Arkeologi

Kulturminnene før år 1537 er automatisk fredet ved lov. Hedmark fylkeskommune har fått delegert registreringsoppgaver fra staten.
Sist oppdatert 30.11.2017

Fylkeskommunen skal registrere, kartlegge og klarere bygge- og anleggsområder for fredete arkeologiske kulturminner. Til dette benytter arkeologene seg av forskjellige registreringsmetoder som steinalderstikking, flatesjakting, utmarksbefaring, georadar og laserdata. 

Dersom det blir funnet kulturminner, skal disse så sant det er mulig, bevares og reguleres i hensynsoner og tilpasses tiltakene. Dersom tiltak ikke ødelegger eller virker skjemmende på kulturminner eller kulturmiljø, kan de gjennomføres etter at en reguleringsplan er vedtatt.

For kulturminner som ligger i Hedmarks vann og vassdrag, så er det Maritimt museum som har ansvaret for dette. Hedmark fylkeskommune har en postkassefunksjon i saker som berører vassdragene.

Søknad om opphevelse (dispensasjon) fra fredning

For kulturminner som kommer i direkte konflikt med tiltaket, kan det søkes om dispensasjon fra fredningen av kulturminnene. En slik søknad eller arealplan fremmes gjennom Hedmark fylkeskommune. Et søknadsskjema (lyseblått) finner du ved å følge lenken. Ta kontakt med kulturvernavdelinga i god tid før du sender søknaden.

Det er Riksantikvaren  (Direktorat for kulturminner) - som eventuelt kan oppheve fredningen ved å gi tillatelse til inngrep i de fredete kulturminnene. Dersom inngrep tillates, er det Kulturhistorisk museum ved Universitetet i Oslo som foretar den endelige utgravningen av kulturminnene. Tiltakshaver må, med unntak av mindre private tiltak, betale for registrering og utgraving.   

Hvorfor må tiltakshaver betale?

Mange oppfatter det som urimelig at tiltakshaver sjøl skal dekke utgiftene når arkeologiske kulturminner skal registreres. Nedenfor kan du lese om hvilke prinsipper som ligger til grunn for denne forvaltninga.

Lov om kulturminner benytter et kost-nytte prinsipp. Prinsippet er bærende i miljøforvaltninga som kulturvernet er en del av. Mest kjent er begrepet at ”forurenseren skal betale”. Overført til kulturminner blir det slik at den som fjerner et kulturminne på allmennhetens bekosting, også skal bære kostnadene av det.

Kulturminnene gir landskapet en historisk tyngde, og de menneskene som bor der en tilhørighet og identitet. Kost-nytteprinsippet setter en økonomisk verdi på kulturminnene slik at utbyggerne må ta hensyn til vernet også ved budsjettering av sitt prosjekt. Utgiftene med de arkeologiske kulturminnene skal dermed bli vurdert som alle andre utgifter ved prosjektet.

På denne bakgrunnen er det ikke helt urimelig at konsekvensen av ofte profittøkende tiltak balanseres mot den felleseide kulturarven. Prinsippet i lovforvaltningen har fungert siden 1905, og denne er nedfelt i et flertall av de europeiske lovene. I Norges kulturminnelov er dette hjemlet i §10.

For mindre private tiltak dekker fylkeskommunen og staten nå i større grad for utgiftene. Se rundskriv T-02/2007.

Har du funnet noe gammelt?

Om du har funnet en oldsak, eller har et kulturminne på eiendommen din som ikke tidligere er registrert, kontakt kulturminneavdelinga i Hedmark fylkeskommune.

I kulturminneloven er alle spor etter mennesker før reformasjonen (1537) fredet. Det gjelder løse gjenstander som oldsaker og faste kulturminner som gravhauger, kullgroper og dyregraver. I begge tilfeller ønsker arkeologen å komme på befaring for å få registrert funnstedet, slik at både funnopplysninger og våre registre blir oppdatert.

Kulturminneloven fastslår at oldsaker (gjenstander eldre enn 1537) er statens eiendom. Disse er du faktisk pliktig til å levere inn. Funnopplysninger fylles ut i et eget skjema. Det ønskes opplysninger om hvor funnet er gjort, gjerne med et kartvedlegg og noen gps-koordinater. Da har funnet fått sin geografiske referanse, og det blir lettere å finne igjen funnstedet seinere. Fylkesarkeologene sender funnene og funnopplysningene videre til Kulturhistorisk museum som legger disse inn i sin samling.

Ofte ligger ikke en oldsak aleine. Et våpen er ofte en del av en grav, mens et spinnehjul eller et vevlodd kan være en indikasjon på en boplass. Den viktigste vurderingen arkeologen gjør er å sjekke om det på funnstedet er noen flere rester bevart. Dette kan være sårbare kulturlag av kull, fett o.l som fort vil forvitre. Slike jordlag kan også inneholde gjenstander av tre og bein som krever øyeblikkelig konservering. 

Metallsøkerfunn

Søking med metalldetektor er en hobby som er blitt mer populært også i vårt fylke. Hobbyen kan bidra med viktig informasjon til Hedmarks historie dersom den utføres på den rette måten. Hedmark fylkeskommune har ikke egne retningslinjer for dette, men kulturminneavdelinga henviser til Riksantikvaren sine retningslinjer og til Oppland fylkeskommunes retningslinjer. Følg lenkene og sett deg godt inn i disse.

 

De viktigste punktene ser du nedenfor:

 • Det må ikke søkes på eller ved automatisk freda kulturminner.
 • Gjenstander eldre enn 1537, mynter eldre enn 1650 og samiske gjenstander eldre enn 100 år er statens eiendom.
 • Sett deg inn i lovverk, og hvordan oldsaker ser ut.
 • Meld deg inn i en klubb, og søk med erfarne detektorrister.
 • Spør alltid grunneier før du foretar detektorsøk på han/hennes jorde.
 • Ved søk og funn i allerede omrota pløyelag på jordene, må det ikke graves ned i undergrunnen. Det skal opplyses om funn innen tre dager til Hedmark fylkeskommune (se kontaktinformasjon nederst på sida).
 • Stopp søking umiddelbart dersom du finner flere godt bevarte gjenstander nært hverandre, og det er kull og brente bein i nærheten. Dette er et ødelagt grav- eller offerfunn, som vil trenge arkeologisk førstehjelp.
 • Finner er ansvarlig for innlevering. Grunneier kan ha rett på 50% av eventuell finnerlønn.
 • Hedmark fylkeskommune fraråder sterkt detektorsøk i utmarksområder.
 • Hedmark fylkeskommune fraråder søk nærmere enn 50 m fra et tidligere kjent funnsted i pløyelaget i dyrka mark.
 • Hedmark fylkeskommune forutsetter at oldsaker og RA-funnskjema som inneholder informasjon om funnsted, jordforhold, gps-koordinater m.m, leveres inn i hht. retningslinjene.
Utvalge rapporter fra større registreringer

Her vil rapporter legges ut etterhvert.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?