Elev

Som elev eller foresatt til elev i videregående opplæring kan det være mye nytt å sette seg inn i. Her har vi samlet viktig informasjon om skolehverdagen og rettigheter som elev.
Sist oppdatert 03.01.2018

Skolereglement

Skolereglementet er felles for alle de videregående skolene i Hedmark fylkeskommune.Ved behov kan den enkelte skole fastsette supplerende bestemmelser.

Skolereglement.pdf

Elevens skolemiljø

Kapittel 9A i Opplæringsloven skal bidra til at elevene har det trygt og godt på skolen, slik at de trives og kan lære best mulig. Reglene gir elevene en individuell rett og inneholder en fremgangsmåte for hvordan skolen og fylkesmannen skal behandle sakene på best mulig måte. Reglene om skolemiljøet er vedtatt av Stortinget, og det er ikke valgfritt for skolene og skoleeierne å følge dem. Reglene skal sikre elevenes rettsikkerhet i saker som gjelder skolemiljøet. De gjelder ikke for lærlinger, lærekandidater og deltakere i opplæring særskilt organisert for voksne etter opplæringsloven kapittel 4A. For lærlinger og lærekandidater gjelder arbeidsmiljøloven.

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for hvordan skolene skal håndtere saker som vedgår kapittel 9A i opplæringsloven. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering. Det er elevens egen subjektive oppfatning som avgjør om skolemiljøet er trygt og godt.

Du kan lese mer om elevenes skolemiljø på Utdanningsdirektoratets sider 

Varsel om kjennskap eller mistanke om at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø.

Alle ved skolen skal følge med om elevene har et trygt og godt skolemiljø, herunder gripe inn mot krenking, mobbing, vold, diskriminering og trakassering dersom det er mulig. Alle som oppdager eller får mistanke til at en elev ikke har et trygt og godt skolemiljø skal varsle rektor.

Skjema for varsling

Skjema skrives ut og leveres rektor på skolen.

God undervisningspraksis

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune gjelder for alle pedagogisk tilsatte og i alle undervisningssituasjoner. Den understreker også elevenes ansvar for et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Skolene står fritt til å utvide eller utdype standarden slik at den tilpasses lokale forhold.

Standard for god undervisningspraksis i Hedmark fylkeskommune

Lærer er i samspill med elevene ansvarlig for å skape en god relasjon. Elevene plikter å delta aktivt for å nå opplæringens mål, og til å delta i planleggingen og vurderingen av eget læringsarbeid. Elevene skal medvirke til å skape et godt læringsmiljø og gode arbeidsforhold. Alle elever og lærere skal møtes med anerkjennelse, respekt og høflighet. Alle møter godt forberedt, både elever og lærere.

I undervisningen skal lærer

1) Oppstart

a. Starte økten presis og etablere arbeidsro

b. Klargjøre mål og sikre elevenes forståelse for hva de skal lære

c. Vise positive forventinger til alle elever og sørge for å se den enkelte elev

2) Gjennomføring

a. Presentere lærestoffet på en relevant og motiverende måte

b. Stille tydelige krav til alle elevene

c. Tilpasse lærestoffet til den enkelte elev og tilrettelegge for utvikling av ulike læringsstrategier

d. Veilede underveis og gi tilbakemeldinger som gir retning for videre arbeid

3) Avslutning

a. Tilrettelegge for refleksjon over egen læring

b. Oppsummere og avslutte tydelig

c. Formidle tydelige forventninger til videre arbeid

 

Fravær

Det er en nasjonal fraværsgrense for udokumentert fravær i videregående skole. Hensikten er å motivere elevene til jevn innsats og forhindre skulk.

Rutine for fraværsføring

Hedmark fylkeskommune har utarbeidet rutiner for fraværsføring.Der står det også om pliktene dine som elev og om krav til dokumentasjon for fravær som kan unntas fra fraværsgrensen i fag. 

Rutine - fraværsføring.pdf

Skjema for dokumentert fravær kjøreopplæring

Fraværsføring i SkoleArena

Datasystemet SkoleArena brukes til karakter- og fraværsføring. Når du er pålogget Portalen kan du gå videre til SkoleArena uten å skrive inn brukernavn og passord på nytt.

Her kan du blant annet:

 • Se fraværsregistreringer som lærer har gjort
 • Melde fra om planlagt fravær
 • Se anmerkninger som lærer har satt
 • Se halvårsvurdering og sluttvurdering (underveisvurdering gis bl.a. i læringsplattformen).

Du har ansvar for å ha oversikt over fraværet ditt og kontrollere at føringen i SkoleArena er korrekt.

Søknad om fratrekk for fravær

Du kan søke om fratrekk for fravær på vitnemålet på dette skjemaet som fylles ut og leveres på skolen.

Du får mer informasjon og hjelp til å bruke SkoleArena på skolen.

Innsyn for foresatte til elever under 18 år

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til SkoleArena. Passordet som du har fått som elev er strengt personlig og skal aldri oppgis til andre. Eventuelt innsyn i fravær må foregå i samarbeid med eleven etter at han/hun har logget seg på.

IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune.pdf

Elev-PC

Alle elever i videregående opplæring i Hedmark fylkeskommune skal bruke bærbar datamaskin. Du kan velge mellom to alternativer:

 • Bruke en datamaskin du har fra før
 • Bruke en bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Du gir tilbakemelding om hvilken ordning du ønsker etter skolestart til høsten. Du inngår avtale om ønsket alternativ ved å skrive under på et signaturark som du får på skolen. Hvis du er under 18 år må også foresatte skrive under. Velger du en elev-PC fra Hedmark fylkeskommune, får du utlevert datamaskinen på skolen kort tid etter at avtalen er undertegnet. Du får tilbud om elev-PC kun én gang.

Du skal ikke foreta deg noe før skolen starter til høsten, men bør gjøre deg kjent med ordningen og tilhørende dokumenter. Du bør også ha tenkt igjennom hvilket alternativ du ønsker. Under finner du en kort beskrivelse av ordningen for skoleåret 2019/2020.For å gjøre deg kjent med alle detaljer må du lese dokumentene i PC-ordningen.

Bruke den private datamaskinen du har fra før

Minimumskravet for de fleste utdanningstilbudene er at datamaskinen har:

 • Windows 8 /Mac OS X eller nyere operativsystem. Vi anbefaler at du har Windows 10
 • Trådløst nettverkskort (for 802.11 a/g/n/c)
 • Oppdatert, gyldig antivirus programvare
 • Datamaskinen må kunne brukes uten internett-tilkobling

Er du i tvil om du kan bruke den datamaskinen du har, kan du ta den med på skolen og få skolens systemansvarlige til å se på den.

Dersom du skal begynne på Medier og kommunikasjon studieforberedende utdanningsprogram eller programområdet Medieproduksjon, må du kontakte skolen for nærmere informasjon om krav til privat maskin.

Du kan få tilgang til Office kostnadsfritt på skolen. På grunn av regler for lisensiering kan ikke all programvare som brukes i undervisningen på den enkelte skole installeres på private datamaskiner. Informasjon om tilgang til spesiell programvare for undervisning og digitale læringsressurser får du på skolen. Ved avsluttet skolegang skal du, med mindre annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som du har fått tilgang til gjennom HFK / skolen.

Du er selv ansvarlig for forsikring av datamaskinen. Skolen har ikke anledning til å supportere privat utstyr, så du må selv sørge for reparasjon og vedlikehold av utstyret.

Du forplikter deg til å følge IT-reglementet for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune og skolens regler for bruk av datamaskin selv om du bruker din private datamaskin. Du må også følge regler for kildevern og etiske retningslinjer for nedlastning og publisering på nett.

Disponere bærbar elev-PC fra Hedmark fylkeskommune

Du kan inngå avtale om å disponere bærbar datamaskin som Hedmark fylkeskommune har kjøpt inn. Avtalen omfatter en bærbar PC med lader. Dersom du begynner på Vg1 for første gang, får du tilbud om en ubrukt maskin. Datamaskinen kan imidlertid være en tidligere modell. Skolen bestemmer hvilken modell du får tilbud om.

Hvem får tilbud om å disponere elev-PC?

Alle som begynner i Vg1 og/eller ikke har fått tilbud om elev-PC tidligere får dette tilbudet. Du får tilbudet om elev-PC kun en gang.

Hva må du betale for å disponere en elev-PC ?

Når du inngår avtale skoleåret 2019/2020 forplikter du deg til å betale en egenandel på 1051 kroner i tre år. Dette gjelder også om du reiser som utvekslingselev et skoleår. Du får tilsendt  faktura for egenandelen. Det er viktig at du betaler den innen forfall for å unngå purring og evt. inkasso.

Gjelder spesielt for elever som inngår avtale skoleåret 2019/2020:
På grunn av overgangen til Innlandet fylkeskommune faktureres egenandel slik:
Skoleåret 2019/2020: 1. egenandel
Skoleåret 2020/2021: 2. egenandel og 3. egenandel
Skoleåret 2021/2022: Ingen egenandel

Egenandelen er den samme som minstesatsen på utstyrsstipendet som Lånekassen gir til alle elever i videregående skole det året avtalen blir inngått. Du må selv søke om utstyrsstipend. Dette kan du lese mer om på Lånekassens nettsider.

Du overtar datamaskinen etter Vg3 forutsatt at alle egenandelene er betalt. Inntil da er det Hedmark fylkeskommune som eier den. Garanti og forsikring opphører når du overtar maskinen.

Du finner utfyllende informasjon i avtalen.

Ansvar og plikter når du disponerer en elev-PC

Du forplikter deg til å håndtere utstyret forsiktig. Du har ansvar for at utstyret ikke utsettes for tyveri, støtfare eller annen fare. Utstyret må alltid transporteres i beskyttende sekk/veske. Dette gjelder også når du er på skolen og går fra ett rom til et annet. Maskinen skal oppbevares i låst skap eller under oppsyn når den ikke er i bruk.

Hvis du trenger sekk eller sleeve til datamaskinen, kan du få kjøpt det på skolen.

Du forplikter deg til å følge IT-reglementet for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune og skolens regler for bruk av datamaskin. Du må også følge regler for kildevern og etiske retningslinjer for nedlastning og publisering på nett.

Ved avsluttet skolegang skal du, med mindre annet er avtalt skriftlig, avinstallere programvare som du har fått tilgang til gjennom HFK / skolen.

Hvis det er feil på maskinen, eller hvis maskinen blir skadet eller stjålet, må du kontakte IT-avdelingen på skolen din umiddelbart. 

Garanti og forsikringer

Det er tre års garanti på datamaskinen og medfølgende lader fra det året den er kjøpt.

Alle maskinene er forsikret mot uhell og tyveri etter gitte betingelser. Dersom skade skyldes uaktsomhet hos deg, kan du bli holdt økonomisk ansvarlig. Det vil være begrensinger i antall forsikringstilfeller som den enkelte kan ha. For elev-PC 2019 er det begrenset til én hendelse per 12-måneders periode fra dato da forsikringen trer i kraft. Skolen gir nærmere informasjon om dette.

Hvis skaden dekkes av forsikringen, må du betale en egenandel på 500 kroner for å få maskinen reparert.

Disse dokumentene må du sette deg inn i før du bestemmer deg

Avtale om å bruke privat bærbar datamaskin

Avtale om å disponere bærbar datamaskin fra Hedmark fylkeskommune

IT-reglement for elever i videregående skoler i Hedmark fylkeskommune

Informasjon om elev-PC 2019

 

 

Kontaktperson for elev-PC ordningen

Anne Kristin Huse, rådgiver

Læremidler (trykte og digitale)

Alle elever har en lovfestet rett til gratis nødvendig trykte og digitale læremidler og digitalt utstyr.

Fylkeskommunen kan pålegge elevene, lærlingene, lærekandidatene og voksne å holde seg med annet individuelt utstyr som opplæringen til vanlig gjør det nødvendig å ha. Elevene får et ikke-behovsprøvd stipend gjennom Lånekassen. Dette skal bidra til å dekke utgifter til andre læremidler og nødvendig individuelt utstyr. Dersom du inngår avtale om elev-PC fra Hedmark fylkeskommune, vil egenandelen hvert år tilsvare laveste sats for stipendet det året du inngår avtalen.

Alle elever må inngå avtale om lån av gratis læremidler.

Skolen har kjøpt inn læremidler som elevene får låne. Alle elever må signere en avtale for dette på et signaturark. Dette får du når du starter på skolen.I avtalen står det at du skal skrive navnet ditt, klasse og skoleår på innsiden av bokpermen i alle utlånsbøkene så snart du har sjekket at de er i tilfredsstillende stand.

Regler for lån av skolens læremidler

1. Jeg forplikter meg til ikke å skrive/understreke i bøkene.

2. Jeg forplikter meg til å levere inn læremidlene ved skoleårets slutt.

3. Hvis jeg slutter på skolen før skoleåret er omme, må jeg levere tilbake læremidlene snarest.

4. Hvis læremidlene ved innlevering befinner seg i en slik stand at senere utlån ikke er mulig,

forplikter jeg meg til å erstatte læremidlene.

5. Siste frist for å levere tilbake utlånte læremidler er skolens siste offisielle skoledag om våren.Det gis ikke unntak fra denne fristen, med mindre avtale om dette på forhånd er inngått med utlånsansvarlig. Dersom erstatningen ikke blir betalt til rett tid, går kravet til inkasso.

6. Hvis jeg bytter fag, må jeg levere inn læremidlene fra det opprinnelige faget før jeg låner til det nye faget.

Digitale læremidler og tjenester

Noen digitale lærmidler og tjenester kjøpes inn av skolen, mens noen kjøpes inn av fylkeskommunen. Under finner du oversikt over det som er tilgjengelig for elever i hele fylkeskommunen.

Portalen

Hedmark fylkeskommune benytter FEIDE-pålogging til sine tjenester. For å samle de felles tjenestene har vi opprettet en egen portal https://skole.hedmark.org

Læringsplattformen itslearning

De videregående skolene i Hedmark fylkeskommune bruker læringsplattformen itslearning. Du logger deg på læringsplattformen gjennom Portalen.

Innsyn for foresatte til elever under 18 år:

Hedmark fylkeskommune har ikke pålogging for foresatte til læringsplattformen. Elevens passord er stengt personlig og skal ikke deles med noen jfr. IT-reglement for elever i videregående skole i Hedmark fylkeskommune. Eventuelt innsyn i arbeider på læringsplattformen foregå i samarbeid med eleven etter at denne har logget seg på.

Office 365 skytjenester

Alle elever i Hedmark fylkeskommune har tilgang til Office 365 skytjenester. Du får bl.a. e-post, kalender, lagring og Office-pakken. Du logger deg på gjennom Portalen. Mappen Delt med alle skal slettes før du tar i bruk OneDrive til lagring.

Ønsker du å ha med innhold fra Office 365 eller læringsplattformen når du slutter på skolen?

Etter 30.juli det året du slutter, har du ikke tilgang til disse tjenestene lenger. Dersom du vil overføre innhold til personlig Office 365-konto, må du først laste ned på maskina for så å laste opp igjen til din personlige konto. Ta kontakt med systemansvarlig på skolen dersom du trenger hjelp.

Digitale ordbøker

Våre skoler har tilgang til to digitale ordboktjenester:

1.Ordnett Pluss

 • Lastes ned lokalt på egen maskin.
 • Etter installasjon oppdateres lisensen automatisk når du er på nettet, så fremt du ikke endrer innstillingene i programmet eller at lisensen har utløpt.
 • Lisensen har begrenset varighet til 2 skoleår. Det medfører at du antagelig må installere en ny versjon en gang i løpet av skoleårene dine. Dersom lisensen er utløpt, vil du få melding om det hvis du søker etter ord. Ta kontakt med systemansvarlig på skolen hvis du trenger hjelp.
 • Den lokale versjonen kan brukes selv om du ikke er på nettet, og den kan alltid brukes på eksamen.

 2.Ordnett online

 • Du får tilgang til Ordnett online fra denne nettsiden
 • Trykk på den grønne knappen «Logg inn», velg Feide og fyll ut brukernavn og passord.
 • Online-tjenesten kan brukes på både maskin, nettbrett og telefon.
 • Onlineversjonen er tilgjengelig i eksamensnettet når man bruker datamaskin på eksamen.
Programvare for lese - og skrivestøtte

Hedmark fylkeskommune har lisenser til programmet Textpilot for elever som trenger lese- og skrivestøtteverktøy.

 • inneholder skrivestøtte, talesyntese og opplesning (på norsk og fremmedspråk) og digitale ordbøker
 • kjører i bakgrunnen og kan brukes i andre programmer hvor eleven arbeider med tekst
 • er tillatt hjelpemiddel på eksamen, både for elever som har dokumenterte lese- og skrivevansker og andre som trenger støtte.

Hver skole har en administrator for Textpilot som tildeler lisenser.

NDLA (Nasjonal digital læringsarena)

NDLA er et interfylkeskommunalt samarbeid som tilbyr fritt tilgjengelig åpne, digitale læringsressurser for videregående opplæring. Hedmark fylkeskommune deltar i dette samarbeidet. Som i elev i Hedmark fylkeskommune finner du også lenke til NDLA i Portalen.

Generelt om passord

Passord er strengt personlig og skal aldri oppgis til eller lånes til andre. Passord skal ikke skrives ned noe sted. Ved mistanke om at uvedkommende har fått kjennskap til passordet ditt, skal du endre det med en gang.

Datamaskinen skal låses med passordbeskyttelse når den forlates.

Kontaktperson for trykte og digitale læremidler

Anne Kristin Huse,rådgiver

 

Personopplysninger

Du finner informasjon personvern generelt, hvordan Hedmark fylkeskommune behandler personopplysninger om elever og lærlinger, og hvordan du ber om dine egne opplysninger i Personvernerklæringen .

Yrkesfaglig fordypning (YFF)

Yrkesfaglig fordypning for de yrkesfaglige utdanningsprogrammene (YFF)- et samarbeidsfag mellom elev, skole og bedrift. I dette faget får du som elev på yrkesfaglige utdanningsprogram erfaring med aktuelle lærefag. Du kan i samarbeid med en bedrift eller andre skoler fordype deg i kompetansemålene på Vg3. Du får erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter i yrket du er interessert i.

Hvis du har spørsmål om YFF kan du ta kontakt med skolen.

Vil du vite mer om opplæring i bedrift, finner du det her.

 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark

Elev-, lærling- og mobbeombudet skal bidra til å sikre at elever, lærlinger og lærekandidater får den opplæringen de har krav på i henhold til opplæringslov, gjeldende forskrifter og annet regelverk. 

Elev-, lærling- og mobbeombudet i Hedmark Brede Skogbakken kan kontaktes på:

Mer om elev-, lærling- og mobbeombudet

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?