- Bremser utviklingen i Hedmark

- Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019 bremser utviklingen i Hedmark, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.
Sist oppdatert 08.10.2018
Per-Gunnar Sveen
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen er skuffet over forslaget til statsbudsjett for 2019. Foto: Mona Stormoen

Det er lagt inn en nullvekst i fylkeskommunens rammer fra 2018 til 2019. I forhold til planlagt budsjettramme for 2019 innebærer dette en realnedgang i fylkeskommunens inntekter på om lag 27 mill. kroner.

- Når regjeringen da i tillegg foreslår dramatiske kutt på midler til næringsutvikling, så bidrar de til å bremse veksten i fylket vårt. Dette rammer mulighetene vi som fylkeskommune har til å bidra til vekst og utvikling. I et fylke som trenger vekst i arbeidsplasser og befolkningsvekst, så rammes vi dobbelt – både av rammekutt og av kutt i viktig poster som bidrar til vekst i næringslivet, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Regionreformen og sammenslåing av fylker skal bidra til å styrke fylkeskommunen som nettopp en regional utviklingsaktør.

- Med en reform som er preget av tvang så hadde vi håpet at regjeringen ville se muligheten til å styrke oss som regional utviklingsaktør. Statsbudsjettet for 2019 bidrar ikke til å styrke oss, men snarere svekke oss, understreker Sveen.

Kuttene som rammer næringslivet

De regionale næringsutviklingsmidlene er på 45, 8 mill. kroner for Hedmark. I 2017 var denne posten på over 75 mill. kroner. I tillegg til denne reduksjonen ligger det forslag inne om å kutte alle landets regionale forskingsfond med 30 mill. kroner.

- Dette er dessverre dyster lesning, og budsjettet er distrikts- og hedmarksfiendtlig, sier fylkesråd for næring Thomas Breen.

Bredbånd er et annet området som det kuttes i. Her ligger det nær 100 mill. kroner i budsjettet for hele landet. Det er 50 mill. kroner mindre enn i fjor.

- Det offentlige i Hedmark har brukt nesten like mye de to siste årene for å bygge ut bredbånd som regjeringen nå foreslår å bruke i hele landet. Det viser jo hvor lite offensive de er og at de ikke forstår viktigheten av bredbånd for både innbyggere flest, men også for næringsutvikling. Manglende bredbåndsatsning bidrar til å bremse veksten, men også til å øke forskjellene mellom folk, sier Breen.

I tillegg rammes Hedmark når Bruvoll fengsel er foreslått lagt ned.

- Dette er statlige arbeidsplasser som er viktige både for Nord-Odal kommune, men også som kunnskapsarbeidsplasser i Hedmark. Fengselet ble opprettet for å bidra til å løse utfordringer med soningskø, og så vidt jeg vet at det er fortsatt en utfordring vi har, sier fylkesråden.

Forsinket dobbeltspor

Regjeringen foreslår å bevilge 172 millioner kroner til å fortsette arbeidet med å etablere felles plan for strekningene Kleverud – Sørli og Sørli – Åkersvika (Stange – Hamar). Denne strekningen omfatter om lag 30 kilometer nytt dobbeltspor og er en videreføring av dobbeltsporet Langset – Kleverud. Parsellen er siste del av utbyggingen til dobbeltspor på strekningen Oslo – Åkersvika.

I statsbudsjettet er det kun planleggingsmidler til InterCity Dovrebanen nord for Kleverud. Førstnevnte parsell er ferdig planlagt, og i utgangspunktet var første spadetak forventet i 2018.

- Kontinuitet i planlegging og utbygging på InterCity-strekningene er både rasjonelt og kostnadseffektivt, i tillegg til å være samfunnsøkonomisk fornuftig. Det er derfor ubegripelig at oppstartbevilgningen til den planavklarte strekningen i Stange heller ikke denne gang er med i statsbudsjettet. Planleggingsmidler til InterCity gjennom Hamar er omtalt verbalt men jeg kan ikke se det er avsatt dedikerte midler, sier fylkesråd for samferdsel i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen.

Manglende bruprogram

25 mill. kroner er satt av til en tilskuddsordning for utbedring av flaskehalser for effektiv tømmertransport på fylkesveinettet. Det legges opp til å finansiere forsterkningstiltak på bruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt. Tiltaket er ment å bidra til økt lønnsomhet og konkurransekraft for skognæringen.

- Dette hadde vi store forventinger til i fjor da ble det lovet 300 millioner kroner - 50 millioner kroner årlig i 6 år - til et bruprogram som aldri kom. Nå er tilskuddet halvert til 25 millioner. Det forventes at eventuelle tilleggskostnader skal dekkes av fylkeskommunen. Det er krevende at regjeringen kutter i fylkeskommunale overføringer, for så å love bort penger på vegne av oss, sier Anne Karin Torp Adolfsen.

Lyspunkt i budsjettet

Regjeringen foreslår å bevilge 11 millioner kroner til Anno museum i 2019 til nybygg på Glomdalsmuseets område som skal huse fellesmagasin for både Anno museum og Norsk Skogfinsk Museum. I tillegg foreslås et tilsagn om ytterligere 79 millioner kroner i senere budsjettår, slik at samlet statlig tilskudd til prosjektet blir 90 millioner kroner.

- Lyspunktet i budsjettet er bevilgningen til Anno museum for et fellesmagasin. Her er det jobbet godt lokalt i flere år, sier Per-Gunnar Sveen.

Andre momenter i budsjettet

Veg

Rv. 3/rv. 25 Ommangsvollen – Grundset/Basthjørnet, Løten og Elverum kommuner
I 2019 settes det av 500 mill. kroner til dette prosjektet. Anleggsarbeidene startet i juni 2018, og prosjektet ventes åpnet for trafikk høsten 2020.

E6 Kolomoen – Moelv i Stange, Hamar og Ringsaker kommuner
Prosjektet i Hedmark er den største sammenhengende utbyggingen som Nye Veier så langt har satt i gang. Hele strekningen E6 Kolomoen – Moelv ventes ferdigstilt i løpet av 2020. Veiutbyggingsavtalen angir et samlet vederlag for utbyggingen på 10 353 mill. kroner. Bompengefinansieringen utgjør 4 867 mill. kroner.

Rv. 3 Steia bru, Alvdal kommune 
Det prioriteres sluttfinansiering av ny Steia bru med tilstøtende vei.

Rv. 3 Søkkunna bru – Evenstad bru, Stor-Elvdal kommune 
Det legges til grunn midler til å videreføre breddeutvidelsen av rv. 3 på strekningen Søkkunna bru – Evenstad bru.

E6 Brumunddal, Ringsaker kommune 
Det legges til grunn midler til å videreføre arbeidene med å etablere gang- og sykkelvei langs E6 i Brumunddal.

E16 Øyset – Langeand, Kongsvinger kommune 
Av mindre tiltak foreslås å fullføre av utbygging av gang- og sykkelvei langs E16 på strekningen Øyset – Langeland.

E16 og rv. 25 
For å legge til rette for modulvogntog er det prioritert å bygge om flere kryss på E16 og rv. 25 i Hedmark.

RV 3 Kolomoen - Ulsberg
Det er satt av 169,9 mill. kroner til rv. 3 Kolomoen - Ulsberg

Jernbane

InterCity Dovrebanen: Langset – Kleverud, Eidsvoll og Stange kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 7 mill. kroner til sluttoppgjør og andre avsluttende aktiviteter på Langset – Kleverud.

InterCity Dovrebanen: Venjar – Eidsvoll – Langset, Eidsvoll, Stange og Hamar kommuner
Regjeringen foreslår å bevilge 941 mill. kroner til videreføring av Venjar – Eidsvoll – Langset. Prosjektet omfatter utvidelse fra ett til to spor mellom Venjar og Eidsvoll, jernbanetekniske tilpasninger på Eidsvoll stasjon og nytt dobbeltspor fra Eidsvoll til Langset. Strekningen er om lag 13 kilometer og knytter dobbeltsporet Langset-Kleverud sammen med Gardermobanen. Oppstart av hovedarbeidene er planlagt mot slutten av 2018. Strekningen skal etter planen tas i bruk i desember 2023.

Kongsvingerbanen
Regjeringen foreslår å bevilge totalt 431 mill. kroner til tiltak rettet mot å bedre vilkårene og øke kapasiteten for godstransport på jernbanen. Det skal planlegges videre for flere kryssingsspor, sanering av planoverganger og terminaltiltak. I Hedmark prioriteres bygging av planoverganger på Kongsvingerbanen.

Tannhelse

Dyrere tannhelse

Takstene på folketrygdens stønadsordninger foreslås prisjustert med i gjennomsnitt 1,7 prosent. Det betyr at pasientene må betale mer enn tidligere.

Praksisplasser

Siden etableringen av tannpleierutdanningen ved Høyskolen i Hedmark har Hedmark fylkeskommune organisert praksisplasser for tannpleierstudentene ved høyskolen. All praksis organiseres av den fylkeskommunale tannhelsetjenesten i samarbeid med 4–5 fylkeskommuner på Østlandet. Hvert år tas det opp om lag 30 studenter til utdanningen. Tilskuddet videreføres i 2019 med om lag 6 mill. kroner.

Kultur og frivillighet

Penger til Norsk Skogmuseum

Regjeringen foreslår å bevilge 1,85 mill. kroner i tilskudd til Norsk Skogmuseum. Tilskuddet skal bidra til å formidle og dokumentere historien innenfor energi- og vannressurssektoren med hovedvekt på vannkraft, kraftoverføring, flom, konsekvenser av inngrep, samt miljøtiltak og vern av vassdrag.

Driftsmidler til Anno museum

I statsbudsjettet ligger det også et forslag om økning på kr 1,4 mill. kroner til drift til Anno museum

Helsearkivet på Tynset

Regjeringen foreslår å bevilge 30,5 mill. kroner til prosjektet Norsk helsearkiv på Tynset. Prosjektet er planlagt ferdig i 2019.

Merverdiavgiftskompensasjon – frivillige organisasjoner

Regjeringen foreslår å videreføre ordningen med merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner med en bevilgning på nær 1,6 milliarder kroner. Dette er en økning på 134 mill. kroner fra 2018. Tilskuddet skal kompensere frivillige organisasjoner for merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester.

Teater Innlandet 

Teater Innlandet får en økning av driftstilskuddet på 1,430 mill. kroner.

Videregående opplæring

Modulstrukturert opplæring

Regjeringen vil bruke 36,3 millioner kroner for at flere skal få delta i forsøk med moduler på grunnskolenivå, inkludert norsk og samfunnskunnskap, og i fag- og yrkesopplæring. Det foregår allerede forsøk med modulbasert opplæring i fem fylkeskommuner, og Hedmark fylkeskommune deltar i dette forsøket med 20 deltakere. Forsøkene i fag- og yrkesopplæringa skal nå utvides til også å omfatte lærefagene helse- og oppvekstfag og bygg- og anleggsteknikk. Tiltaket gir større mulighet til å få et fagbrev for de som mangler deler av opplæringa. Det skal også gjøre det enklere å kombinere opplæring med arbeid.

Fagskole

For å sikre at det blir gitt fagskoletilbud i alle fylker, blir det lagt til grunn at ingen fylkeskommuner får tildelt mindre enn 5 mill. kroner. Dette innebærer en økning i budsjettet for Hedmark fylkeskommune i 2019.

Integreringsarbeidet

Regjeringen foreslår å doble bevilgningen fra 35 millioner kroner til 70 millioner kroner til såkalte kombinasjonsklasser eller innføringsklasser som de kalles i Hedmark. Dette er et tilbud for ungdom med kort botid i Norge for at de skal være forberedt på oppstart i videregående opplæring. I Hedmark ser vi en økende utfordring innenfor dette området og det arbeides med etablering av tilbud på Kongsvinger og Elverum. I dag er det slike tilbud i Hamar og på Tynset.

Folkehelse

Regjeringen foreslår å bevilge 10 mill. kroner til utvidelse av folkehelseprogrammet. Alle fylker får mulighet til å delta fra 2019.

Internasjonalt samarbeid

Regjeringen foreslår at Interreg-programmene og andre internasjonale tiltak videreføres på nivå med bevilgningen i 2018, med til sammen 84 mill. kroner.

Dette innebærer at rammen for Sverige-Norge programmet i 2019 blir på kr 23,5 mill. kroner – for delområde Indre Skandinavia kr 8,6 mill. kroner som i 2018.

 

Les mer om statsbudsjettets betydning for Hedmark på statsbudsjettet.no