Aktiviteter, arrangement, tiltak

Hedmark fylkeskommune gir tilskudd til organisasjoner og andre som skal arrangere noe for andre eller organisere en aktivitet.
Sist oppdatert 27.09.2019

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

Frist: 1. desember

Tilskudd for å stimulere til økt kunst- og kulturproduksjon i Innlandet og bidra til å styrke rammevilkårene for profesjonelle kunstnere innen alle uttrykk.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere, organisasjoner og miljøer som ønsker å sette gode ideer i produksjon. Ordningen vil være åpen for alle kunstuttrykk og sjangere, med unntak av uttrykk som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.

Samarbeidsprosjekter mellom kommuner og kulturaktører, må sendes fra kulturaktøren.

Hva kan støttes?

Tiltak initiert av profesjonelle aktører, organisasjoner og miljøer som gjør kunst- og kulturprosjekter av høy kvalitet tilgjengelig for flest mulig. Utviklingsmidler kan også gis til tiltak som stimulerer til kunstnerisk fornyelse, eller utforsker nye formidlingsformer.

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter.

Krav til søknader

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 • Prosjektbeskrivelse, med bakgrunn for og formål med tiltaket
 • Framdriftsplan med beregnet start- og avslutningstidspunkt
 • Budsjett, finansieringsplan og søknadssum

Behandlingstid er to måneder etter fristens utløp.

Søknadsvurdering

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter tildeles støtte. Følgende kriterier vektlegges i vurderingen av søknadene:

Kunstnerisk/kulturfaglig profil.

 • Tiltakets betydning i regionen.
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring.
 • Eventuelle samarbeidspartnere som styrker prosjektet økonomisk, praktisk og kunstnerisk.
 • Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Prosjekter der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensning

 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
 • Rene investeringskostnader og innkjøp av utstyr faller utenfor ordningen.
 • Deltagerstøtte og reiseutgifter til andre arrangement faller utenfor ordningen.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne stønadsordningen.

Rapportering

 • Det skal leveres kortfattet prosjektrapport og regnskap.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema

Du logger deg på skjemaet via ID-porten.

Behandling av søknader

 • Du mottar automatisk kvittering når søknaden er sendt inn
 • Vi sender ikke ut foreløpige svar på mottatt søknad
 • Du kan forvente endelig svar innen utgangen av mars 2020

Kontaktpersoner

Bjørn Westad
Tlf: 62 54 40 03/952 13 157

Ragnhild A. Wefling
Tlf: 977 64 323

Tilskudd til kunstnerresidenser i Innlandet

Frist: 1. desember

Ordningen skal bidra til å styrke grunnlaget for at kunstnere kan bo og arbeide i Innlandet.

Retningslinjer og søkeveiledning

Residensen skal gi økt kunst- og kulturproduksjon og mer nasjonal og internasjonal utveksling på kunst- og kulturfeltet i fylket.

Resisensen skal også bidra til styrking av arena og infrastruktur for produksjon og formidling av profesjonell kunst i Innlandet.

Hvem kan søke?

Profesjonelle kunstnere som enten har, eller ønsker å utvikle kunstnerresidenser som en del av virksomheten sin. Kunstnerresidensen kan gjerne gjennomføres i samarbeid med kommuner, kulturarrangører eller institusjoner. Det er et krav at aktiviteten skal ha betydning for regionen utover den enkelte kunstners virke.

Hva kan støttes?

Det kan søkes om midler til tilrettelegging og gjennomføring av kunstnerresidenser i Innlandet, og støtten kan være fra 1- til 3-årig.

Krav til søknaden

I det digitale søknadsskjemaet skal det blant annet legges ved:

 • beskrivelse av konsept og organisering for residensen
 • kriterier for valg av gjestende kunstnere
 • synliggjøring av hvordan kunstneroppholdet får betydning for regionen
 • budsjett med finansieringsplan og søknadssum, inkludert synliggjøring av egeninnsats.

Søknadsvurdering

Søknadene vil bli vurdert ut fra residensens vektlegging av kunst- og kulturfaglig kvalitet og profesjonalitet, aktivitetsmengde, gjennomføringsevne og ressurs- og kapasitetsutnyttelse. Residenser som i tillegg til produksjon innebærer tilbud til publikum vil bli prioritert.

Avgrensning

Det kan ikke søkes om støtte til investeringer eller vedlikehold av bygningsmasse.

Mer om ordningen

I evalueringen av støtteordningen for kunstnerresidenser i Oppland, står det mer om hvordan ordningen fungerer:

Katalysator, refugium, møteplass

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet og send det til postmottak@hedmark.org

Søknadsskjema kunstnerresidenser Innlandet.doc

Behandling av søknader

Du kan forvente endelig svar innen utgangen av februar 2020

Kontaktpersoner

Jørn Øversveen
Tlf: 62 54 45 35/413 36 912

Mariann Bjelle
Tlf: 907 75 059

Arrangementsutvikling idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Erstattes av ny ordning i Innlandet fylkeskommune.

Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Arbeid for å forbedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark

Frist: 12. april og 12. september

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Kommunene i Hedmark kan søke enten alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor.

Hva kan du søke støtte til?

Arbeidet skal rettes mot befolkningen. Det gis ikke støtte til individrettede tiltak.

Vi stiller krav om at folkehelseutfordringene det skal arbeides med skal være identifisert i kommunens kunnskapsgrunnlag, dokumenter eller planer.

Dette må være sentralt i arbeidet:

 • Utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen
 • Styrking av et inkluderende nærmiljø
 • Økt opplevelse av livskvalitet
 • Mestring
 • Mening og tilhørighet i befolkningen
 • Arbeid/tiltak der kunnskap og erfaringer blir dokumentert slik at det kan deles med andre

Tiltakene/ arbeidet kan innebære å endre, styrke praksis, utvikle noe eget, eller prøve ut noe som er utviklet et annet sted. Tiltak kan forstås bredt i den forstand at det også kan omhandle utprøving av organisatoriske endringer eller samhandlingstiltak.

Kriterier

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de totale prosjektkostnadene.
 • Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital
 • Det må vises i kostnadsbudsjettet hvor denne egeninnsatsen settes inn. Antall timer og timesatser må spesifiseres
 • For dugnadsarbeid/innsats fra frivillige lag og foreninger kan det legges inn en timesats på maksimalt 200 kroner

Det kan ikke tildeles støtte til

 • ordinære kommunale oppgaver, lønnsmidler
 • dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti

Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Krav til søknaden

 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Plan for gjennomføring
 • Organisering av prosjektet og evnt. samarbeidspartnere

Mangelfulle søknader kan bil avvist.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Slik legger du inn søknad i regionalforvaltning.pdf

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknad for nødvendige avklaringer.

Randi Wahlsten, tlf. 414 01 413

Sissel Løkra, tlf. 900 17 418

Aktiviteter og arrangementer av og for ungdom

Frist: 1. mars

Formålet med tilskuddet er å støtte åpne møteplasser for ungdom eller aktivitetsfremmende tiltak for ungdom. Tilskuddet bør også bidra til aktivitet i lokale ungdomsråd.

Retningslinjer og søkeveiledning

Ungdommens fylkesting fordeler midler til tiltak av, for og med ungdom i Hedmark fylke. Midlene deles ut til tiltak som kommer ungdom i alderen 13-25 år til gode.

Hvem kan søke?

Organisasjoner for eller med ungdom, enkeltpersoner eller grupper i Hedmark som ønsker å gjøre en innsats for ungdom i alderen 13 til 25 år. Organisasjoner som søker må ha en demokratisk oppbygning og være åpen for alle i riktig aldersgruppe.

Dette kan du søke om midler til

Tiltak i Hedmark for ungdom mellom 13 og 25 år som kommer en større gruppe ungdom til gode.

Det gis ikke tilskudd til drift.

Dette blir vektlagt i vurderingen

• Tiltak og søknader som involverer lokale ungdomsråd blir prioritert

• UFT prioriterer søknader fra nye søkere og til nye formål

• Aktivitetsfremmende tiltak

Slik søker du

Send søknaden elektronisk

Når du åpner denne siden logger du deg inn via ID-porten for å få opp skjemaet (eks: Bank-ID, Buypass m.m.) - følg instruksjonene på siden.

Velg "Søknadsskjema for midler til ungdomsaktiviteter".

Regnskap og rapport sendes Ungdommens fylkesting etter gjennomført tiltak, senest 1. oktober på e-post postmottak@hedmark.org.

Frist: 1. desember

Ordningen skal styrke den frivillige kulturlivet gjennom økonomisk støtte til akvititet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid for barn og unge i Innlandet.

Retningsliner og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Arrangører som har kunst og kulturaktivitet for barn og unge som primæraktivitet.

Hva kan støttes?

Prosjekttilskudd til kunstnerisk aktivitet for barn og unge. Det kan bevilges tilskudd til prosjekter som er med på å realisere fylkeskommunens vedtatte kulturpolitikk og ungdomsstrategi, hvor ungdom skal ha mulighet til deltagelse i aktiviteter, kultur og fritidstilbud og ha arenaer hvor de kan utvikle og vise skaperkraft.

Som hovedregel ønsker Innlandet fylkeskommune å engasjere seg i tiltak som går på tvers av kommunegrensene. Aktivitet med reelt regionalt nedslagsfelt vil bli prioritert.

Innlandet fylkeskommune fullfinansierer ingen prosjekter. Fylkeskommunen kan finansiere
inntil 75 prosent av totalkostnaden. Søknader på under 10 000 kroner vil ikke bli behandlet.

Krav til søknaden

I det digitale søknadsskjemaet skal det fylles inn blant annet prosjektbeskrivelse, framdriftsplan, budsjett og finansieringsplan.

Søknadsvurdering

Det kan ikke forventes at alle kvalifiserte prosjekter tildeles støtte, siden den økonomiske rammen for ordningen er begrenset. Følgende kriterier vektlegges i vurderingen av søknadene:

 • Kulturprofil og prosjektets betydning ut over det ordinære kulturtilbudet i fylket.
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring.
 • Overføringsverdi til andre.
 • Antall involverte ungdommer.

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Samarbeid på tvers av kommuner vil bli prioritert.

Avgrensing

 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
 • Det gis ikke reisestøtte for enkeltpersoner eller grupper.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne støtteordningen.
 • Det bevilges ikke støtte til drift av organisasjoner.

Rapportering

Tilskuddsmottakere plikter å sende en kort rapport og regnskapssammendrag for prosjektet, og med det vise hvordan tilskuddet er benyttet og hvordan mål for tiltaket er nådd.

Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.

Slik søker du

Fyll ut elektronisk søknadsskjema

Du logger deg på skjemaet via ID-porten.

Behandling av søknader

 • Du mottar automatisk kvittering når søknaden er sendt inn
 • Vi sender ikke ut foreløpige svar på mottatt søknad
 • Du kan forvente endelig svar innen utgangen av februar 2020

Kontaktpersoner

Ingunn Bekkevoll Tarebø
Tlf: 971 31 907

Sigrun Tomt Ulset
Tlf: 906 88 103

Frist: 1. februar

Målet med ordningen er å medvirke til økt deltakelse i helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig friluftsliv for alle grupper i befolkningen.

Retningslinjer og søkeveiledning

Målgruppe for ordningen er frivillige organiasjoner som er registrert i Enhetsregisteret i Brønnøysund og interkommunale friluftsråd som arbeider med aktivitetsfremmende tiltak for friluftsliv.

Dette kan du søke om midler til

Det blir primært gitt tilskudd til friluftstiltak som stimulerer til direkte friluftsaktivitet, som for eksempel organiserte turer, friluftsleirer, praktiske kurs og annen opplæring i friluftslivsaktiviteter.

Deler av tilskuddet kan nyttes til innkjøp av utstyr og materiell når dette er nødvendig for å gjennomføre friluftslivsaktivitetene, som for eksempel fiskestenger og telt.

Følgende typer tiltak blir prioritert:

 • Aktiviteter som er lite ressurskrevende og lett tilgjengelige for ulike brukergrupper.
 • Tiltak som blir gjennomført i nærmiljøet – med særlig vekt på byer og tettsteder.
 • Tiltak som medvirker til økt deltakelse over tid
 • Der personer som er lite fysisk aktive er målgruppe
 • Der barn, unge og barnefamilier er målgruppe
 • Der personer med nedsatt funksjonsevne er målgruppe

Slik søker du

Send søknaden elektronisk

 • Søknader fra frivillige organisasjoner på kommune- og fylkesnivå skal adresseres til fylkeskommunen i det fylket søknaden gjelder.
 • Om et tiltak planlegges gjennomført i flere fylker, skal søknad adresseres til hver av de aktuelle fylkeskommunene med opplysninger om planlagt aktivitet og behov for midler i det aktuelle fylket.
 • Om tiltaket har personer fra hele landet som målgruppe, og/eller det er vanskelig å knytte tiltaket til ett eller et fåtall fylker, skal søknad adresseres til Miljødirektoratet. 
 • Søknader fra sentralleddet i medlemsorganisasjonene i Norsk Friluftsliv (tidligere FRIFO) skal sende sine søknader gjennom elektronisk søknadssenter, og disse søknadene adresseres til Norsk Friluftsliv.

Frist: Løpende

Ordningen er todelt. Barnehager som har gjennomført fiskesprellkurs kan søke om støtte til aktivitet med sjømat i sentrum. Ellers kan kommuner i Hedmark og frivillige organisasjoner søke om tilskudd til innkjøp at frukt og grønt til arrangementer.

Retningslinjer og søkeveiledning

1. Fisk og sjømat

Barnehager kan søke om inntil 2000 kroner maksimum to ganger i året. Aktiviteten/tiltaket skal fokusere på fisk og annen sjømat. Barna skal involveres i aktiviteten/ tiltaket.Barnehager i Hedmark som har deltatt på fiskesprellkurs vil bli prioritert.

Søknadsskjema fiskesprellaktivitet i barnehagen.docx

I tillegg kan kommuner og frivillige organisasjoner i Hedmark søke tilskudd til aktiviteter på arenaer der fisk og sjømat serveres via regionalforvaltning.no.

2. Frukt og grønt

Kommuner i Hedmark og frivillige organisasjoner søke om tilskudd til innkjøp at frukt og grønt til arrangement. De arrangementene der det er mye barn og unge blir prioritert.

Søknaden sendes elektronisk via regionalforvaltning.no.

Velg Hedmark i nedtrekksmenyen til høyre for å finne søknadsskjemaet.

Hjelp til å legge inn søknad i regionalforvaltning.pdf

For begge ordningene gjelder

 • Det kan kun søkes om midler til innkjøp av råvarer.
 • Tilskuddet skal øke tilgjengelighet på frukt, grønnsaker, fisk eller sjømat på arrangementene.
 • Idrettslag som søker om tilskudd til innkjøp av frukt skal bruke Idrettsfruktordningen.

Krav til søknaden

 • Kort beskrivelse av tiltak/ aktiviteten som planlegges
 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Beskrive opplegg for profilering. Hedmark fylkeskommunes logo «Enkelt å velge sunt» skal profileres tydelig i forbindelse med tiltaket/aktiviteten.

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknad for nødvendige avklaringer.

Randi Wahlsten, tlf. 414 01 413

Sissel Løkra, tlf. 900 17 418 

Frivillige trafikksikkerhetstiltak

Søknadsfrist: 10. februar

Støtten kan gis til enkeltpersoner, foreninger eller organisasjoner som jobber med trafikksikkerhet på frivillig basis.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hedmark trafikksikkerhetsutvalg fordeler 100 000 kroner til trafikksikkerhetstiltak etter søknad hvert år.

Støtte kan gis til gjennomføring av praktiske eller holdningsskapende tiltak som på en eller annen måte fremmer trafikksikkerheten i fylket.

Støtten gis som helt eller delvis tilskudd til gjennomføring av tiltaket.

Eksempler på tiltak som kan få støtte

 • Kampanjer, aksjoner og andre informasjonstiltak
 • Utarbeiding og trykking av brosjyremateriell
 • Demonstrasjoner og øvelser (for eksempel rettet mot refleksbruk)
 • Trafikksikkerhetsopplæring og øving
 • Konkurranser og utstillinger
 • Trafikksikkerhetstiltak i nærmiljøet
 • Etableringer av stier og tråkk som alternative skoleveger

Tiltak som retter seg mot spesielt ulykkesutsatte grupper vil bli prioritert.

Det forutsettes at den som mottar støtte ikke har økonomisk gevinst ved å gjennomføre tiltaket.

Tiltak som ikke støttes

 • Tiltak innenfor skoleverket, med unntak av tiltak i regi av foreldreråd eller FAU, dersom tiltakene kommer i tillegg til det skolen skal gjennomføre i henhold til læreplanen
 • Offentlige oppgaver som forutsettes dekket gjennom offentlige budsjetter, for eksempel bygging av gang og sykkelveg eller innkjøp av skilt.
 • Det gis ikke støtte til innkjøp av reflekser eller sykkelhjelmer med mindre disse skal brukes som premier i forbindelse med konkurranse.
 • Opparbeidelse av motocrossbane og lekearealer

Slik søker du

Fyll ut vedlagte skjema.

Søknaden skal inneholde beskrivelse av tiltaket og kostnadsoverslag/finansieringsplan med tidsplan for gjennomføring. Hvis det søkes om midler fra andre offentlige etater eller private organisasjoner i tillegg, skal det framgå av søknaden.

Støtte til frivillige trafikksikkerhetstiltak.pdf

Send ferdig utfylt skjema til

HTU-sekretariatet
Statens vegvesen region øst
Avd. Hedmark
Parkgt. 81
2318 Hedmark

Eller på e-post: marit.nyhuus@vegvesen.no

Rapportering og bruk av midlene

Enkel rapport og regnskapsoversikt sendes HTU-sekretariatet etter at tiltaket er gjennomført, og senest 1. desember tildelingsåret.

Tildelte midler skal brukes i løpet av budsjettåret. HTU-sekretariatet skal underrettes og midlene tilbakeføres dersom tildelte midler ikke benyttes i budsjettåret. Det er imidlertid mulig å søke om utsettelse av gjennomføringen til påfølgende år. Slik søknad behandles av HTU-sekretariatet.

Tilskudd til vilttiltak

Frist: 15. januar

Midler til å gjennomføre oppgaver innen viltforvaltningen og tiltak, der tiltaket har en regional, interkommunal eller nasjonal karakter.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Enkeltpersoner
 • Lag
 • Organisasjoner
 • Institusjoner
 • Kommuner

Tiltak som kan få tilskudd:

 • Tilrettelegging for og rekruttering til jakt
 • Informasjon om jakt og  jaktmuligheter
 • Kartlegging av viltressursene og viltets leveområder og viltinteresser i kommuner og regioner
 • Innarbeiding av viltets leveområder og viltinteresser i kommunale planer etter plan- og bygningsloven
 • Oppretting og drift av lokale samarbeidsråd
 • Deltakelse i rettshavernes driftsplanarbeid

Under søknadsbehandlingen vektlegges tiltak som har regional, interkommunal eller nasjonal verdi.

Slik søker du

Mer informasjon og søknadsskjema finner du på Miljødirektoratet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?