Transportløyver

Enhver som skal drive person- eller godstransport med motorvogn mot vederlag, må ha løyve. Fylkeskommunen er løyvemyndighet for behovsprøvde løyver (drosjeløyver, ruteløyver, selskapsvognløyver og løyver for transport for funksjonshemmede). Rett løyvemyndighet er den fylkeskommunen hvor løyvedistriktet for utøvelsen av løyvet ligger.
Sist oppdatert 05.12.2017
Statens Vegvesen er løyvemyndighet for godsløyver og turvognløyver

Nasjonal transportløyveseksjon hos Statens Vegvesen i Lærdal er løyvemyndighet for godsløyver og turvognløyver (ikke-behovsprøvde transportløyver) fra 1. januar 2015.

Informasjon og kontaktopplysninger finnes på Statens Vegvesens sider om transportløyver og tillatelser.

Behovsprøvde transportløyver (drosjeløyver, ruteløyver mv.)

Drosjeløyve gir innehaveren rett til mot vederlag å drive persontransport med motorvogn registrert for inntil 9 personer, eventuelt for inntil 17 personer (inkludert fører). Stasjoneringssted bestemmes av løyvemyndighet. Transport utføres innen, til eller fra løyvedistriktet, som for drosjer er definert som Hedmark fylke. Ordningen er regulert, og ledige løyver blir lyst ledig.

Søknadsskjema for drosjeløyve

Ruteløyve (løyve for persontransport i rute med motorvogn eller fartøy) betyr tidsbegrenset konsesjon som gis for bestemte strekninger eller områder. Fra og med 1.1.2006 må alle motorvogner i rutetransport også ha turvognløyve. 
Det er ikke utarbeidet søknadsskjema for ruteløyve.

Selskapsvognløyve gir rett til å drive transport som betinger at transporten begynner, går gjennom eller slutter i løyvehavers løyvedistrikt. I denne sammenheng defineres et distrikt som en kommune. Ordningen er regulert, og ledige løyver blir lyst ledig. Som selskapsvogn må bare brukes eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten.

Søknadsskjema for selskapsvognløyve

Ledige drosjeløyver

Ledige drosjeløyver i Hedmark:

Det er for tiden ingen ledige drosjeløyver i Hedmark

Ledige løyver for selskapsvogn

Det er for tiden ingen utlyste løyver for selskapsvogn.

Krav til søker om behovsprøvd løyve for persontransport (drosjeløyve mv.)

Følgende krav gjelder for å få drosjeløyve, løyve for reservedrosje og selskapsvognløyve:

Faglig kvalifikasjon og vandel

 Krav til økonomi

 • attest fra skattemyndighet. Skatt Øst tlf 800 80 000 eller Altinn på nettadressen https://www.altinn.no/skjemaoversikt/skatteetaten/attestbestilling-/
 • attest fra konkursregisteret i Brønnøysund (tlf. 75 00 75 00)
 • firmaattest/attest fra enhetsregisteret (gjelder ikke søker til drosjeløyve på søknadstidspunktet, men først etter eventuell tildeling*)
 • den som blir tildelt drosjeløyve/selskapsvognløyve må før utstedelse av løyvet stille garanti fra bank- eller forsikringsselskap, pålydende:
  For 1. løyve:
  9.000 Euro/kr 84.000 (perioden 01.01.2018 - 31.12.2018)
  9.000 Euro/kr 85.000 (perioden 01.01.2019 - 31.12.2019)
  9.000 Euro/kr 90.000 (perioden 01.01.2020 - 31.12.2020)
  For hvert påfølgende løyve:
  5.000 Euro/kr 47.000 (perioden 01.01.2018 - 31.12.2018)
  5.000 Euro/kr 47.000 (perioden 01.01.2019 - 31.12.2019)
  5.000 Euro/kr 50.000 (perioden 01.01.2020 - 31.12.2020)

Attestene skal ikke være eldre enn 3 måneder. Kopier skal være bekreftet av offentlig tjenestemann eller skole.

Hvem kan søke?

Alle som fyller gjeldende lov og forskrifts krav til faglige og økonomiske kvalifikasjoner kan søke utlyste, ledige behovsprøvde løyver.

Drosjeløyver som er ledige grunnet oppsigelse gir søker med lengst ansiennitet over to år som full tids drosjefører i løyvedistriktet fortrinnsrett. Hedmark fylke er et løyvedistrikt. Ansiennitet kan benyttes for kun ett løyve.

Nyopprettede løyver, eller oppsagte løyver hvor ingen har fortrinnsrett, tildeles etter skjønn.

Løyvehavere kan ha løyver ved maksimum 2 drosjesentraler samtidig. Dersom løyvehaver søker ledig løyve ved en tredje sentral, må løyve(r) ved en av de andre sentralene sies opp.

Saksgang

Umiddelbart etter søknadsfristens utløp blir søkerliste sendt drosjenæringen ved lokal- og fylkesforening til uttalelse; svarfrist for disse er 3 uker.

Når løyvet tildeles på skjønn, kan aktuelle søkere bli innkalt til intervju.

Løyvemyndighet foretar deretter tildeling av løyvet, og melding om dette blir sendt alle søkerene. Søkerene har 3 ukers klagefrist før tildelingen er endelig.

Når tildelingen er endelig, blir faktura for betaling av behandlingsgebyr (pt. kr 3.400,- pr. løyve) sendt person som er tildelt løyvet.

Løyvet blir utstedt når garanti og attest fra enhetsregisteret om registrering av enkeltpersonsforetak er mottatt. Søker som blir endelig tildelt drosjeløyve, må registrere seg i Brønnøysundregistrenes enhetsregister før løyvet kan utstedes. Kun søkers døpenavn skal benyttes.

Drosjeløyve skal i regelen settes i drift innen 1 måned fra endelig tildeling.

Ordningen med refusjon av depositum ved innlevering av løyvedokument opphørte fra og med 1. januar 2017.

Søknadsskjemaer

Søknad om behovsprøvde løyver (drosjeløyver og lignende) sendes på fastsatt skjema til den fylkeskommunen hvor transportvirksomheten skal utføres.

Søknad om deregulerte løyver (godsløyver og turvognløyver) sendes til Nasjonal Transportløyveseksjon, Se Statens Vegvesens nettsider.

Søknad skjer på eget skjema som kan lastes ned her i PDF-format (krever Acrobat Reader eller tilsvarende). Skjemaet kan også fåes ved henvendelse til fylkeskommunen:

Søknaden skal være komplett utfylt i henhold til ledetekst på søknadsskjemaet, og alle attester angitt på søknadsskjema og orientering skal være vedlagt. Søknadsskjemaene må skrives ut, sendes inn pr. post og kan pr. dags dato ikke sendes inn elektronisk. Dette har også sammenheng med at vedlegg må sendes løyvemyndigheten i original.

Vær nøye med utfylling av søknadsskjemaet - les ledeteksten! Mangelfullt utfylt søknad, eller søknad med manglende eller ufullstendig dokumentasjon, tas ikke med i videre saksgang.

 

Lovverk og registre

Regelverket for transportløyver er hjemlet i yrkestransportloven og yrkestransportforskriften.

Yrkestransportlova

Yrkestransportforskriften

 

Nedenfor finnes oversikter eller registre over løyveinnehavere:

Sentralt løyveregister).

Gjelder for drosje, selskapsvogn, transport for funksjonshemma, samt ruteløyver.

 

Transportørregister.

Gjelder for godstransport og turvogn. 

Om transportløyver og løyvetyper

Løyveplikten inntreffer når det utføres gods- og/eller persontransport med motorvogn mot vederlag. Med vederlag menes enhver form for  godtgjørelse som følge av utført transportoppdrag; betaling i form av penger, naturalytelser, gjentjenester mv., uavhengig av om vederlaget gir fortjeneste eller ikke.

Løyvemyndighet for regulerte/behovsprøvde løyver er den fylkeskommunen hvor transportvirksomheten skal utføres. Løyvemyndighet for deregulerte løyver er Nasjonal transportløyveseksjon hos Statens Vegvesen Region Vest.

Hvorfor har vi løyveordning?
Ordningen med løyve for yrkesmessig person- og godstransport med motorvogn og fartøy er hjemlet i Lov av 21. juni 2002 nr. 45 om yrkestransport med motorvogn og fartøy med tilhørende forskrift. Loven skal bidra til at:

Transporten skal skje på en sikker måte

Publikum, kunder og brukere skal få et godt tilbud, med tilfredsstillende kvalitet og god service

Transporten skjer på en måte som er innenfor regel- og avtaleverk om like konkurransevilkår, blant annet i tråd med bestemmelser i EØS-avtalen.

 

Løyvetyper som Hedmark fylkeskommune har ansvaret for:

Behovsprøvd løyve for persontransport utenfor rute med motorvogn/Drosjeløyve
Løyve gir innehaveren rett til mot vederlag å drive persontransport med motorvogn registrert for inntil 9 personer, eventuelt for inntil 17 personer (inkludert fører). Stasjoneringssted bestemmes av løyvemyndighet; transport utføres innen, til eller fra løyvedistriktet (Hedmark fylke). Regulert, ledige løyver blir lyst ledig.

Behovsprøvd løyve for persontransport utenfor rute med motorvogn/Selskapsvognløyve
Løyve gir rett til å drive transport som betinger at transporten begynner, går gjennom eller slutter i løyvehavers løyvedistrikt. I denne sammenheng defineres et distrikt som en kommune. Regulert; ledige løyver blir lyst ledig. Som selskapsvogn må bare brukes eksklusivt materiell godkjent av løyvemyndigheten.

Behovsprøvd løyve for persontransport utenfor rute med motorvogn/Transport av funksjonshemmede
Løyvetype som kun kan benyttes til transport av fysisk eller psykisk funksjonshemmede og deres ledsagere.  Det skal benyttes motorvogn som er spesielt utformet/utstyrt, og transporten skal foregå innenfor, til- eller fra eget løyvedistrikt (bostedkommune). Regulert, ledige løyver blir lyst ledig.
Hedmark fylkeskommune har ikke utstedt noen løyver av denne typen, da vi har funnet det mer hensiktsmessig å ivareta dette behovet med ordinære drosjeløyver, som kan transportere alle kundegrupper.

Løyve for persontransport i rute med motorvogn eller fartøy
Tidsbegrenset konsesjon gis for bestemte strekninger eller områder. Fra og med 1.1.2006 må alle kjøretøy i rutetransport også ha turvognløyve. 

 

Løyvetyper som Nasjonal Transportløyveseksjon hos Statens Vegvesen Region Vest har ansvaret for:

Løyve for godstransport med motorvogn
Løyve for godstransport med motorvogn gir innehaveren rett til mot vederlag å drive godstransport med motorvogn med tillatt totalvekt over 3.500 kg. Deregulert; alle som fyller gjeldene krav kan få løyve.

Løyve for persontransport med motorvogn utenfor rute/Turvognløyve
Løyve gir innehaveren rett til mot vederlag å drive persontransport utenfor rute med motorvogn registrert for over åtte personer i tillegg til førersetet (det vil si minst 9 personer + fører). Deregulert, alle som fyller gjeldende krav kan få løyve.

 

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?