Stat - fylkeskommune - kommune

Her finner du informasjon om de tre forvaltningsnivåene vi har i Norge og hvem som har hvilke oppgaver.

Det er Stortinget som til en hver tid bestemmer hvilke oppgaver staten skal løse, og hva kommuner og fylkeskommuner har ansvar for.

Kommunens oppgaver er blant annet:
 • Barnehage
 • Grunnskole (Undervisning, SFO)
 • Spesialundervisning
 • PPT
 • Barnevern
 • Helsestasjon
 • Kulturskole
 • Fritidstilbud f.eks. fritidsklubb
 • Økonomisk bistand (NAV)
 • Pleie og omsorgstjenester (hjemmesykepleie/ sykehjem)
 • Legekontoret (fastlegeordningen)
 • Legevakt
 • Folkehelse (legge til rette for bedre helse i befolkningen, f.eks. ved å bygge en idrettshall.)
 • Kommunale arbeidsmarkedstiltak
 • Rus/ psykiatri
 • Krisesenter
 • Bibliotek
 • Samferdsel (lokale veier) – bl.a. snebrøyting
 • Samfunnssikkerhet, bl.a. brannvesen
 • Samfunnsutvikling – som planlegging av utforming at et sentrum i et tettsted eller hvor nye boligfelter skal bygges.
 • Vann og kloakk
 • Renovasjon
 • Lokalt miljøvern
Fylkeskommunens oppgaver er blant annet:
 • Regional utvikling
 • Fylkesplanlegging
 • Videregående skoler
 • Tannhelse
 • Folkehelse
 • Fylkesveger
 • Næringsutvikling
 • Kulturformidling
 • Kollektivtrafikk
 • Kulturminnevern
 • Trafikksikkerhet
 • Tilskudd og spillemidler
 • Internasjonalt samarbeid
Statens oppgaver er blant annet:
 • Forsvar av riket
 • Domstoler
 • Kontroll med valutaen
 • Politi
 • Helsevesenet - sykehus
 • Veinettet - riksveger
 • Infrastruktur
 • m.m.

Les mer: