Kommunal planlegging

Sist oppdatert 30.11.2017

Veiledning i plansaker

Fylkeskommunen har et ansvar for å veilede kommunene i utarbeiding og behandling av planer etter Plan- og bygningsloven. Dette gjør vi gjennom høringsinnspill til konkrete plansaker og direkte kommunikasjon. Vi ønsker gjennom tidlig medvirkning i planprosesser å bidra til gode kommunale planer og å ivareta regionale interesser i planleggingen. Det gjelder både areal- og samfunnsdeler til kommuneplan, reguleringsplaner og dispensasjoner.

Veiledningen tar utgangspunkt i regional planstrategi, regionale planer og rikspolitiske retningslinjer for utvalgte innsatsområder.

Fylkeskommunen har i samarbeid med Fylkesmannen i Hedmark (Fylkesmannen i Innlandet fra 01.01.2019) og Statens vegvesen utarbeidet et rundskriv om dispensasjonssaker etter Plan- og bygningsloven kapittel 19. Rundskrivet er ment å være en veileder for kommunene i Hedmark ved behandling av dispensasjonssøknader, samt definerer hvilke saker blant annet fylkeskommunen skal ha tilsendt for uttalelse.

dispensasjonsrundskriv2011.pdf

Fylkeskommunen er ansvarlig for regionalt planforum. Formålet med regionalt planforum er at kommunene og andre regionale myndigheter kan få presentert kommuneplaner og andre viktige arealplaner, og få innspill til disse. Deltakere på møtene er kommunene og statlige og fylkeskommunale sektormyndigheter.

Kommune(del)planer og reguleringsplaner på høring

Fylkeskommunen i samarbeid med andre regionale myndigheter fører et register for kommune(del)planer og reguleringsplaner på høring i Hedmark fylkets kommuner.

Forholdet mellom fylkeskommunen og andre regionale sektormyndigheter

Fylkeskommunen er en av flere regionale aktører som gir innspill og veiledning i plansaker etter Plan- og bygningsloven. Andre aktører er blant annet Fylkesmannen i Hedmark, Statens Vegvesen Region Øst, Bane NOR, Hedmark trafikk og så videre.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?