Utvikling og kompetanseheving

Organisasjoner, kommuner og privatpersoner kan søke om støtte til utvikling og/eller kompetanseheving.
Sist oppdatert 29.11.2017

Utviklingsmidler til kunst- og kulturprosjekter

Frist: 1. desember

Ny ordning for Innlandet fylkeskommune

Flerårig rammetilskudd til frivilige organisasjoner på kulturfeltet

Frist: 1. desember

Ordningen skal styrke det frivillige kulturlivet gjennom støtte til aktivitet, kompetanseheving og utviklingarbeid i de frivillige organisasjonene.

Retningslinjer og søkeveiledning

Prioritert målgruppe er regionalt-/fylkesledd av organisasjoner med kulturaktivitet rettet mot barn og unge som primæraktivitet. Innlandet fylkeskommune vil stimulere de unges muligheter til deltagelse i aktiviteter, kultur og fritidstilbud, samt ha arenaer hvor de kan utvikle og vise skaperkraft.

Søknadsfrist er hvert 3. år: 1. november 2019, 1. november 2022 osv.

Hvem kan søke?

Regionale paraplyorganisasjoner og regionalt ledd av frivillige organisasjoner på kulturområdet som gjennom samarbeid med Innlandet fylkeskommune er med på å realisere fylkeskommunens kulturstrategi og ungdomsstrategi.

Hva kan støttes?

Aktivitet, talentutvikling og annet utviklingsarbeid gjennom organisasjonen.

Krav til søknaden

Sammen med utfylt søknadsskjema skal det legges ved:

 • Årsplan med framdriftsplan for aktivitetene.
 • Oversikt over samarbeidspartnere og målgruppe.
 • Grovbudsjett, finansieringsplan og søknadssum

Søknadsbehandling

Ved valg av organisasjoner som mottar tilskudd vil det bli lagt vekt på følgende kriterier:

 • Kulturfaglig profil.
 • Organisasjonens betydning som supplement til annet aktivitetstilbud i fylket.
 • Et tilfredsstillende opplegg for planlegging, gjennomføring og styring, herunder økonomistyring.
 • Antatt oppslutning om organisasjonens aktiviteter.

Ved vurderingen av tildelingene tas det hensyn til både geografisk spredning og en bredde i kulturuttrykkene. Det skal være plass for organisasjoner både med et bredt og smalt nedslagsfelt. Prosjekter/organisasjoner der Innlandet fylkeskommunes tilskudd vil utløse annen finansiering, vil bli prioritert.

Avgrensning

 • Innlandet fylkeskommune kan bevilge tilskudd til drift/aktivitet til fylkesomfattende paraplyorganisasjoner på kulturområdet, eller organisasjoner på regionalt nivå som har større deler av fylket som sitt nedslagsfelt.
 • Det gis ikke støtte innenfor felt eller aktivitet som dekkes av andre tilskuddsordninger der fylkeskommunen er vesentlig bidragsyter.
 • Det gis ikke tilskudd til bokutgivelser, ren turnévirksomhet, CD-utgivelser og tilsvarende.
 • Lokale kulturtiltak omfattes ikke av denne stønadsordningen.

Rapportering

 • Organisasjoner som mottar flerårig tilskudd skal rapportere gjennom årsregnskap og årsmelding.
 • Fylkesrevisor har innsynsrett i regnskap som omfatter bruk av fylkeskommunale midler.
 • Tilskuddsmottakere innen ordningen inviteres til dialogmøter.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet og send det til postmottak@hedmark.org

Søknadskjema Flerårig rammetilskudd til frivillige organisasjoner på kulturfeltet.docx

Behandling av søknader

Du kan forvente endelig svar innen utgangen av februar 2020.

Kontaktpersoner

Ingunn Bekkevoll Tarebø
Tlf: 971 31 907

Terje Kongsrud
Tlf: 958 84 995

Profesjonell musikk

Frist: 15. november

Tilskuddsordningen retter seg mot profesjonelle musikere som har utøvende musikk og/eller komposisjon som sitt hovedvirke.

I 2. tildeling 2019 er det 500 000 kroner til fordeling.

Retningslinjer og søkeveiledning

Krav til søker

 • Søker må bo eller ha tilknytning til Hedmark
 • Søker må være registrert med eget organisasjonsnummer

Hva kan du søke om støtte til?

 • produksjoner med tilskuddsbehov på minimum kr 100.000
 • produksjoner innenfor hele den musikalske bredden
 • musikk skal være en sentral del av produksjonen
 • nye produksjoner med framføring
 • utviklingsprosjekter
 • produksjoner som er forankret i Hedmark
 • produksjoner som kommer publikum i Hedmark til gode

Kriterier for vurdering

 • profesjonalitet
 • faglig innhold
 • prosjektets størrelse
 • plan for formidling
 • forankring i Hedmark

Hva kan du ikke søke støtte til?

 • innspilling av musikk og utgivelse av plater
 • driftsstøtte til etablerte arrangementer
 • enkelttiltak av lokal eller avgrenset karakter
 • invetereringer og utstyr
 • arbeidsstipend

Slik søker du:

Du må benytte elektronisk søknadsskjema: https://skjema.hedmark.org

Vær nøye på vedlegg. 

Kontaktperson: Jørn Øversveen, tlf. 413 36 912

Den kulturelle skolesekken - utviklingsmidler

Frist: 15. februar

Tilskudd til produksjon eller formidling av forestilling, utstilling, eller annet formidlingsopplegg beregnet på elever i grunnskolen.

Retningslinjer og søkeveiledning

Nye retningslinjer kommer for Innlandet fylkeskommune.

Scenekunstmiljøene i Sør-Østerdals- og Hamarregionen

Denne ordningen fjernes i Innlandet fylkeskommune

Du kan søke midler gjennom den nye ordningen Utviklingsmilder kunst- og kulturprosjekter med frist 1. desember.

Kompetanseheving i bibliotek

Frist: løpende

Formålet med ordningen er å sikre at bibliotekene har en bred og oppdatert kompetanse for å tilby relevante og aktuelle bibliotektjenester

Retningslinjer og søkeveiledning

Kriterier

 • Beskrivelse av tiltak og forventet kompetanseutbytte
 • Dato/tidsperiode for tiltaket
 • Dersom det er søkt om tilskudd flere steder, skal dette opplyses i søknaden
 • Det kan ikke søkes om tilskudd etter at arrangement/seminar/kurs har vært avholdt
 • Kommunen/biblioteket søker på vegne av kursdeltakeren

Slik søker du

Søknaden må innholde:

 • Kontaktperson, telefon og e-postadresse, postadresse, org.nr. (der det er aktuelt), kontonummer, søknadssum og formål for tiltaket.
 • Finansieringsplan/budsjett legges ved

Søknadsskjema om midler til kurs og kompetanseheving.doc

Send søknaden til 

Hedmark fylkeskommune
Kultur, bibliotek og kompetanse, ved fylkesbiblioteket
Postboks 4404 Bedriftssenteret
2325 Hamar

Rapportering

For kompetansehevingstilskudd skal rapport leveres senest en måned etter at tiltaket er gjennomført og under forutsetning av at rapport med regnskapssammendrag er sendt inn sammen med en utbetalingsanmodning.

Arrangementsutvikling idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Erstattes av ny ordning i Innlandet fylkeskommune.

Påvirkningsfaktorer på folkehelse i nærmiljøet

Arbeid for å forbedre folkehelsen og redusere sosiale forskjeller i Hedmark

Frist: 12. april og 12. september

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Kommunene i Hedmark kan søke enten alene eller i samarbeid med andre kommuner, frivillige organisasjoner, kompetansemiljøer og/ eller privat sektor.

Hva kan du søke støtte til?

Arbeidet skal rettes mot befolkningen. Det gis ikke støtte til individrettede tiltak.

Vi stiller krav om at folkehelseutfordringene det skal arbeides med skal være identifisert i kommunens kunnskapsgrunnlag, dokumenter eller planer.

Dette må være sentralt i arbeidet:

 • Utjevning av sosiale forskjeller i befolkningen
 • Styrking av et inkluderende nærmiljø
 • Økt opplevelse av livskvalitet
 • Mestring
 • Mening og tilhørighet i befolkningen
 • Arbeid/tiltak der kunnskap og erfaringer blir dokumentert slik at det kan deles med andre

Tiltakene/ arbeidet kan innebære å endre, styrke praksis, utvikle noe eget, eller prøve ut noe som er utviklet et annet sted. Tiltak kan forstås bredt i den forstand at det også kan omhandle utprøving av organisatoriske endringer eller samhandlingstiltak.

Kriterier

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de totale prosjektkostnadene.
 • Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital
 • Det må vises i kostnadsbudsjettet hvor denne egeninnsatsen settes inn. Antall timer og timesatser må spesifiseres
 • For dugnadsarbeid/innsats fra frivillige lag og foreninger kan det legges inn en timesats på maksimalt 200 kroner

Det kan ikke tildeles støtte til

 • ordinære kommunale oppgaver, lønnsmidler
 • dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti

Tilskudd tildeles i henhold til EØS-avtalens regler om offentlig støtte.

Krav til søknaden

 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Plan for gjennomføring
 • Organisering av prosjektet og evnt. samarbeidspartnere

Mangelfulle søknader kan bil avvist.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Slik legger du inn søknad i regionalforvaltning.pdf

Ta gjerne kontakt med oss før du sender inn søknad for nødvendige avklaringer.

Randi Wahlsten, tlf. 414 01 413

Sissel Løkra, tlf. 900 17 418

Videreutvikling av større arrangementer i Hedmark

Frist:1. februar

Videreutvikling av større, eksisterende arrangementer i Hedmark.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Arrangører av eksisterende, store arrangementer (kommuner, organisasjoner, samarbeidende bedrifter).

Hva kan man søke støtte til?

Det kan tildeles tilskudd som en engangsstøtte til videreutvikling av eksisterende, større arrangementer som bidrar tilpositive ringvirkninger i regionen for reiseliv og næringsutvikling, bostedsattraktivitet og frivillig engasjement.

Kriterier

 • Det kan tildeles maksimalt 50 % tilskudd av de godkjente prosjektkostnadene.
 • Offentlig støtte kan utgjøre maksimalt 80 % av budsjettet
 • Egenandel i prosjektet kan være både arbeidsinnsats og egenkapital.
 • Det må vises i kostnadsbudsjettet hvor denne egeninnsatsen settes inn. Antall timer og timesatser må spesifiseres.
 • Timesats beregnes som 1 promille av årsinntekt for ansatte.
 • For dugnadsarbeid/innsats fra frivillige lag og foreninger kan det legges inn en timesats på maksimalt 200 kroner.

Det kan ikke tildeles støtte til følgende formål:

 • Ordinær drift av arrangementet
 • Dekning av tidligere opparbeidet underskudd eller underskuddsgaranti
 • Handelsstandsdager og liknende arrangementer

Steøtteordningen omfattes av det generelle gruppeunntakets artikkel 53 "Støtte til kultur og bevaring av kulturarv".

Krav til innhold i søknaden

 • Tydelig mål for prosjektet og beskrivelse av ønskede resultater og effekter
 • Beskrivelse av ringvirkningene arrangementet gir for regionen
 • Søker med organisasjonsnummer
 • Prosjekteier og prosjektorganisering
 • Plan for gjennomføring, inkl. tidsfrister og aktiviteter
 • Budsjettet skal synliggjøre alle kostnader. Arbeids- og dugnadsinnsats skal spesifiseres med antall timer og timesats(-er). Det må være samsvar mellom kostnader, aktivitetsplan og ressursbruk
 • Finansieringsplanen skal samsvare med kostnadsbudsjettet
 • Informasjon om mottatt bagatellmessig støtte til søker siste 3 år, tilskuddsbeløp og støttegivere
 • Dersom noen søker på vegne av flere aktører, må det i søknaden legges ved forpliktende avtaler.

Mangefulle søknader kan bli avvist.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Ta gjerne kontakt i forkant av innsendingen av søknaden for nødvendige avklaringer.

Torunn H. Kornstad, tlf. 62 54 44 79

Liv Snartland Wilson, tlf. 906 53 181

Rekruttering og kompetanse i landbruket

Frist: 1. oktober

Midler avsatt i jordbruksavtalen til kompetanseutvikling og kompetansehevende tiltak i landbruket (RK-midler). Det prioriteres i år ulike tiltak som gjelder rekruttering til næringen og tiltak som styrker arbeidet innen satsingen på bioøkonomi i Innlandet.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

Landbruksorganisasjoner, lag, foreninger, kommuner, kursarrangører, og videregående skoler.

Hva kan du søke støtte til?

 • Kurs, konferanser, seminarer, fagsamlinger, kompetansetiltak
 • Studieturer
 • Mobiliseringstiltak
 • Rekrutteringsprosjekt
 • Forsknings- og utviklingstiltak
 • Andre tiltak som bidrar til formålet for tilskuddsordningen

Normalt vil innvilget tilskudd kunne utgjøre inntil 50 prosent av tilskuddsgrunnlaget.

For ungdoms- og kvinnerettede tiltak kan det gis inntil 75 prosent tilskudd.

Søknad sendes via regionalforvaltning.no

Økt innovasjon, kompetanse og nye arbeidsplasser

12. september

Tiltak som fremmer innovasjon i næringslivet, som gir økt kompetanse i næringslivet og tiltak for flere levedyktige nyetableringer. Støtteordningen omfatter ikke enkeltbedrifter.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Innovasjonsaktører, samarbeidende bedrifter, organisasjoner, offentlige aktører og FoU-institusjoner, i eller med tilknytning til Hedmark
 • Pågående omstillingsprosjekter

Bedriftsnettverk omfattes i stor grad av Innovasjon Norges finansieringsordninger, og eventuelle søknader om midler til disse blir vurdert i samarbeid med IN Hedmark. Fylkeskommunen vil kunne yte støtte i utviklings- og oppstartsfasen av bedriftsnettverk, men ordinær drift støttes ikke. Bedriftsnettverk kan søke om støtte til prosjekter på linje med andre aktører.

Enkeltbedrifter kan ikke søke fordi de omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Hva kan du søke om støtte til?

 • Tiltak som fremmer innovasjon i næringslivet.
 • Tiltak som gir økt kompetanse i næringslivet.
 • Tiltak for flere levedyktige nyetableringer

Flere detaljer og søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no

Økt og bærekraftig verdiskaping i reiseliv/opplevelsesnæringer

12. september

Samarbeidstiltak for å utvikle flere attraktive opplevelsestilbud.

Retningslinjer og søkeveiledning

Hvem kan søke?

 • Innovasjonsaktører, samarbeidende bedrifter, organisasjoner, offentlige aktører og FoU-institusjoner, i eller med tilknytning til Hedmark
 • Pågående omstillingsprosjekter
 • Bedriftsnettverk omfattes i stor grad av Innovasjon Norges finansieringsordninger, og eventuelle søknader om midler til disse blir vurdert i samarbeid med IN Hedmark. Fylkeskommunen vil kunne yte støtte i utviklings- og oppstartsfasen av bedriftsnettverk, men ordinær drift støttes ikke. Bedriftsnettverk kan søke om støtte til prosjekter på linje med andre aktører.

Enkeltbedrifter kan ikke søke fordi de omfattes av Innovasjon Norges finansieringsordninger.

Hva kan du søke om støtte til?

Gode initiativ eller prosjekter der følgende vektlegges:

 • Gjennomføringsevne og bærekraft når det gjelder natur, kultur og økonomi
 • Tiltak som har overføringsverdi for andre i fylket
 • Tiltak for økt universell utforming
 • Prosjekter som har en helhetlig plan for bruk av lokalmat som del av opplevelsen

Fokus på det internasjonale markedet vil være viktig for utvikling og vekst i fylkets reiseliv, og bør synliggjøres i tiltakene.

Flere detaljer og søknadsskjema finner du på regionalforvaltning.no

Interregionalt grenseoverskridende samarbeid

Frist: løpende

Hedmark fylkeskommune kan innvilge støtte til gjennomføring av grenseoverskridende prosjekter i Interreg Sverige-Norge programmet 2014-2020.

Retningslinjer og søkeveiledning

regionalforvaltning.no finner du kriterier og søknadskjema

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?