Tannbehandlingstilbudet

Tannhelsetjenesten i Hedmark behandler alle pasientgrupper, også voksne betalende pasienter. Grunnlaget for vår virksomhet er Tannhelsetjenesteloven.
Sist oppdatert 30.11.2017

Vi behandler alle pasientgrupper

Alle kan motta tannhelsetjenester på offentlig tannklinikk. Voksne betalende pasienter henvender seg selv til den lokale tannklinikken for timeavtale.
Pasienter i de prioriterte gruppene, se under, får automatisk innkalling i henhold til lov om tannhelsetjenester.

a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. 

De som har behov for tannregulering henvises til kjeveortoped. Denne behandling dekkes etter fastsatte takster, egenandel betales av pasienten selv.

Øvrige voksne får behandling ved våre tannklinikker etter fastsatte takster. 

Disse får gratis tannbehandling hos tannlege/tannpleier

Barn og ungdom til og med det året de fyller 18 år, gruppene b, c og e i listen over. Barn får første innkalling når de er 3 år.

Disse får tannbehandling hos tannlege/tannpleier til redusert pris:

Ungdom fra og med det året de fyller 19 år til og med det året de fyller 20 år. Disse betaler 25 prosent av ordinær takst.

Tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere

Pasienter som er under behandling for sitt rusmisbruk i institusjoner eller under kommunal rusomsorg får tilbud om gratis tannbehandling. Tjenesten er organisert som et samarbeid mellom kommunene, offentlig og privat tannhelsetjeneste. Det er helse-og omsorgstjenesten i din hjemmekommune som fatter vedtak om du kommer inn under kommunal rusomsorg eller ikke. Ved eventuelle spørmål om dette ta kontakt med ansvarspersoner på området i din hjemkommune.
Pasienter under kommunal rusomsorg og LAR får tilbud om tannbehandling i de offentlige klinikkene.
Hedmark fylkeskommune har avtale med noen privatpraktiserende tannleger som behandler pasienter i rusinstitusjon.

Mottar du hjemmesykepleie?

Vet du at du kan få tilbud om gratis undersøkelse/tannbehandling hos den offentlige tannhelsetjenesten hvis du har du hatt sammenhengende pleie fra hjemmesykepleien minst en gang pr uke i tre måneder eller mer?
Tilbudet formidles gjennom pleie- og omsorgstjenesten i din hjemmekommune. Har du spørsmål om dette, ta kontakt med ansvarspersoner hos kommunens helse-og omsorgstjenesten.
På et skjema du får utdelt av hjemmesykepleien må du krysse av om du ønsker tannbehandling eller ikke.
De som svarer ja takk til tilbudet, vil få tildelt time hos den offentlige tannklinikken i kommunen.
I spesielle situasjoner kan tannlegen eller tannpleieren komme på hjemmebesøk.

Tannbehandling i narkose

I samarbeid med sykehusene i Elverum, Kongsvinger og Tynset utfører vårt personell tannbehandling i narkose. Dette er et tilbud som bare benyttes når alle andre muligheter for behandling er forsøkt uten resultat. Tilbudet er begrenset, spesielt for voksne. Behandlingen kan også gis ved henvisning av behandlende lege på grunnlag av spesielle medisinske tilstander.Se egen omtale under "Angst for tannbehanding"

Henvisning til tannlegespesialist - TkØ

Tannhelsetjenesten er tilknyttet Tannhelsetjenestens kompetansesenter Øst - TkØ.
Vi henviser pasienter til klinikken i Oslo ved behov.

Behandling

Alle innkalles etter individuell vurdering av tannlege/tannpleier og vil få nødvendig tannbehand­ling minst én gang i løpet av en toårsperiode. Noen trenger spesiell hjelp for å ta vare på sin tannhelse. Disse følges opp med egne tiltak.

Nødvendig tannbehandling innebærer at du:

 • ikke skal ha smerter, ubehag eller alvorlige lidelser i munnhulen
 • skal ha tilfredsstillende tyggefunksjon
 • skal kunne kommunisere og ha sosial omgang uten problemer som skyldes tennene

Hva kan du forvente av oss?

 • Vi tar i mot deg på en hyggelig og trygg måte.
 • Du møter tannleger, tannpleiere og tannhelsesekretærer som er faglig oppdaterte og arbeider etter gjeldende lover og regelverk.
 • Du får tilbakemelding om din tannhelsetilstand
 • Du får veiledning i hvordan du opprettholder en god tann- og munnhelse
 • Du får informasjon om og har innflytelse over behandlingsmuligheter og materialvalg
 • Når du har timeavtale, skal du få beskjed hvis vi er forsinket
 • Utenom arbeidstid får du informasjon via telefonsvarer

Du skal finne tannklinikker som er:

 • godt merket
 • enkle å finne fram til
 • moderne og velutstyrte
 • tilgjengelig for funksjonshemmede

Hva kan du selv gjøre?

 • Ta kontakt med oss hvis det er noe du lurer på.
 • Gi beskjed så tidlig som mulig hvis du ikke kan møte til oppsatt time.
 • Meld fra til oss hvis du reserverer deg mot hele eller deler av tilbudet.

Kan du påvirke?

Ta kontakt hvis du har forslag som kan forbedre tilbudet vårt. Du kan enten bruke forslagskassen på venterommet eller sende en e-post til fylkestannlegen@hedmark.org.

 Priser

 • Undersøkelse hos allmennpraktiserende tannlege: 645 kroner
 • Lokal og regional anestesi: 125 kroner
 • Opplæring til egenomsorg og forebyggende behandling: 645 kroner
 • Preparering og fylling, 1 flate: 697 kroner
 • Preparering og fylling, 2 flater: 1 140 kroner
 • Preparering og fylling, 3 eller flere flater: 1 440 kroner 
 • Helkrone, 3/4-krone, pinkrone uten stift i gull/porselen: 4 316 kroner (tanntekniker kommer i tillegg)
 • Hel overkjeve- eller underkjeveprotese: 5 396 kroner (tanntekniker kommer i tillegg)
 • Røntgenfotografering, per bilde: 55 kroner
 • Timegodtgjørelse tannlege: 1 932 kroner
 • Timegodgjørelse tannpleier: 1 140 kroner

Ved uteblivelse uten varsel belastes det for ikke utnyttet tid inntil kr. 1.450,- per time for time hos tannlegen og kr. 855,- hos tannpleier.

Betalende pasienter belastes med timehonorar

Avbestilling senest må skje senest 24 timer før avtalt tid. Ubenyttet tid vil bli belastet med påregnet honorartakst for den oppsatte timen.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?