Tilskudd til kulturminner

Du kan søke fylkeskommunen om tilskudd til blant annet verneverdige bygninger. Vi forvalter to ulike søknadsordninger. Den ene går til bygninger som er fredet etter Kulturminneloven der Riksantikvaren bevilger pengene til fylkeskommunen. Den andre er for bygninger som ikke nødvendigvis er vernet. Sistnevnte pott bevilges over årsbudsjettet til fylkeskommunen, og er på ca 1,3 millioner kr fordelt på hele fylket.
Sist oppdatert 14.02.2018

Til søknadene skal det følge med kostnadsoverslag. Det bør være basert på spesifiserte kostnader fra utførende håndverker. Kostnadsoverslaget skal spesifisere hva som er kostnader til arbeid, materialer, og annet.

  • I søknaden skal det beskrives hva som gjøres og hvordan (utførelse og materialbruk).
  • Det kreves også dokumentasjon i form av bilder og beskrivelse at prosjektet for øvrig.
  • Budsjett og framdriftsplan er viktige deler av en søknad, slik at bevilgende instans har grunnlag for å vurdere hvilken rolle et evt. tilskudd kan spille i prosjektet.
  • Et budsjett skal vise kostnader, egeninnsats og eventuell støtte fra andre ordninger.
  • Ordningene er relevante for flere typer kulturminner, både bygninger, andre typer innretninger og anlegg, arkeologiske kulturminner, kulturlandskap og hager.
  • Andre steder å søke om støtte til istandsetting er Norsk kulturminnefond, Fortidsminneforeningens «Kulturminner for alle», eller Norsk kulturarv – «Ta et tak». For vilkår og krav til søknader om SMIL-tilskudd eller andre kulturlandskapstiltak for jordbruket, kontakt ditt kommunale landbrukskontor. 
Hedmark fylkeskommunes tilskudd

Prioritering av søknadene tar utgangspunkt i fylkesdelplanen for vern og bruk av kulturminner og kulturmiljøer. Satsningsområder, verdier og prinsipper i denne danner grunnlag for vurdering av søknadene. Søknadene blir behandlet i første kvartal av året.

Sammen med søknadsskjemaet skal det ligge vedlegg som beskriver kulturminnet og planene. Det vil lette behandlingen dersom det sendes inn gode bilder av kulturminnet, av alle fasader, med omgivelser, og detaljer, samt redegjørelser av hva som er planlagt gjort og hvordan. Finansieringsplan og opplysninger om hvor vidt det blir søkt om midler også andre steder, er også viktig som grunnlag.

Tilsagn om tilskudd har en begrenset varighet. Fylkeskommunale tilskudd gjelder i tilnærmet to år, inkludert det året tilsagnet ble gitt. 

Tilskudd til fredete bygninger

Dette er midler som Hedmark fylkeskommune fordeler fra Riksantikvarens tildeling av tilskuddsmidler fra statsbudsjettet.

Prioriteringen er basert på en søknad fra Hedmark fylkeskommune med utgangspunkt i innkomne søknader til oss fra eiere (søknadsfrist også 1. desember). Grunnlag for vurdering og prioritering av søknader er bl.a. tilstandsregistreringen i den nasjonale kulturminnedatabasen Askeladden.

I prinsippet er det antikvariske merkostnader som kan dekkes av tilskudd. Det vil si merkostnaden av hva det koster å sette i stand en bygning i henhold til krav som blir stilt fordi bygningen er fredet, sammenlignet med en enklere form for reparasjon eller istandsetting. Riksantikvarens retningslinjer og vilkår skal følges.

Et tilsagn har gyldighet det året det blir gitt og kan forlenges til året etter, men faller bort etter to år. Det må søkes skriftlig for ytterligere forlengelse.

Søknadene behandles i perioden februar - april.

Et tilsagn om midler er ikke i seg selv en formell godkjenning av det planlagte tiltaket. De konkrete tiltakene må avklares med Hedmark fylkeskommune som dispensasjonsmyndighet.

Søknadsskjema

Vi anbefaler å logge inn på regionalforvaltning.no, følg lenken under:

https://regionalforvaltning.no/Startside/Velkommen.aspx?

 

 Hvordan fylle inn søknadskjemaet ser du her:

 

https://www.hedmark.org/globalassets/hedmark/tilskudd/dokumenter/hvordan-legge-inn-soknad-i-regionalforvaltning.pdf

 

Som alternativ kan du bruke dette skjemaet, og sende det på e-post til postmottak@hedmark.org eller i posten:

 Søknadsskjema tilskudd til kulturminneverntiltak.pdf

retningslinjer og vilkår for tilskudd. RA's 70 poster.pdf

 

 

  

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?