Planer - Samferdsel

Her gis en oversikt over fylkeskommunens planer for samferdsel i Hedmark.
Sist oppdatert 05.12.2017

Regional Samferdselsplan 2012 - 2021 (RSP) er fylkeskommunens overordnede langsiktige samferdselsplan. Den ble vedtatt i fylkestinget 11. juni 2012, sak 40/12:

Underordnet den regionale samferdselsplanen, utarbeides det handlingsprogram/tiltaksplaner om henholdsvis fylkesveger og kollektivtrafikk. De aktuelle planene er:

Statens Vegvesen har laget en kortutgave av handlingsprogram 2018-2021 (-23) som viser både riks- og fylkesveger.

Fylkeskommunen har ansvar for trafikksikkerhet, og dette er i stor grad delegert til hedmark Trafikksikkerhetsutvalg (HTU). Fylkestinget vedtar fireårige trafikksikkerhetsplaner, som er HTUs redskap for å samordne og følge opp trafikksikkerhetsarbeidet. Denne følges opp  av to-årige tiltaksplaner. Aktuelle trafikksikkerhetsplaner for Hedmark er følgende:

Vegnettsplanen er et retningsgivende verktøy for utvikling av vegnettet i Hedmark. Den skal gi nyttig informasjon til strategiske diskusjoner om prioritering og valg av vegstandard,og vil være et hjelpemiddel for arbeidet med Nasjonal transportplan, handlingsprogram for fylkesveger og kommunale planer.

Gjeldende vegnettsplan ble vedtatt av Hedmark fylkesting den 23.10.2018, sak 67/18. Plandokumentet og tilhørende kart over funksjonsklasser er vedlagt her i pdf-format:

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?