Rådet for likestilling for funksjonshemmede

Hedmark fylkeskomme - Råd for likestilling for funksjonshemmede (Hedmark RLF) er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner.
Sist oppdatert 22.11.2017

Konferanse for kommunale råd og funksjonshemmedes organisasjoner 27. mai

Rådet vil den 27. mai arrangere en konferanse for de kommunale rådene i midt og nord fylket samt funksjonshemmedes organisasjoner på Lia Gård i Rendalen. Tema for konferansen er ulike kollektive transportløsninger. En tilsvarende konferanse vil bli arrangert for kommunene sør i fylket 3. oktober. Det er sendt invitasjon med påmeldingsskjema til postmottak i kommunene. Påmeldingsfrist er 14. mai. Vennligst ta kontakt med undertegende, om dere har noen spørsmål?

På mail: hilde.kristin.hansen@hedmark.org eller på mobil: 418 09 660.

Landskonferansen 2018

Landskoferansen - tilbakemelding - presentasjoner - program

Om rådet

Hedmark fylkeskommune - Råd for likestilling for funksjonshemmede (RLF) er opprettet med hjemmel i lov av 17. juni 2005 (trådte i kraft 10. september 2007), om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsatt funksjonsevne med mer.

Rådet arbeider etter den politiske målsetningen om full deltakelse og likestilling for mennesker med nedsatt funksjonsevne i samfunnet. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

RLF har et særlig ansvar for å påse at Universell utforming (tilgjengelighet) blir hensyntatt og gjennomføres.

RLF velges av fylkestinget. Rådet består av 11 faste medlemmer; tre folkevalgte og åtte brukerrepresentanter. Medlemmene oppnevnes for fire år og følger valgperioden. Fylkestinget velger leder og nestleder.

Arbeidsoppgaver

RLF drøfter og tar initiativ til å ta opp saker som er av betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Rådet skal holdes løpende orientert om aktuelle saker som er under arbeid i fylkeskommunen. RLF skal videre se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og planprosesser.

RLF jobber også med informere om Universell Utforming (UU) og andre viktige områder som behandles i rådet. Målgrupper er først og fremst interne enheter i fylkeskommunen, kommunene og statlige samarbeidsaktører.

Møter og saker

Møtekalender og sakspapirer

Medlemmer 2015-2019

Terje A. Hoffstad 
Telefon: 410 43 011

Ellen Marie Tangen 
Telefon: 950 88 465

Synnøve Bratlie

Rune Sørlie

Dagfinn Ødegård

Maj C. Stenersen Lund

Øystein Hansen

Anne Wildhagen

Tommy Brattbo

Inger Margrethe Pettersen

Pernille Villekjær

Reglement

Reglement for RLF

Reglement for Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark
fylkeskommune

Vedtatt av fylkestinget 23.10.2012

1. Hjemmel

Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark fylkeskommune er opprettet med hjemmel i Lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m. av 17. juni 2005 nr. 58. Loven trådte i kraft 10. september 2007.

Fylkestinget vedtar mandat og reglement for Råd for likestilling for funksjonshemmede.

2. Formål

Råd for likestilling for funksjonshemmede i Hedmark fylkeskommune (RLF) er et rådgivende organ for fylkeskommunen, statlige etater på fylkesnivå, kommuner og andre offentlige instanser og institusjoner.

RLF arbeider etter en politisk målsetting om full deltakelse og likestilling i samfunnet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. FNs standardregler for like muligheter for mennesker med nedsatt funksjonsevne skal være et sentralt redskap i dette arbeidet.

3. Sammensetning og oppnevning

Fylkestinget vedtar sammensetningen av RLF, og oppnevner medlemmene. RLF består av 11 faste medlemmer; 3 folkevalgte og 8 brukerrepresentanter, alle med personlige varamedlemmer.

De 3 folkevalgte oppnevnes i overensstemmelse med bred politisk representasjon.

De 8 brukerrepresentantene oppnevnes etter forslag fra de funksjonshemmedes organisasjoner.

Medlemmene oppnevnes for fire år, og oppnevningen følger valgperioden. Fylkestinget kan etter søknad frita, for et kortere tidsrom eller resten av valgperioden, den som ikke uten uforholdsmessig vanskelighet eller belastning kan skjøtte sine plikter i vervet, jf. kommunelovens § 15 nr. 2.

Fylkestinget velger leder og nestleder av RLF.

4. Arbeidsutvalg

RLF kan velge et arbeidsutvalg (AU) bestående av minimum 4 medlemmer fra RLF. Leder, nestleder og sekretær i RLF skal være medlemmer i arbeidsutvalget.

Formålet med å opprette et AU er at forvaltningen av oppgaver i RLF skal skje så effektivt og smidig som mulig. AU forbereder saker til rådsmøter, samt delegeres myndighet til å utarbeide høringsuttalelser og besvare hastesaker. RLF kan vedta nærmere retningslinjer for AU sine oppgaver.

5. Mandat

RLF drøfter, gir råd og tar initiativ til saker som er av betydning for mennesker med nedsatt funksjonsevne. RLF har et særlig ansvar for å påse at universell utforming blir hensyntatt og gjennomført.

RLF skal holdes orientert om aktuelle saker som er under arbeid i fylkeskommunen.

Når det gjelder saker som er særlig viktige for funksjonshemmede, som blant annet tilgjengelighet, arbeid mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne, og tjenester for mennesker med nedsatt funksjonsevne, skal disse legges frem for RLF i god tid før de skal avgjøres, jf. lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 5. RLF skal se til at brukernes erfaringskunnskap tas med i saks- og planprosessen.

Uttalelse fra rådsmøtet skal følge saksdokumentene til de fylkeskommunale organ som tar avgjørelse i saken.

RLF kan selv ta opp saker som det mener er viktig for funksjonshemmede.
RLF kan ta saker av betydning for funksjonshemmede opp til drøfting med representanter for offentlige instanser og institusjoner.
RLF kan drive informasjonsarbeid overfor fylkeskommunen, kommuner, statlige etater, organisasjoner og allmenheten; for eksempel ved å arrangere

  • årlige konferanser for de kommunale rådene og brukerorganisasjonene
  • et årlig møte med de kommunale rådene

RLF bør ta initiativ til samarbeid og samordning mellom fylkeskommunen, kommuner og statlige etater i saker av interesse for funksjonshemmede.
RLF skal legge frem årsmelding om virksomheten, jf. lov om råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne § 7. Meldingen legges frem for fylkestinget.

6. Plikter og rettigheter for medlemmene av Råd for likestilling for funksjonshemmede

Reglene i kommunelovens kapittel 7 om folkevalgtes rettigheter og plikter gjelder for RLF.

Reglement for godtgjøring m.v. i Hedmark fylkeskommune gjelder for RLF.

7. Krav til saksbehandling

Reglene i kommunelovens kapittel 6 om saksbehandlingsregler i folkevalgte organer gjelder, så fremt ikke annet går frem av lov om råd for menneske med nedsett funksjonsevne, jf. kommunelovens § 2.

Møter i RLF skal holdes på de tidspunkter som er vedtatt av RLF, eller når leder finner det påkrevd, eller minst 1/3 av medlemmene krever det.

8. Økonomi og sekretariat

Fylkestinget vedtar årlig budsjettrammen for RLF sin virksomhet. RLF disponerer selv over vedtatt budsjett. RLF skal uttale seg før fylkestinget vedtar budsjettet.

Fylkeskommunen skal sørge for en fast sekretær for RLF slik at de kan få utført sine oppgaver på en tilfredsstillende måte.

Sekretariatsfunksjonen bør administrativt være knyttet til fylkeskommunens
sentrale ledelse. Sekretær har møte- og talerett i RLF.

Nyttige lenker fra Bufdir

Bufdirs fagsider om nedsatt funksjonsevne

Levekårstatus for personer med nedsatt funksjonsevne

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?