Organisasjoner og nettverk

Hedmark fylkeskommune deltar i europeiske nettverk og organisasjoner med relevans for utviklingen av vårt fylke.
Sist oppdatert 18.01.2018

Hvorfor deltakelse?

For å kunne være med å påvikre den europeiske politikken som gjelder utviklingen i Hedmark, er vi aktivt medlem i europeiske organisasjoner.

Organisasjonene og nettverkene vi deltar i er arenaer for regioner som jobber med mange av de samme politikkområdene som fylkene i Norge har ansvar for.  Deltakelse skal medføre både kompetanseheving, økt gjennomslagskraft overfor nasjonale og europeiske myndigheter, samt danne grunnlag for målrettet prosjektarbeid.

Organisasjoner og nettverk vi deltar i

AEBR (Association of European Border Regions)

AEBR er en organisasjon for Europas grenseregioner og arbeider for å fremme grenseregionenes interesser.

AEBR omfatter 90 medlemmer som representerer mer enn 200 samarbeidende grenseregioner over hele Europa. Hedmark fylkeskommune ble medlem i 2004.

AEBR arbeider på vegne av Europas grenseregioner for å belyse grenseregionenes spesielle utfordringer, muligheter og hindringer en nasjonsgrense betyr for grenseregional utvikling, herunder å presentere disse for nasjonale myndigheter, EU og Europarådet slik at grensehindringer elimineres for å oppnå en harmonisk og balansert utvikling i Europa.

For Hedmark fylkeskommune gir medlemskap tilgang til kunnskap om grenseregionale problemstillinger på nasjonalt og europeisk nivå og støtte til utvikling av de grenseoverskridende samarbeidsprogrammene INTERREG. 

AEBRs webside

Euromontana

Euromontana er en europeisk tverrsektoriell organisasjon for samarbeid og utvikling i fjellområdene i Europa.

Hedmark fylkeskommune deltar i Euronontana sammen med regionale og nasjonale fjellregionorganisasjoner fra hele Europa.

Organisasjonen består av 65 regionale myndigheter og sammenslutninger fra 18 land i Europa. Målet til organisasjonen er å profilere og markedsføre livskraftige fjellområder samt fremme bærekraftig utvikling og livskvalitet i fjellområdene.

Euromontanas webside

AER (Association of European Regions)

AER ble etablert i 1985 og en politisk interesseorganisasjon og europeisk arena for regionale myndigheter fra hele Europa og er Europas største regionale sammenslutning.

Medlemsskap i AER har vært en viktig pilar i det europapolitiske samarbeidet gjennom Østlandssamarbeidet (ØS) gjennom arbeidsdeling og gjensidig informasjonsutveksling og ved at de Østlandssamarbeidet i fellesskap har hatt det norske styrevervet i organisasjonen siden 1995.

Aer består av 250 regioner fra 33 land, samt 14 interregionale sammenslutninger. Organisasjonen er politisk talerør for regionenes interesser på internasjonalt og europeisk nivå. De viktigste oppgavene er:

  • å støtte arbeidet med demokratibygging på regionalt nivå
  • å se til at prinsippet om subsidiaritet legges til grunn i løsningen av oppgaver/problemer. (Subsidiaritetsprinsippet går ut på at bestemmelser som hovedprinsipp skal tas på det politiske nivå som ligger nærmest de beslutningen gjelder)
  • å styrke regionenes politiske rolle i utviklingen av Europa
  • å støtte regionene i globaliseringsprosessen og i arbeidet med utvidelsen av EU
  • å utvikle samarbeidet om tjenesteytingen til innbyggerne på tvers av regioner

AERs hovedsekretariatet ligger i Strasbourg/Frankrike.

AERs webside

BSSSC (Baltic Sea States Subregional Co-operation)

120 regionale myndigheter i Norge, Danmark, Sverige, Finland, Polen, Estland, Latvia, Litauen, Russland og Tyskland samarbeider for å fremme Østsjø-regionens interesser gjennom BSSSC.

BSSSC er en politisk nettverksorganisasjon der alle regioner i landene rundt Østersjøen har mulighet til å delta.

Organisasjonen har nær kontakt til Østersjørådet, som er den nasjonale samarbeidsorganisasjonen. BSSSC har som mål å fremme regionene i Østersjøen sine interesser overfor nasjonale myndigheter i de ulike landene og overfor EU-systemet.

Østlandssamarbeidet koordinerer de norske østlandsfylkenes deltakelse.

BSSSCs webside

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?