INTERREG Sverige-Norge

Interreg er EUs virkemiddelordning for å fremme utvikling over landegrensene gjennom regionalt samarbeid. Sentralt står samarbeid som kan bedre forutsetningene for næringsutvikling, verdiskaping og sysselsetting. Hedmark fylkeskommune er forvaltningsorgan og sekretariat for Interreg Sverige-Norge programmet
Sist oppdatert 18.01.2018

Informasjon om programmet

Hva støtter programmet?

Programmet støtter samarbeidsprosjekter innenfor:

  • Forskning og innovasjon
  • Konkurransekraft
  • Miljø og ressurser
  • Bærekraftig transport
  • Sysselsetting
Samarbeidsregioner og delområder

I delområde Inder-Skandnivia, som Hedmark inngår i, deltar foruten Hedmark, Värmlands län, Dalarnas län og deler av Akershus og Østforld

Hvem kan søke om støtte?
  • Forsknings- og utdanningsinstitusjoner som universitet, høyskoler, forskningsinstitusjoner, folkehøyskoler, videregående skoler og grunnskoler.
  • Næringslivsorganisasjoner og bransjeorganisasjoner.
  • Offentlige myndigheter på nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.
  • Kulturinstitusjoner, stiftelser og ideelle organisasjoner.
  • Stiftelser, næringslivsorganisasjoner, økonomiske og ideelle foreninger.

Enkeltpersonforetak og privatpersoner kan ikke søke om støtte.

Hvordan søke?

Søknad via regionalforvaltning. Søker oppfordres til å kontakte programsekretariatet for en samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søknadsprosessen.

Kontakt interreg@hedmark.org

Om programmet

Interreg Sverige-Norge er et kontraktfestet samarbeid mellom norske grensefylker, svenske grense-län, nasjonalstatene og EU. 

Interreg Sverige-Norge programmet gir grenseregionene mulighet til effektivt å skape resultater gjennom samfinansiering og samhandling på prioriterte områder, med utgangspunkt i felles saker, behov og problemer. Aktivitetene finansieres av den europeiske unionen, den norske regjeringen og av grensefylkene selv.

Politisk styring og administrasjon 2014-2020

Styringskomiteen for delområde Indre-Skandinavia

Per-Gunnar Sveen, fylkesrådsleder, Hedmark fylkeskommune.

Anne Karin Torp Adolfsen, fylkesråd, Hedmark fylkeskommune.

Helge Thomassen, fylkestingsrepresentant, Hedmark fylkeskommune.

Lars Salvesen, fylkesvaraordfører, Akershus fylkeskommune.

Jan Sandal, fylkestingsrepresentant, Akershus fylkeskommune.

Olav Moe, fylkestingsrepresentant, Østfold fylkeskommune.

Programmets finansiering

Interreg Sverige-Norge 2014-2020 er finansiert av den europeiske union, den norske stat og grenseregionene. Bidraget fra det europeiske regionale utviklingsfondet (ERUF) er 47 millioner euro. Värmland og Dalarna bidrar med til sammen 47 millioner euro. Regjeringen av Kommunal- og  moderniseringsdepartementets andel er 26 millioner euro og grensefylkene Østfold, Akershus, Hedmark, Sør- og Nord-Trøndelag bidrar også med til sammen 26 millioner euro.

Dokumenter for søkere

Kortversjon Interreg Sverige-Norge programmet

Kortversjon interreg Sverige-norge programmet.pdf

Prosjekthåndbok Interreg Sverige-Norge programmet

Projekthandbok Sverige Norge programmet.pdf

Lenke til websiden til Interreg Sverige-Norge programmet

Interreg Sverige-Norge programmet

 

Hva er et INTERREG Sverige-Norge prosjekt? Gode eksempler

ecoINSIDE - Reduserer klimagassutslipp gjennom bærekraftig verdiskapning

Interreg Sverige-Norge prosjektet ecoINSIDE skal redusere klimagassutslipp og etablere en ledende klynge innen klimadrevet utvikling i Indre Skandinavia.

Sammen med et bredt norsk-svensk partnerskap skal hedmarkspartnerne Tretorget, Energiråd Innlandet, Regionrådet for Sør-Østerdal, Østlandsforskning, Hedmark kunnskapspark, Høgskolen i Hedmark Campus Evenstad, Magnor Næringshage, HIAS og Trysil kommune fremme klimadrevet tilvekst i Indre Skandinavia.

Foruten hedmarksaktørene er kunnskapsbyen Lillestrøm, Det kongelige selskap for Norges Vel, Norsk Solenergiforening, Institutt for energiteknikk, NMBU, Hurdal kommune, Aurskog-Høland kommune, ØRAS, EGE, Greengas, ROAF, Asplan Viak, Multiconsult, FUSen, Bellona, HIOA, NTNU (Høgskolen i Gjøvik), Klima- og energilaboratoriet på Otta/Nord-Gudbrandsdal vidaregåande skule, Arvika kommune, Karlstads universitet, ByggDialog Dalarna og Högskolan Dalarna partnere i prosjektet.

Prosjektpartene vil stimulere bedrifter og organisasjoners FoU- og innovasjonsevne gjennom samarbeid i grenseregionene på områdene solenergi og energisystemer, bærekraftige bygg og handtering av restressurser. Slik bidrar prosjektet til både verdiskapning og til å løse miljø- og klimautfordringer.

SOL- Support quality Of Life - Utvikler morgensdagens omsorgstjenester

SOL-prosjektet mobiliserer grenseregionenes samlede ressurser med IKT i Värmland, Folkehelse Terningen Nettverk Elverum og Teknologi Kunnskapsbyen Lillestrøm i samhandling med kommuner og spesialisthelsetjeneste for å peke ut retningen for morgendagens omsorgstjenester.

Helsetjenestene er ulikt organisert i Sverige og Norge og det fins også kulturforskjeller. Disse ulikhetene er en styrke for ny læring gjennom partnerskap og potensiale for å oppnå grenseregional merverdi. Samtidig byr bosettingsmønstre og befolkningssammensetning på mange like utfordringer.

Gjennom samarbeid over grensen kan prosjektet gis større verdi enn når vi jobber hver for oss. Helsesektoren skal samhandle tett med brukere og leverandører om å dreie perspektiv og tankemåter. Kunden/brukeren skal trekkes tettere inn i samhandlingen.

I prosjektet skal det jobbes med spredning og mer bruk av velferdsteknologi, parallellt med utvikling av nye arbeidsprosesser. Brukerdrevet innovasjon ved systematisk implementering av hjelpemidler for å øke kundenes/brukernes egen mestring, vil gi mer rasjonell bruk av helsepersonell.

 

Kontakt

Søker oppfordres til å kontakte programsekretariatet for en samtale om prosjektet, finansieringsmuligheter og søknadsprosessen.

Epost til interregsekretariatet.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?