Folkehelse i kommuneplan

I ny folkehelselov er planlegging vektlagt som et sentralt virkemiddel i folkehelsearbeidet, og folkehelseloven er tett koblet til plan- og bygningsloven.
Sist oppdatert 16.01.2018

Kobling folkehelse og plan

For å lese mer om folkehelse og kommunal planlegging kan vi anbefale kommunetorgets sider om dette temaet: www.kommunetorget.no

Figuren under er hentet fra kommunetorget.no og viser koblingsprosessen mellom folkehelse og plan:

Flytskjema av koblingen mellom plan og folkehelse i planprosessen
Foto: kommunetorget.no

 

Dokumenter og nettsider om folkehelse og plan

Helsedirektoratet har publisert en moment- og tipsliste utformet primært for fylkesmannsembetenes behandling av kommunale planer. Lista skal sikre at temaet folkehelse blir ivaretatt i kommunal planstrategi og den videre planprosessen. Moment-og tipslista kan i tillegg være et nyttig verktøy i kommunenes planarbeid med folkehelse.

 

Regjeringen legger hvert fjerde år fram nasjonale forventninger regional og kommunal planlegging for å fremme en bærekraftig utvikling i hele landet (nyeste retningslinjer vedtatt 2019):

Mange kommuneplaner har mangelfull beskrivelse av hvordan de tenker seg universell utforming i sin kommune. Det er derfor laget et hefte som kan være nyttig i arbeidet med implementering av lovverkets nye krav. Dette heftet kan være nyttig i arbeidet med implementering av lovverkets nye krav. Her finnes mange eksempler fra ulike planer for å konkretisere hva som ligger i begrepet “universell utforming”. Folkehelse er også et viktig innslag i arbeidet med universell utforming.De som står bak utgivelsen av dette heftet er Fylkesmannen i Hedmark, Fylkesmannen i Oppland, Hedmark fylkeskommune, Oppland fylkeskommune og Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne.

 

Statistkk basert på kommuneplaner

Fra 2013 og framover har SSB gjennomført flere prosjekt der kommuneplanens arealdel og SSBs arealbrukskart har blitt brukt som grunnlag for geografiske analyser. På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har SSB nå arbeidet videre med metodeutvikling. I tidligere arbeider er analysene utført for enkelte casekommuner, denne gangen er planene hentet fra nasjonal plandatabase og utført for over 300 kommuner. Les rapporten på SSB sine nettsider:

Utprøving av den nasjonale plandatabasen som grunnlag for geografiske analyser

Lenker eksterne nettsider med andre nyttige dokumenter:

Veileder til kommunal planstrategi

Veileder kommuneplanprosessen - samfunnsdelen - handlingsdelen

Veileder til regional planstrategi

Temaveileder Barn og unge og planelgging etter plan- og bygningsloven

Helsekonsekvensutredning - Helsedirektoratet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?