Planfaglige tema

Sist oppdatert 15.12.2017

Fylkeskommunen har gjennom fylkestinget rollen som regional planmyndighet etter Plan- og bygningsloven. Dette innebærer at vi er en samfunnsutvikler, men har samtidig enkelte konkrete planfaglige hensyn som vi spesielt skal ivareta. Under utdypes enkelte av disse.

Friluftsliv

Hedmark fylkeskommune arbeider for at alle skal ha mulighet til naturopplevelser og friluftsliv i sitt nærmiljø. Hverdagsfriluftslivet er av stor betydning for den generelle folkehelsen. Merkede turstier, skiløyper, akebakker, badeplasser, fiskeplasser, skogsområder og andre grøntarealer i nærheten av der folk bor er viktige å ivareta og utvikle.

Universell utforming

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpassing og en spesiell utforming.

Universell utforming er et tema som er viktig for mange samfunnsområder. Hedmark og Oppland fylkeskommuner har vedtatt en felles strategi for universell utforming i Innlandet som er kalt "Innlandet universelt utformet 2025". Det er planlagt at denne skal følges opp med fylkesvise handlingsplaner.

 Hedmark og Oppland produserte følgende publikasjoner som pilotfylker for universell utforming i perioden 2010 - 2013:

 

Universell utforming i kommunal planlegging

Universell utforming for uteområder

 og

 

Universell utforming for reiselivet

 

 

Andre viktige nettsteder om universell utforming

Steds- og lokalsamfunnsutvikling i kommunene

Gode lokalsamfunn og steder er basis for trivsel, attraktivitet og næringsutvikling i Hedmark.
I regional planstrategi for 2016-2020 er dette synligjort i en av de fire hovedsatsingene: Levende byer og bygdesentre som motorer i regionenes utvikling. Dette konkretiseres bl.a gjennom:

  • Miljøvennlige og attraktive byer og tettsteder, og
  • Stedsutvikling i distriktene som bidrar til velferd, folkehelse og styrket livsgrunnlag.

Det er i kommunene folk bor og virker, og kommunene er ansvarlige for planlegging og utvikling av sine lokalsamfunn (jfr. plan- og bygningsloven). Fylkeskommunen søker å støtte kommunene i dette viktige arbeidet på ulike måter, med for eksempel veiledning og ulike tilskuddsordninger.

Stedsutvikling er definert som helhetlig utvikling av et sted som har et navn, en identitet og en geografisk avgrensning. Det omfatter både næringsmessig, sosiokulturell og fysisk videreutvikling av stedet gjennom dynamiske utviklingsprosesser med basis i stedlige ressurser. Helhetlig stedsutvikling krever et bredt samarbeid over tid mellom kommunen og lokalsamfunnet, både næringsliv, organisasjoner og enkeltpersoner. Og forskning viser at ildsjeler er helt nødvendige for å lykkes, sammen med realisering av konkrete tiltak, både små og store. Kommunen som samfunnsutvikler må være hovedansvarlig for slike utviklingsprosjekt.

Verktøykasse for medvirkning i utviklingsprosesser.pdf

Regional ressursgruppe for steds- og lokalsamfunnsutvikling

Tove Krattebøl - koordinator, Hedmark fylkeskommune

Frode Bakken - Statens Vegvesen

Kristian Aasbrenn - Høgskolen i Hedmark

Lars Gotaas - Hedmark fylkeskommune

Magne Kvam - Hedmark fylkeskommune

Villrein (gjennom regional plan)

En regional plan tar for seg områder som krever avveiing og avklaring mellom forskjellige interesser, over sektor- og kommunegrenser, og hvor det kreves samordning og forpliktende samarbeid mellom mange aktører i gjennomføringen. Regional plan skal ha et langsiktig perspektiv. Kommuner, statlige organer og fylkeskommunen skal følge opp regional plan i sin virksomhet og i sitt planarbeid.

Miljøverndepartementet (nå Kommunal- og moderniseringsdepartementet) ba i 2007 aktuelle fylkeskommuner om å utarbeide regionale planer for en del fjellområder som hadde viktige villreinstammer.

Bakgrunnen for denne satsingen var at en ønsket å bruke plan- og bygningslovens (pbl) virkemidler for å skape en felles forvaltning for fjellområdene. Via en forvaltning basert på en felles plan for de enkelte fjellområder, og omforente mål for utviklingen av området, skulle en forhindre at større og mindre inngrep over tid, såkalt «bit- for-bit» politikk, på sikt ødela arealgrunnlaget for villreinstammene.

Hedmark er berørt av 3 regionale villreinplaner; Rondane – Sølnkletten, Forollhogna og Dovrefjellområdet.

Etter plan- og bygningslovens bestemmelser har fylkeskommunene det formelle ansvaret for å utarbeide, vedta og revidere de regionale villreinplanene, som så skal følges opp i kommunale planer, enkeltsaker og tiltak. En annen sentral aktør er fylkesmannen, som har stor innflytelse på implementeringen, blant annet via håndhevingen av sektorlover og arealplanprosesser etter pbl. Villreinnemndene har ansvar for bestandsforvaltningen og for å uttale seg om saker som vedrører arealdisponeringen. En rekke andre aktører og interesser er også berørt av de regionale planene. Dette gjelder rettighetshavere, villreinutvalg, næringsaktører, Statens vegvesen, jernbaneverket, forsvaret m.fl.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?