Formidling

Hedmark fylkeskommune formidler kulturarven på ulike måter. Utvalgte kulturminner skiltes og skjøttes av fylkeskommunen. Arbeidet gjøres med viktige bidrag fra lokale aktører.
Sist oppdatert 02.02.2018

 

Kulturminnene som tilrettelegges velges ut etter opplevelsesverdi, tilgjenlighet for almennheten, behov for sikring og lokalsamfunnets interesse for å ta vare på dem.

Skilting og skjøtsel

Fylkeskommunen har det faglige ansvaret for skilting, skjøtting og tilrettelegging av utvalgte kulturminner. I prosjektene utarbeides det en skjøtselsplan og en skjøtselsavtale som alle parter kan enes om. Dette er viktig for å sikre langsiktigheten.

Fylkeskommunen søker Riksantikvaren om statsmidler, bidrar økonomisk sjøl, og står ofte for skilttekster og prosjektledelse.

Skoler, grunneiere eller lag og foreninger vil ofte foreta det praktiske arbeidet knyttet til vegetasjonsskjøtsel og merking.

Hedmark fylkeskommune har gjennomført skjøtsel og tilrettelagt kulturminner på flere bygdeborger langs Mjøsa, jernalder gravfeltet på By, Steinringen på Veen, klebersteinsbruddet på Kvikne, jaspissbruddet i Trysil, Rokoruinen på Rokoberget, kullgroper i et statlig sikret friluftsområde på Myrmoen i Åsnes, m.fl.

Det er i forbindelse med Riksantikvarens bevaringsprogram for automatisk freda kulturminner – BARK og i forbindelse med fredningssaker at formidlingsprosjektene blir etablert.

 

Annen formidling

Arkeologer og antikvarer bidrar også som guider og omvisere f.eks i forbindelse med byvandringer og fellesturer. Ansatte i avdelingen bidrar også med fagartikler og bøker både lokalt, regionalt og nasjonalt.

 

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?