Privatist

Oppmelding til privatisteksamen foregår to ganger i året. Våreksamen: Privatistweb åpner ca. 8. januar med frist 1. februar. Høsteksamen: Privatistweb åpner ca. 1. september med frist 15. september. Du melder deg opp på www.privatistweb.no med valg Hedmark fylkeskommune.
Sist oppdatert 03.01.2018
Viktig å huske på 
 • At du setter deg inn i læreplanen og eksamensordningen i eksamensfaget.
 • At du melder deg opp og samtidig betaler riktig eksamensavgift innen fristen 1/2 for våreksamen og 15/9 for høsteksamen.
 • At du leverer leseliste i muntlige språkfag, norsk muntlig, religion, naturfag, biologi, fysikk og kjemi til eksamensskolen  innen 1/11 for høsteksamen og 1/4 for våreksamen.     
 • At hvis du har behov for tilrettelagt eksamen, må du sette deg inn i reglene for dette og sende søknad om tilrettelegging av eksamen til eksamenskontoret@hedmark.org innen 15/9 for høsteksamen og 1/2 for våreksamen.
 • At hvis du velger du å melde deg av eksamen, plikter du å gi melding pr. e-post til eksamensskolen omgående med kopi til eksamenskontoret@hedmark.org
 • At dokumentasjon som skal benyttes ved Samordna opptak bestilles innen 15/4 det året du søker høyere utdanning. Se nærmere informasjon på "Viktig informasjon om eksamen" på www.privatistweb.no for Hedmark om detaljer angående bestilling.                                     
 • At eksamensavgift  normalt ikke refunderes. Ved dokumentert fravær på eksamensdagen, plikter du å gi melding til eksamensskolen og eksamenskontoret@hedmark.org omgående. Du har mulighet til å melde deg opp til ny eksamen ved neste anledning uten å betale ny eksamensavgift ved å søke om dette til eksamenskontoret. Søknaden sendes til eksamenskontoret@hedmark.org innen en uke etter eksamensdagen. Søknaden må vedlegges utfyllende dokumentasjon om fravær på eksamensdagen som ikke kan belastes privatisten. Eksamenskontoret vil deretter vurdere søknaden.
 • At du, ved en eventuell klage på eksamenskarakter, klager til eksamensskolen innen 10 dager etter at du skulle gjort deg kjent med karakteren. På våreksamen, er det mulighet for hurtigklage på eksamenskarakteren i noen sentralgitte skriftlige fag. Klagefristen ved hurtigklage kan være kortere enn 10 dager. Ved hurtigklage, viser vi til eksamensskolen og www.udir.no
 • At alle frister overholdes. Fristene følges strengt og det er normalt ikke anledning til å avvike fra disse. 
 • For øvrig viser eksamenskontoret til følgende punkter på www.privatistweb.no. for Hedmark fylkeskommune: ◾Viktig informasjon om eksamen ◾Hvordan melde seg opp ◾Lenker

Nyttig informasjon for deg som privatist finner du på: http://www.udir.no/eksamen-og-prover/eksamen/ta-fag-som-privatist/

Lokale retningslinjer

Retningslinjer for eksamensgjennomføring

Eksamensinformasjon om muntlig eksamen i engelsk ENG1102 og ENG1103

Eksamensinformasjon_kroppsøving_25042013

Muntlig og muntlig-praktisk eksamen

Muntlig eksamen (M): Forberedelsestiden er normalt på 30 minutter. Tiden på eksamensdelen er på 30 minutter (Se mer under lokale retningslinjer).

Muntlig-praktisk eksamen (MP): Forberedelsestiden er normalt på 45 minutter. Tiden på eksamensdelen er på inntil 45 minutter (Se mer under lokale retningslinjer).

Hjelpemidler på muntlig og muntlig-praktisk eksamen: Normalt er alle hjelpemidler tillatt på forberedelsesdelen med  unntak av internett og andre kommunikasjonsmidler. Du kan ta med notater fra forberedelsesdelen på eksamensdelen.

Tilgang på nettressurser på skriftlig eksamen

Nettressurser som benyttes på eksamen skal være kjent fra undervisningen.

Liste over tilgjengelige nettressurser på skriftlig eksamen finnes på VIGOIKS 

I tillegg har du tilgang på følgende nettressurser i Hedmark:

På eksamen har du tilgang til alle nettressursene på en felles samleside: https://nettressurser.hedmark.org/ 

I enkelte fag tillates åpent internett. Se nærmere informasjon hos Utdanningsdirektoratet.

Hvis du tenker å benytte noen av nettstedene på skriftlig eksamen, anbefaler vi at du setter deg god inn i nettstedene i god tid før eksamen.
NB! Tilgjengelige nettsteder kan endres underveis i eksamensperioden. Du bør derfor oppdatere deg på tilgjengelige nettsteder tett opp mot eksamensdagen.

Det er viktig at kandidatene er klar over at eksamensreglementet gjelder, og at et nettsted som hjelpemiddel uansett ikke gir en kandidat rett til å kommunisere med andre selv om kvalitetskontrollen ikke har avdekket dette på forhånd.

Hvis enkelte eksamenskandidater ikke får tilgang til nettsteder under eksamen, eller at enkelte nettsteder faller ut under eksamen, medfører ikke dette automatisk noen formell feil på eksamen som gir grunnlag for annullering av eksamen. Derfor bør kandidatene legge mest mulig av relevante digitale hjelpemidler lokalt på PC.

Tilrettelegging av eksamen

Privatister som har behov for særskilt tilrettelegging på eksamen i henhold til § 3-32 i forskrift til opplæringsloven, kan søke om dette.

Informasjon om tilrettelegging

Fristen for å søke om tilrettelegging er 15.september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Du sender søknad på følgende måte:

 • Fyll ut søknad om tilrettelegging og lagre den lokalt på din PC.
 • Logg deg på https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/942116217 og autentiser deg via ID-porten (MinID, BankID , buypass o.l). Du kommer nå til en side for personopplysninger. Fyll ut eventuelle manglende opplysninger.
 • Last opp søknad og dokumentasjon.
 • Klikk Send sikkert til Hedmark fylkeskommune
 • Motta kvittering på forsendelsen på din registrerte e-post.

Ved spørsmål ved utfylling av skjemaet, kan du henvende deg eksamenskontoret  eksamenskontoret@hedmark.org eller på telefon 62 54 43 50.

Søknad om privatisteksamen i Norsk for språklige minoriteter med kort botid

Privatister kan ta eksamen etter læreplanen i norsk for språklige minoriteter med kort botid i Norge hvis de har er annet morsmål enn norsk, samisk, svensk og dansk og har kortere enn 6 års botid på det tidspunktet de tar eksamen første gang. Fra år 2021 blir det også et krav at privatisten ikke tidligere har fått sluttvurdering etter ordinær læreplan i norsk.

Du må legge ved dokumentasjon fra offentlig myndigheter (UDI eller Politiet) som viser når du fikk oppholdstillatelse i Norge.

Fristen for å søke om fritak er 15.september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Du sender søknad på følgende måte:

Ved spørsmål ved utfylling av skjemaet, kan du henvende deg eksamenskontoret  eksamenskontoret@hedmark.org  eller på telefon 62 54 43 50.

Søknad om fritak for vurdering i sidemål

I henhold til forskrift til opplæringsloven § 3-22 har elever (eller privatister) i videregående skole rett til fritak fra vurdering i sidemålet når eleven:

 1. På grunn av sykdom, skade eller dysfunksjon som er diagnostisert av sakkyndig, har problemer med å beherske begge målformer.
 2. Ikke har gjennomgått ungdomstrinnet i norsk grunnskole.
 3. Har hatt fritak fra opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, jf. forskrift til opplæringsloven § 1-11.
 4. Fylte vilkåra for fritak fra opplæring eller vurdering i norsk sidemål i grunnskolen, men på grunn av dokumentert saksbehandlingsfeil likevel ikke fikk fritak.

Fritak fra vurdering i skriftlig sidemål, betyr for privatister at de slipper å avlegge eksamen i faget. Det betyr IKKE at du slipper å forholde seg til sidemålet. Sidemålstekster kan være en del av oppgavene både ved hovedmålseksamen og ved muntlig eksamen.

Dersom du tidligere (i videregående opplæring) har fått innvilget fritak fra skriftlig sidemål, trenger du ikke å søke på nytt. Men dersom du skal ha kompetansebevis der norskfaget inngår, må du overfor oss dokumentere at du har fått innvilget fritak med sluttvurdering, slik at dette framgår av kompetansebeviset.

Fristen for å søke om fritak er 15.september for høsteksamen og 1. februar for våreksamen.

Du sender søknad på følgende måte:

Ved spørsmål ved utfylling av skjemaet, kan du henvende deg eksamenskontoret  eksamenskontoret@hedmark.org eller på telefon 62 54 43 50.

 

Utsettelse av privatisteksamen

Ved dokumentert fravær på eksamensdagen, kan du søke om å utsette eksamen til påfølgende eksamensperiode. Søknaden og vedlagt dokumentasjon, må sendes innen en uke etter eksamensdato.

 Dokumentasjonen må vise at:

 • Fraværet forhindret privatisten fra å møte på eksamen.
 • Hindringen var uforutsigbar.
 • Privatisten ikke kan lastes for at hindringen har inntruffet.

Eksamenskontoret vil vurdere søknaden og eventuelt fatte en beslutning om utsettelse. Ved innvilgelse av søknad, må kandidaten selv aktivt bekrefte ny oppmelding i neste eksamensperiode med en skriftlig henvendelse på e-post til eksamenskontoret i Hedmark innen oppmeldingsfristen.

Tilbudet om utsatt eksamen gjelder neste eksamensperiode, samme fag og for eksamen som avlegges i Hedmark.

Slik sender du søknad:

 • Logg deg på https://svarut.ks.no/edialog/mottaker/942116217 og autentiser deg via ID-porten (MinID, BankID , buypass o.l). Du kommer nå til en side for personopplysninger. Fyll ut eventuelle manglende opplysninger. I feltet kommentar skriver du årsaken til hvorfor du ønsker utsatt eksamen.
 • Last dokumentasjon.
 • Klikk Send sikkert til Hedmark fylkeskommune
 • Motta kvittering på forsendelsen på din registrerte e-post.

Ved spørsmål ved utfylling av skjemaet, kan du henvende deg eksamenskontoret  eksamenskontoret@hedmark.org eller på telefon 62 54 43 50.

 

Forslag til leselister (kunnskapsløftets læreplaner):

En leseliste fungerer som en hjelp og oversikt i forhold til enkelte kompetansemål i læreplanen for eksamenskandidat og sensor, men erstatter ikke læreplanen. Du kan eksamineres ut fra hele læreplanen og du kan få ukjent tekst i en eventuell forberedelsesdel.

Mer detaljer finner du på www.privatistweb.no - Viktig informasjon om eksamen

Læreplaner finner du på  www.udir.no 

Her kan du laste ned noen forslag til leselister:

Engelsk studieforberedende ENG1102.pdf

Engelsk yrkesfag ENG1103.pdf

Engelskspråklig litteratur og kultur SPR3013.pdf

Fransk I FSP5021.pdf

Fransk II FSP5021.pdf

Fransk III.pdf

Internasjonal engelsk SPR3009.pdf

Norsk VG3 Studieforberedende NOR1213 og Påbygg NOR1233.pdf

REA3008_GEOFAG 1.pdf

Religion og etikk REL1001.pdf

Russisk II FSP5090.pdf

Samfunnsfaglig engelsk SPR3011.pdf

Spansk 1 FSP5050.pdf

Spansk 2 FSP5052.pdf

Spansk 3 FSP5054.pdf

Tysk 1 FSP5119.pdf

Tysk 2 FSP5122.pdf

Tysk 3 FSP5071.pdf

Kontaktinformasjon Eksamenskontoret

Eksamenskontoret er tilgjengelig på telefon 62 54 43 50, mandag til fredag 09.00 - 11.20 og 12.10 - 15.00.

Ved stor pågang, kan også sentralbordet ta imot beskjed. Eksamenskontoret vil ta kontakt med deg så fort vi har anledning.

Du kan også sende e-post: eksamenskontoret@hedmark.org 

Ved bruk av e-post ønsker vi at du legger ved ditt telefonnummer.

Fant du det du lette etter?

Takk for din tilbakemelding

Hva forsøkte du å finne?