Tilrettelagt transport (TT)

TT-ordningen (tilrettelagt transportordning for forflytningshemmede) er et dør-til-dør tilbud til personer som på grunn av varig forflytningshemming, av fysiske eller psykiske årsaker, ikke uten vesentlige vanskeligheter vil kunne bruke ordinært kollektivtilbud.
Sist oppdatert 05.12.2017

Ordningen administreres av Hedmark Trafikk FKF

Søknadsskjema og kontaktinformasjon finnes på Hedmark Trafikks nettside om TT-transport.

TT-forskriften

Det er ingen nasjonal forskrift for TT-transport. Fylkeskommunene vedtar sine egne forskrifter i henhold til nasjonale retningslinjer. Fylkestinget i Hedmark innførte nåværende TT-ordning med virkning fra 1. januar 2013. Ordningen ble evaluert sommeren 2014. På bakgrunn av evalueringen ble det lagt fram forslag om noen endringer i TT-forskriften. Forslag til ny forskrift ble vedtatt i fylkestinget i juni 2015, og den nye forskriften trådte i kraft den 1. september 2015.

Endring av én bestemmelse, § 6.1 vedrørende TT-rammen og fastsettelse av T (beløpet som tildelingen til hver enkelt brukes beregnes ut fra), ble vedtatt av fylkestinget den 21. april 2016. Fastsettingen av T skjer ved inngangen til nytt år, og endringen fikk virkning første gang for kalenderåret 2017.

Gjeldende TT-forskrift for Hedmark finnes på lovdata:

Forskrift om tilrettelagt transportordning (TT) for forflytningshemmede, Hedmark

Noen hovedmomenter i ordningen

  • Søknader behandles av en fylkeskommunal TT-nemnd. Dette skal sikre lik behandling i hele fylket. Hedmark Trafikk FKF leder TT-nemnda, som i tillegg består av to representanter foreslått av Rådet for Likestilling for Funksjonshemmede og en lege.
  • Brukere kan bestille turer direkte fra godkjent transportør.
  • Ingen egenandel
  • TT-beløpet beregnes i forhold til avstand mellom bosted og kommunesenter. Alder har ingen betydning for beløpets størrelse.
  • TT-kortet kan benyttes i hele Norge der hvor transportør godtar kortet som betalingsmiddel.

TT-ordningen i Innlandet fylkeskommune fra 01.01.2020

Fra 01.01.2020 vil Hedmark og Oppland fylkeskommuner slås sammen til Innlandet fylkeskommune. Det er et stort og omfattende arbeid som nå gjøres med å samordne/ koordinere ulike retningslinjer og forskrifter.

Transporttjenesten for forflytningshemmede (TT) skal samordnes. I dag har Hedmark og Oppland ulike TT-ordninger, og det skal organiseres en ny TT-ordning som skal gjelde for hele Innlandet fylkeskommune.

Fellesnemnda for Innlandet fylkeskommune vedtok i møte den 19.06.2019, sak 35/19, felles TT-ordning for Innlandet fylkeskommune. Denne skal tre i kraft den 01.01.2020.

Den nye forskriften:TT-forskrift Innlandet 2020 - endelig.pdf

Arbeidet med å organisere den nye ordningen blir gjennomført høsten 2019. Mer informasjon følger senere.

Saksdokumentene i forbindelse med Fellesnemndas behandling av saken den 19.06.2019 ligger her som sak 35/19

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?