Regionalt planforum

Sist oppdatert 17.01.2019

Regionalt planforum er en arena for dialog mellom kommuner og regionale myndigheter. Kommuneplaner, kommunedelplaner og større reguleringsplaner kan meldes inn for å få innspill fra fylkeskommunen og statlige fagetater.

Kommunene kan presentere utkast til kommuneplaner, kommunedelplaner og reguleringsplaner for å få kartlagt og samordnet statlige, regionale og kommunale interesser. Aktuelle regionale planer vil også kunne settes på dagsorden.

I regionalt planforum møter regionale aktører på faglig administrativt nivå, og har som oppgave å ivareta regionale og nasjonale interesser. Kommunen kan møte med politikere og utbyggere om ønskelig, men regionalt planforum skal ikke være en arena for politisk avklaring mellom kommunalt og regionalt nivå.

Møteplan

2019
23. januar, 13. februar, 20. mars, 10. april, 22. mai, 12. juni, 19. juni (reservemøte), 18. september, 30.oktober, 20. november og 18. desember.

Innmelding av saker

Det er ønskelig at saker drøftes i regionalt planforum i god tid før planer skal sendes på høring. På den måten har kommunen mulighet til å ta hensyn til de tilbakemeldinger som blir gitt og ev. konfliktfylte forhold belyses og søkes løst i god tid. Dette vil bidra til effektive planprosesser og at innsigelser kan unngås.

Det er viktig at kommunene er så tydelige som mulig om hvilke problemstillinger de ønsker skal drøftes i regionalt planforum for å få best mulig tilbakemeldinger, men det skal også være rom for mer åpne drøftinger på et tidlig stadium i planprosessen. Ta ev. kontakt i forkant for videre råd om dette.

Det er ønskelig at sakene meldes inn senest to uker før møtet til planforum@hedmark.org. Vi ber også om at kommunen lager et forventnings-/problemnotat til regionalt planforum og at illustrasjoner, dokumenter ol. sendes inn senest en uke før møtet.

Henvendelser kan rettes til kontaktperson Kristin Ryen Reithaug, tlf. 917 71 618.

18.09.2019

Sak 1: Hamar kommune: Ny sentrumsplan for Hamar - oppstart av planarbeid og planprogram på høring

Forventningsnotat regionalt planforum 18.09.19.pdf

Plakat Sentrumsplan.pdf

Planprogram.pdf

Saksframlegg.pdf

Vedlegg 1 Kunnskapsgrunnlag.pdf

Vedlegg 2 Varslingsområde og fokusområde.pdf

 

Sak 2: Åmot kommune: Pågående detaljregulering av høgskoleområdet på Rena

Notat_planfaglig_oppsummering_møte 03.06.2019 (2).pdf

Referat:

PLANFORUM referat 18092019 - Sak 2 Åmot kommune - Pågående detaljregulering av høgskoleområdet på Rena.pdf

 

Sak 3: Os kommune: Begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel

Bestemmelser og retningslinjer.pdf

Juni 2008 - Plandokument_juni.doc

K2FD12.pdf

kommuneplan_Os_plankart.pdf

rapp_Planprogram_B02_AnGin_rev_sept2019.docx

Tekstdelen KP2003.2013.doc

Revisjon kommuneplan Os kommune - Planforum.docx

2019-08-20 Planprogram_26082019.docx

2019-08-20 Tabell for innspill.docx

Referat:

PLANFORUM referat 18092019 - Sak 3 Os kommune - Problemstilling omkring en begrenset revisjon av kommuneplanens arealdel.pdf

 

Sak 4: Våler kommune: Reguleringsplaner for utvikling av Braskereidfoss

Presentasjon til planforum 18.09.19 (L)(342287).pdf

Referat:

PLANFORUM referat 18092019 - Sak 4 Våler kommune - Utfordringer knyttet til reguleringsplaner for Braskereidfoss.pdf

 

Sak 5: Ringsaker kommune: Døgnhvileplass ved E6 på Rudshøgda

Forventningsnotat planforum Rudsland Døgnhvileplass .pdf

Oppmelding til regionalt planforum 18.9.2019_2_P .pdf

 

19.06.2019

Sak 1: Hamar kommune, Bane Nor: Orientering omkring dobbeltspor gjennom Hamar kommune

 

Sak 2: Stange kommune, Bane Nor: Detaljregulering Inter-city Sørli-Åkersvika

Dokumenter til saken er lagt ut på https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/dovrebanen/sorli-akersvika/innhold/2019/reguleringsplan2/

 

Sak 3: Eidskog kommune: Kommuneplanens arealdel

Bestemmelser og retningslinjer Høringsforslag.pdf

Informasjon om Eidskog kommunes arealplan 2019-2019.pdf

Kommuneplankart Eidskog pdf-skisse av digitalt kart.pdf

Planbeskrivelse Del A Høringsforslag.pdf

Planbeskrivelse Del B Konsekvensutredning med risiko- og sårbarhetsanalyse Høringsforslag.pdf

22.05.2019

Sak 1: Stange kommune: Kommuneplanens arealdel 2019-2031

Dokumenter til saken er sendt ut på offentlig ettersyn, og finnes på https://www.stange.kommune.no/category8316.html

Kommunen viser spesielt til saksframstilling i kommunestyret 3. april for en kortfattet presentasjon av hovedtrekk og viktige problemstillinger.

 

Sak 2: Alvdal kommune: Detaljreguleringsplan Steimosletta

Reguleringsplanbestemmelser.pdf

beskrivelse ny.pdf

ROS Steimosletta ETTER reg. situasjon 08.05.19.pdf

ROS Steimosletta NÅ-situasjon 08.06.19.pdf

KU 06062018 samfunnsdelen.pdf

 

Sak 3: Alvdal kommune: Alvdal sentrum, Steia

201205_Planbestemmelser_del3.pdf

190515.pdf

Planbeskrivelse VEST_25.04.19 HILDE.pdf

ROS Alvdal sentrum - Steia VEST ETTER reg. situasjon 15.04.19.pdf

ROS Alvdal sentrum - Steia Vest, NÅ-situasjon, 15.04.19.pdf

20.03.2019

Sak 1: Flomsikring av Hamar Næringspark, Trehørningen (Flagstadelva)

200319-Notat Flomsikringen av Hamar næringspark på Trehørningen.pdf

10207274-B-13-X-00.pdf

10207274-B-10-X-00.pdf

10207274-B-01-X-00.pdf

Referat:

Referat Sak 1 Flomsikringen av Hamar næringspark på Trehørningen.pdf

13.02.2019

Sak 1: Konsvinger kommune: Områderegulering Midtbyen

Notat planforum.pdf

Parallelloppdrag Byutviklingsgrep Midtbyen.pdf

Referat:

Referat 2019 02 13 Kongsvinger områdeplan Midtbyen.pdf

23.01.2019

Sak 1: Kongsvinger kommune: Kommuneplan

Notat til regionalt planforum 23-01-19.pdf

Vedlegg 1 - Prinsipper LNF.pdf

Vedlegg 2 - Hensyn vi må vurdere å sikre i kommuneplanens arealdel.pdf

Vedlegg 3 - Kongsvinger-kommunes-bekrefta-DOK.xlsx

12.12.2018

Sak 1: Eidskog kommune: Revisjon av kommuneplanens arealdel

Notat Eidskog kommune.pdf

Arealstrategi og arealregnskap vedtatt.pdf

Sak 2: Ringsaker kommune: Privat initiert detaljreguleringsplan for Kårtorpvegen 18, Stavsberg

Kårtorpv 18 - til regionalt planforum.pdf

Referat:

Referat 2018 12 12 Ringsaker Kåtorpvegen 18.pdf

Sak 3: Hamar kommune: Espern bru - planoppstart 

Presentasjon planforum desember 2018.pdf

Planinitiativ med merknader fra kommunen.pdf

Oversikt.pdf

14.11.2018

Sak 1: Hamar kommune: Dobbeltspor gjennom Hamar og hensetting - planprogram og videre utredningsarbeid

Dokumenter til saken er sendt ut på offentlig ettersyn, og finnes på https://www.hamar.kommune.no/article45058-7448.html

 

Sak 2: Stange kommune: Bane NOR - utvidelse av planområdet for reguleringsplan for dobbeltspor Sørli-Åkersvika

201801053-50 Stange kommune - Varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for nytt dobbeltspo 3134622_2756365_0.pdf

Varslingsgrense_Stange_UtsnittNord_20181105_gml_og_ny.pdf

Varslingsgrense_Stange_UtsnittMidt_20181105_gml_og_ny.pdf

Varslingsgrense_Stange_UtsnittSyd_20181105_gml_og_ny.pdf

KU Massedeponi 2018.05.09.pdf

 

Sak 3: Løten kommune: Tanker omkring videre utbygging og utvikling av Budor-området

Notat til planforum.pdf

29.08.2018

Sak 1: Ringsaker kommune: Utvikling av Jessnes tettsted, vurdering av plantype/planprosess

Utvikling av Jessnes tettsted - Forventningsnotat til regionalt planforum.pdf

Referat:

Planforum referat 29 08 2018.pdf

23.05.2018

Sak 1: Ringsaker kommune - Oppstart av detaljregulerings for utvidelse av Mjøsa ferie & fritidssenter/Campingplassen i Brumunddal

Forventningsnotat.pdf

Planinitiativ.pdf

Saksframlegg og vedtak.pdf

 

Sak 2: Tolga kommune - Oppstart av detaljreguleringsplan for hovedmottak og sorteringsanlegg til FIAS på Eid (Fjellregionen interkommunale avfallsselskap)

Tema i planforum.pdf

Arealspesifisering Eidsmoen 1 og 2.pdf

Eidsmoen industriområde 1.pdf

Eidsmoen industriområde 2.pdf

Flyfoto.pdf

Planbestemmelser Eidsmoen industriområde 1.pdf

Planbestemmelser Eidsmoen industriområde 2.pdf

Kommunedelplan Eidsmoen.pdf

Referat:

Referat Sak 2 Tolga kommune - Oppstart av reguleringsarbeid - hovedmottak og sorteringsanlegg for FIAS på Eid.pdf

 

Sak 3: Stange kommune - Områdeplan for Stangebyen

Dokumenter til saken er sendt ut på offentlig ettersyn, og finnes på http://tema.webatlas.no/0417/planinnsyn?planid=313

 

Sak 4: Stange kommune - Kommuneplanens arealdel 2019-2031

Temaer til planforum.pdf

25.04.2018

Sak 1: Ringsaker kommune - Oppstart av arbeid med endring av krysning mellom E6 og Dovrebanen ved Tjernlitjernet

Tjernli - planforum.pdf

Referat:

Referat Sak 1 Ringsaker kommune - Oppstart av arbeid med endring av krysning mellom E6 og Dovrebanen ved Tjernlitjernet (Nye Veier).pdf

Sak 1: Folldal kommune - Revisjon av kommuneplanens arealdel 2018-2028

20180314 Planforum oppstart reguleringsplan Sørli Åkersvika.pdf

Boliger i LNF område.pdf

Fjelltak Moskardet.pdf

Fritidsbebyggelse i LNF område.pdf

Gammelsætra_Nygruva_Uppistuvegen.pdf

Kraftanlegg Fundin.pdf

Kraftanlegg Markbulia og Einunna.pdf

Kraftanlegg Marsjøen.pdf

Referat:

Referat Sak 1 Folldal kommune - Kommuneplanens arealdel 2018 - 2028.pdf

 

Sak 2: Stange kommune - Oppstart av reguleringsarbeid for dobbeltspor Sørli-Åkersvika (Bane Nor)

Presentasjon planforum.pdf

14.02.2018

Sak 1 - Stor-Elvdal kommune - Atna flyplass

Privat initiativ til regulering av flyplassen på Atna. Det er ønskelig å drøfte mulighetene for å regulere Atna flyplass med omkringliggende areal, samt få innspill på hva dette vil kreve av utredninger og planarbeid.

Notat - Atna flyplass.pdf

Presentasjon planforum Atna flyplass.pdf

Referat:

Referat Sak 1 Stor-Elvdal kommune - Flyplass på Atna.pdf

 

Sak 2 - Ringsaker kommune - Midtbyen Palè

Prosjektet «Midtbyen palé». Oppstartvarsel er sendt med frist 20.02.18. Målet er å bygge kino/bevertning/hotell/overnatting og boliger.  Det er behov for å drøfte belastning på omkringliggende områder, forholdet til eksisterende bygningsmiljøer, den høye utnyttelsen, lekeplassdekningen, flomsikring.

Badstuvegen - Midtbyen palé - Notat.pdf

17.01.2018

Sak 1 - Tolga kommune - Boligområde for Hamran

Privat initiativ til regulering av et boligområde hvor det er ønskelig med innspill til prosjektet.

1_Kart_utviklingsområder_mulighetsstudie.pdf

2_Kommunplan_arealdelen_med hamran.pdf

3_Reguleringsplan for Ivaregga_R52.pdf

4_Flyfoto_med felt og veger.pdf

5_Løsmasseavsetninger_Hamran.pdf

6_Viktig naturtype_Hamran.pdf

7_Dyrkbar jord_Hamran.pdf

8_Skog_alder_Hamran.pdf

9_Bygningsmiljø_før 1900_Hamran.pdf

10_Arter_Hamran.pdf

11_Hamran_3D-bilde fra nord.pdf

12_Hamran_3D-bilde fra sør.pdf

13_Hamran_3D-bilde fra øst.pdf

14_Kartskisse med ofo og feltavgrensning.pdf

15_Hamran boligområde.pdf

16_Tolga mulighetsstudie_Hamran.pdf

Notat til Hamran boligområde.pdf

Referat:

Referat Sak 1 Tolga kommune - Boligområde på Hamran.pdf

 

Sak 2 - Åsnes kommune - Kommuneplan

Kommunen presenterer høringsutkast til kommuneplanens arealdel (planen er sendt på offentlig høring) 

Presentasjon RP 17012018.pptx

Referat:

Referat Sak 2 Åsnes kommune - kommuneplanens arealdel.pdf

13.12.2017

Sak 3 - Ringsaker kommune - Omregulering av Brumunddal sentrum nord

Referat:

Referat Sak 3 Ringsaker kommune - Omregulering av Brumunddal sentrum Nord.pdf

 

Dersom du ønsker innsyn i eldre planforumssaker, ta kontakt med Ingvild Beate Røise, tlf. 62 54 44 30.

Det føres referat fra regionalt planforum med angivelse av de tema som er løftet frem, løsninger som er skissert og tilbakemeldinger fra regionale myndigheter. Referatet er imidlertid ikke formelt bindende for den senere uttalelsen i høringen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?