For næringsmedarbeidere

Flere arbeidsplasser og et variert og solid næringsliv er grunnlaget for bosetting og verdiskaping i alle lokalsamfunn i Hedmark. Fylkeskommunen arbeider derfor aktivt for at det skal etableres nye bedrifter, og for at eksisterende bedrifter skal utvikle seg videre.
Sist oppdatert 05.12.2017

Hedmark Fylkeskommune jobber med å bygge opp gode kommunale/ lokale tilbud som skal hjelpe etablerere og bedrifter i oppstart og utvikling. Vi tilbyr blant annet videreopplæring av kommuneansatte for at de skal kjenne til hvilke behov og krav som møter næringslivet.

Første kontaktpunkt

Ofte får vi høre at det er vanskelig for bedrifter å forholde seg til mange ulike aktører, og at de som er i oppstart, trenger et første kontaktpunkt som kan veilede dem inn i systemet. Kommunene er nærmest innbyggerne og det lokale næringslivet, og har lokal kunnskap og kompetanse. For at kommunen skal fungere godt som innfallsport, er det viktig å sørge for at de kan ta hånd om etablererne på en god måte.

Samspillet mellom næringsavdelingen og landbruksavdelingen er viktig. Gjennom et tett samarbeid vil etablererne kunne få en mer helhetlig veiledning. De to avdelingene innehar ulike roller. Landbrukskontoret skal både være veileder/ rådgiver, forvaltningsorgan og også gi innstillinger i landbruksrelaterte søknader til Innovasjon Norge. Næringsetaten er først og fremst veileder inn i systemet og en lokal/ regional utviklingsaktør. Kombinasjonen av kompetansen, nettverk og de rollene som etatene har, gjør at de fleste etablerere vil kunne få den nødvendige hjelp her. 

Statsstøtteregelverket

Hvilke muligheter gir EØS-regelverket for å yte offentlige tilskudd?

I utgangspunktet er all statsstøtte forbudt i EU og EØS-området - men så finnes det mange unntak, slik at det offentlige likevel kan tildele støtte til bedrifter og prosjekter. Det er opprettet et eget overvåkingsorgan; ESA, som skal passe på at EØS-regelverket følges.

En bedrift som blir tildelt midler på feil grunnlag kan med grunnlag i en avgjørelse i ESA bli nødt til å betale tilbake tilskuddet pluss renter og rentesrente. Det er derfor svært viktig å tildele støtte på riktig måte. Det er viktig å vite hvilke 6 vilkår som må oppfylles for at et tiltak er forbudt, og hvilke unntak som gjør at støtte likevel kan være lovlig.

Ord som "markedsinvestorprinsippet", "selektivitet", "gruppeunntak" og "bagatellmessig støtte" er ukjente for mange, men viktige når det kommer til offentlig støtte. I tillegg er det viktig å være klar over hva det er som gjør at en liten bedrift likevel ikke er definert som det (når den har en stor eier), hvordan støtte fra offentlige organer legges sammen slik at det samlet ikke kan tildeles mer enn den maksimale støtteprosenten, og hvordan støtte skal meldes til ESA.

EØS-avtalens regler om offentlig støtte

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?