@hotmail.com

Medlem: Suhur Lorch Falch, mobil 404 92 034, e-post: suhur.falch@gmail.com

Medlem: Osman Kawkabishad, mobil 911 90 358, e.post: okawkabishad@yahoo.com

Medlem: Saleeban Abby Gedi, mobil 486 68 204, e-post: twiflu1@gmail.com

 

Handlingsplan 2019

Mål

Målet for handlingsplanen er at Hedmark fylkes flerkulturelle råd skal sette klare mål for sine aktiviteter i 2018, konkretisere det som skal gjøres, og avklare både arbeidsfordeling og framdriften. Handlingsplanen skal sikre at tiltakene er i samsvar med rådets mandat og vedtekter som er politisk vedtatt, og de blir gjennomført til avtalt tid.

Rådslederen har ansvar for å følge opp planen og sørge for at tidsfrister overholdes

Ansvar:

Frivillighetens rolle i integrerings- og holdnings arbeid i lokalsamfunn:

Nettverksbygging og utvikling av konkrete fellesprosjekter i samarbeid med frivillige organisasjoner

Tiltak:

 • Synliggjøre rådets funksjon og rolle i Hedmark for innvandrer-, nasjonale minoriteters organisasjoner og urbefolkning
 • Synliggjøre rådets funksjon og rolle i Hedmark for frivillige lag og foreninger

 

Kunnskapsformidling:

Skal arbeide for å støtte opp kunnskapsformidling i regi av kulturinstitusjoner og kompetansemiljøer

Tiltak:

 • Samling for å informere kommuner og andre aktuelle samarbeidspartnere om nasjonale minoriteter og urbefolkning med blant annet om Europarådets rammekommisjon til beskyttelse av nasjonale minoriteter
 • Være en medspiller i utvikling i utstillinger ved Glomdalsmuseet

 

Innvandrere som ressurs gjennom aktiv samfunnsdeltakelse

Skal være pådrivere for at innvandrere skal delta aktivt i samfunnet

Tiltak:

 • Fremme interessene og ivareta rettighetene for innvandrere, urbefolkning og nasjonale minoriteter
 • Være pådrivere for å bevare og utvikle nasjonale minoriteters, urbefolkning og innvandreres kultur og identitet, herunder språk, tradisjon og kulturarv
 • Synliggjøre betydningen av møteplasser for inkludering i lokalsamfunnet ved å hente fram de gode eksemplene
 • Være en pådriver for styrking av kunnskap om migrasjonshelse
 • Arbeide for å redusere sosial ulikhet
 • Synliggjøre innvandrere, nasjonale minoriteter og urbefolkning som ressurs gjennom samfunnsdeltakelse
 • Følge med i utviklingen av et mer yrkesrettet opplæringsprogram, med fokus på introduksjonsprogrammet

 

Brukermedvirkning og dialog mellom minoriteter og offentlige beslutningsorganer

Vil arbeide for å synliggjøre betydningen av systematisk dialog mellom kommunestyre og innvandrerbefolkningen i kommunene. Rådet vil arbeide for å være aktiv som en høringsinstans

Tiltak:

 • Tilby seg å møte kommunestyrer og ungdommens kommunestyrer/Ungdomsråd for informasjon om roller og arbeid
 • Være en pådriver for oppretting av flere kommunale innvandrerråd/flerkulturelt råd
 • Behandle høringsuttalelser til fylkeskommunale saker, kommuneplaner, samfunnsdel

Samarbeid og samhandling:

Ønsker å styrke samarbeid og samhandling med de kommunale rådene og de oppnevnte rådene i fylkeskommunen

 • Legger sine møter i alle regioner og inviterer kommunale råd og utvalg til fellesmøter
 • Gjennomføre 2 fellesmøter i løpet av 2018 sammen med Hedmark fylkes eldreråd, Rådet for likestilling for funksjonshemmede (RLF) og Ungdommens fylkesting (UFT).

Referat og oppsummering fra samlingene om Frivillighetens rolle i integreringsarbeid

Hedmark fylkes flerkulturelle råd (HFFR) inviterte til en kveld med fokus på frivillighetens rolle i integreringsarbeid hvor i underkant av 100 personer deltok. Målet var å få frem mulighetene for integreringsarbeid og tenke annerledes (hvordan kan organisasjonene være døråpner og bidra til dette viktige arbeidet). HFFR er et informasjons- og rådgivende organ, og så nødvendigheten av å styrke informasjon og drive holdningsskapende arbeid.

Her finner dere Oppsummering/referat og annen generell informasjon fra samlingene. Presentasjon til Sergio Chavez og Assel Hassan ligger under

Oppsummering/referat fra samlingene

Presentasjon om HFFR

Presentasjon Sergio Chavez

 Presentasjon Aseel Hassan

Innspillene fra gruppearbeidet finner dere her

 Fint hvis dere kan ta dere tid til å besvare evalueringsskjemaet innen 5. august 2019.

Evalueringsskjemaet finner dere her

 Tusen takk til alle som deltok og deres engasjement!

Møteplan og sakspapirer

Her finner du møteplanen og sakspapirer

Årsrapport 2018

Årsrapport 2018 HFFR.pdf

Oversikt over kommunale innvandrerråd/integreringsråd i Hedmark

Ringsaker - Mangfolds- og inkluderingsrådet. Leder Shahnaz Khani - shahnaz.khani@oppland.org

Stange - Integreringsrådet - Leder Gunn Randi Fjæstad - gunnrfjaestad@gmail.com

Tynset - Internasjonalt råd. Leder Mahdi Hassan Mouhoumed - mahdih@online.no

Tolga - Internasjonalt råd. Leder Svein Gjelten - svein.g.bakken@tolga.kommune.no

Folldal - har ikke vært aktiv siden tidlig i 2017. Sekretær Gry Elisabeth Nergård - gry-elisabeth.nergard@folldal.kommune.no

Rendalen - har ikke vært aktiv på en stund. Sekretær Marie Gill - marie.gill@rendalen.kommune.no

Os - Integreringsråd - Leder Runa Finborud - runa.finborud@os.kommune.no

Kontaktinformasjon

Ta kontakt med sekretær Camilla Øien Østmo på mobil 906 50 741 eller på e-post camilla.ostmo@hedmark.org hvis du har noen spørsmål. 

Se også vår facebookside

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?