Vannforvaltning

Hedmark fylkeskommune har flere roller innen vannforvaltning og koordinerer blant annet arbeidet etter vannforskriften.
Sist oppdatert 11.12.2017

Fylkeskommunen og vannforskriften

Fylkeskommunene har et ansvar for å gjennomføre arbeidet etter vannforskriften. Gjennom vannforskriften er Norge delt inn i 11 vannregioner. Hedmark fylke har mesteparten av sitt areal i vannregion Glomma. I tilegg drenerer noen arealer i øst til Sverige og svenske vannregioner. Øsfold fylkeskommune er vannregionmyndighet for disse områdene, jf. vannforskriten.

Regionale planer for vannforvaltning i vannregion Glomma og de norske delene av vannregion Västerhavet (Grensevassdragene) for perioden 2016-2021 ble vedtatt av fylkestinget i desember 2015, og er senere godkjent av klima- og miljødepartementet i juli 2016. Vannforvaltnignsplanene fastsetter miljømål, strategier og tiltak for arbeidet med å forbedre vannkvaliteten.

Prosessmyndighet

Fylkeskommunene har ansvar for å følge opp arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner i eget fylke, i tillegg til å følge opp bestemte vannområder. På regionalt nivå er arbeidsdelingen slik at fylkeskommunene har prosessansvaret etter plan- og byningsloven, mens fylkesmannen har ansvaret for kunnskapsgrunnlaget som miljøfaglig myndighet.

Hedmark fylkeskommune har ansvaret for oppfølgingen av vannområdene Glomma og Grensevassdragene.

Vannområder i Hedmark

Hedmark har arealer i fem ulike vannområder. Hedmark fylkeskommune har oppfølgingsansvar for to av dem, resten koordineres av andre fylkeskommuner.

Link til de ulike vannområdene:  

Vannområde Glomma

Grensevassdragene

Vannområde Mjøsa

Vannområde Hurdal/Vorma

Vannområde Orkla

 

 

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?