Ung4Reg - folkehelseprogrammet i Hedmark

Program for folkehelsearbeid i Hedmark – 2017-2027 – en satsing for å fremme barn og unges psykiske helse og livskvalitet
Sist oppdatert 01.10.2019

Ung4Reg-skolen 

Fylkeskommunen tilbyr en seminarrekke med fagdager, workshops og en avsluttende konferanse som et bidrag inn mot et generelt kunnskapsgrunnlag – i arbeidet fremover i kommunene. «Folkehelseskolen» vil gi en felles forståelse, og et kunnskapsgrunnlag av områder som berører arbeidet med medvirkning og evaluering, psykisk helse og rus, sosial bærekraft, folkehelse og plan.

24. september Kurs/workshop om medvirkning og evaluering

Invitasjon Medvirkning og evaluering.pdf

Program Medvirkning og evaulering.pdf

25. oktober Seminar om ungdata, nærmijøutvikling og antidopingprosjektet i Hedmark og Oppland

Invitasjon og program Ungdata og antidoping.pdf

Påmelding: Påmelding

10 kommuner tatt inn i folkehelseprogrammet i Hedmark for 2019

Fylkesrådet sluttbehandlet 24. juni tildeling av midler til folkehelseprogrammet for 2019. 8 søkere og tilsammen 10 kommuner er tatt inn i programmet for 2019. Se protokoll for detaljer om hvilke kommuner som er tatt inn og fordeling av midler:

Protokoll 24. juni 2019 Ung4Reg.pdf

Hva er program for folkehelsearbeid?

Program for folkehelsearbeid i kommunene er en tiårig satsing for å utvikle kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og livskvalitet. Satsingen skal bidra til å styrke kommunenes langsiktige og systematiske folkehelsearbeid jf. folkehelseloven. Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe. Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet. På nettsidene til Helsedirektoratet finnes mer informasjon om folkehelseprogrammet: https://helsedirektoratet.no/folkehelse/folkehelsearbeid-i-kommunen/program-for-folkehelsearbeid-i-kommunene

 Programbeskrivelse Program for folkehelsearbeid i kommunene 2017-2027.pdf

På nettsidene forebygging.no ligger det en oversikt over tiltaksutviklingen som er i gang i Program for folkehelsearbeid: http://handling.forebygging.no/folkehelsearbeid/

Hedmark fylkeskommune har etter søknad blitt tatt inn i folkehelseprogrammet og tilskuddsordningen i 2019. Midlene som tildeles skal i sin helhet gjøres tilgjengelig for kommunene i fylket i en 3-5 års periode. Målgruppe er barn og unge 0-24 år. Kommunene må søke fylkeskommunen om midlene etter oppsatte kriterier for ordningen. Det vil bli sendt ut detaljert informasjon om dette i eget brev.

Informasjon om Ung4Reg folkehelseprogrammet i Hedmark 2019.pdf

 

Hovedinnretning -finansieringsramme - ungdomsbefolkning.pdf

Overordnede mål med folkehelseprogrammet i Hedmark 2019-2024/25

- Psykisk helse skal styrkes som en sentral del av kommunens folkehelsearbeid.

- Risikoatferd hos ungdom knyttet til bruk av rusmidler skal reduseres.

- Det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet i kommunene skal styrkes.

Samarbeidsorgan

Fylkeskommunene som tildeles midler skal etablere et regionalt samarbeidsorgan for å forankre utviklingsarbeidet i kommunene og for å knytte forskningskompetanse til prosjektene.  Fylkeskommunen skal være sekretariat for samarbeidsorganet og det bør tilstrebes at sekretariatet har forskningskompetanse.Samarbeidsorganet har en rådgivende funksjon i utvalg av tiltak. Samarbeidsorganets råd skal legges til grunn for endelig utvalg av tiltak og tildeling av midler fra fylkeskommunen. Sentralt i vurderingen er å se på tiltakets formål og nytte, kunnskapsgrunnlag, gjennomførbarhet og evaluerbarhet.

Inviterte deltakere til samarbeidsorganet: Deltakere samarbeidsorganet.pdf

Evaluering

Det er et krav i programmet at alle tiltak og metoder som utvikles/ utprøves innen rammen av tilskuddsordningen skal evalueres. Hvilken form for evaluering som er hensiktsmessig vil være avhengig av prosjektets innretning og omfang. Uavhengig av evalueringsmetode er det viktig at dette er et tema tidlig i tiltaksutviklingen. Fylkeskommunen vil legge til rette for et samarbeid mellom kommuner og forsknings- og kompetansemiljø slik at kommunene får tilgang på det de trenger av verktøy og kunnskap for å gjennomføre evaluering. 

KS har utarbeidet en veileder i egenevaluering som kan være nyttig for de kommunene som velger denne formen for evaluering.

https://www.ks.no/globalassets/veileder-i-egenevaluering.pdf

Kunnskapsgrunnlag

For å bygge mer kunnskap om livskvalitet og helse i Hedmark er det i 2019 gjennomført en større spørreundersøkelse med respondenter fra fylte 18 år. Resultatene fra undersøkelsen vil gjøres tilgjengelig for kommunene våren 2019 slik at det kan benyttes som en del av kunnskapsgrunnlaget for tiltaksutvikling. Dette er et ledd i fylkeskommunens arbeid for at flest mulige kommuner inkluderer forhold som fremmer psykisk helse som en del av oversiktsarbeidet etter folkehelseloven Dette er i tråd med et av resultatmålene for folkehelseprogrammet. Andre datakilder som for eksempel elevundersøkelsen og Ungdata vil være relevante sammen med kommunenes egne data.

Søknadskjema for kommuner 2019

Søknadsskjema Hedmark 2019 - Søknad om å bli programkommune i folkehelseprogrammet.docx

Kommuner som ønsker å være med i folkehelseprogrammet fra 2019 må søke om dette innen 3. juni. Det gjøres ved å fylle inn søknadsskjema over og sende til postmottak@hedmark.org. Det skal redegjøres for hovedinnretningen i tiltakene kommunen ønsker å jobbe med. I løpet av juni blir det avklart hvilke kommuner som tas inn i programmet i år basert på kriteriene som er satt for programmet. For kommuner som tas inn i programmet i år, er det lagt opp til videreutvikling av søknad og tiltak utover høsten.  

Det vil også være mulig å søke om å bli programkommune i 2020.

Møter og andre aktiviteter knyttet til folkehelseprogrammet

Info fra møte i samarbeidsorganet 3. sept 2019.pdf

Referat møte samarbeidsorgan 270619.pdf

Invitasjon til orienteringsmøte 4. juni og oppsummeringsmøte/plan for høsten 2019 27. juni.pdf

Invitasjon til Søkersamling 23. mai 2019.pdf

Invitasjon til møte i samarbeidsorgan 11. april 2019.pdf

Program Konferanse Program for folkehelsearbeid 28.-29. mars Gardermoen.pdf 

Invitasjon til møte i samarbeidsorgan fredag 170317 pdf.pdf

Invitasjon til formøte kompetansemiljøgruppe 170317.pdf

Dialogmøte - folkehelseprogram og folkehelsestragi 05.12.17.pdf

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?