Fiskeforvaltning

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for forvaltning av høstbare arter og bestander av innlandsfisk i fylket. Fylkeskommunen har myndighet til å gi tillatelse til ulik aktivitet i vassdragene utover det vanlig fisket som foregår.
Sist oppdatert 11.12.2017

Den viktigste målsettingen for fiskeforvaltningen er å bevare naturlige bestander av fisk og andre ferskvannsorganismer. Dette innebærer bl.a. å sikre viktige gyte- og oppvekstområder, forhindre spredning av arter og sykdommer og unngå uønska genetisk påvirkning. Fylkeskommunen skal ivareta hensynet til lokale bestander ved gjennomføring av vassdragstiltak og kultivering av innlandsfisk og i regional areal- og transportplanlegging.

Forvaltningen av høstbare, ikke truede, fiskearter er underlagt lov om laksefisk og innlandsfisk med forskrifter og naturmangfoldloven. Fylkeskommunen kan gi tillatelse til ulik aktivitet med hjemmel i dette lovverket.

Utsetting av fisk for kultiveringformål.

Det er lange tradisjoner for utsetting av fisk i Hedmark. Slike utsettinger kan bidra til å bevare og styrke naturlige bestander til glede for bl.a. sportsfiske. Det er imidlertid en rekke eksempel på at utsettinger av fisk har medført spredning av fremmede fiskearter og store negative konsekvenser for den opprinnelige bestanden i vassdraget. Utsetting av fisk er forbudt uten at det foreligger en særskilt tillatelse.

Fisketillatelse

Det kreves en fisketillatelse dersom det skal fanges fiskearter utenom ordinær tid for fangst, eller hvis det skal benyttes fangstmetoder som ikke er tillatt. Søknader som gjelder høstbare arter av innlandsfisk sendes til fylkeskommunen.

Fysiske tiltak i vassdrag, jf. forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Det kreves egen tillatelse for å gjennomføre fysiske tiltak i og langs vassdrag. Forbudet gjelder ikke dersom tiltaket krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven. Søknad sendes fylkeskommunen.

Kultiveringsanlegg

Det finnes flere kultiveringsanlegg for innlandsfisk i Hedmark. Kultiveringsanleggene produserer fisk for utsetting til kultiveringsformål. I enkelte vassdrag er det gitt pålegg om utsetting av fisk, men det drives også en god del frivillig utsetting (søknadspliktig). Søknad om tillatelse til etablering av kultiveringsanlegg for høstbare arter av innlandsfisk sendes til fylkeskommunen.

Kontaktperson for fiskeforvaltning er: Arne Magnus Hekne, tlf. 91148643. E-post: arne.magnus.hekne@hedmark.org 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?