- Et historisk budsjett for Hedmark

Det sa fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen da han mandag la frem fylkesrådets forslag til budsjettet for Hedmark fylkeskommune i 2019, som blir det siste for Hedmark. Satsingene i budsjettet gir preg av en grønn profil.
Sist oppdatert 19.11.2018
Per-Gunnar Sveen
- Vi legger frem et offensivt budsjett som skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark, sa fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen under presentasjonen mandag. Foto: Marit Thobiassen Strande

Fylkesrådet har lagt inn nye satsinger på over 100 millioner for 2019. Satsingene finansieres i hovedsak gjennom utbytte fra Hedmark fylkeskraft.

- Vi legger frem et offensivt budsjett som skal bidra til vekst og utvikling i Hedmark. Budsjettforslaget har strategiske satsninger som møter manglende nasjonale satsinger, fremhever fylkesrådsleder Sveen.

Her er hovedsatsingene innenfor de ulike områdene:

Videregående opplæring

 • Nybygg og oppgraderinger ved Elverum videregående skole fullføres i 2019 med en totalramme på 451 millioner kroner i prosjektperioden 2017 - 2019.
 • Oppgraderinger og vedlikehold av de videregående skolene Stange, Storhamar, Solør og Skarnes. I tillegg oppgraderes Brumunddalshallen. Investeringene har en prislapp på 330 millioner kroner.
 • På Jønsberg videregående skole bygges nytt drivhus for 3 millioner kroner.
 • Til skogbruksutdanningen ved Solør videregående skole avdeling Sønsterud kjøpes det inn en skogsmaskin til 4 millioner kroner.
 • Grunnet økt antall lærlinger og lærlingplasser bevilges det 3 millioner kroner ekstra i lærlingtilskudd.

- Det viktigste målet for oss er at stadig flere skal fullføre og bestå videregående opplæring. Det har alt å bety for både den enkelte elev og for samfunnet. Det har vi lyktes bedre og bedre med de siste 10 årene i Hedmark. Samtidig gjør vi grep for å få gode og moderne skolebygg, sa fylkesråd for videregående opplæring og kompetanse Aasa Gjestvang under fylkesrådets presentasjon av budsjettforslaget.

Samferdsel

 • I løpet av 2019 vil Areal- og transportstrategi for Mjøsbyen være ferdig. Fylkeskommunen legger ressurser i samarbeidsprosjektet for å samordne areal- og transportutviklingen i Mjøsregionen.
 • Byutviklingsprosjektet «Kongsvinger 2050» får et årlig tilskudd på 300 000 kroner fra fylkeskommunen.
 • En ekstrabevilgning på 8 millioner kroner til trafikksikkerhetstiltak skal komme spesielt de myke trafikantene til gode. 1 million av disse avsettes til prosjektet «Vilt og trafikk» om mål om å redusere antall viltpåkjørsler.
 • Fylkesrådet foreslår å sette av 428 millioner kroner til drift og vedlikehold og 367 millioner kroner til investeringer på fylkesveiene i 2019.

- Jeg er spesielt glad for å kunne trygge ekstra de myke trafikantene. Det er viktig at barna har en trygg skolevei i Hedmark, mener fylkesråd for samferdsel og miljø Anne Karin Torp Adolfsen.

Næringsutvikling

 • Det bevilges 25 millioner kroner fra fylkeskommunen som ekstrabevilgning for utbygging av bredbånd i 2019. Disse midlene kommer oppå midlene som fylkeskommunen forvalter på vegne av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet.
 • For å følge opp bioøknomistrategien bevilges det 4 millioner kroner i 2019.
 • For å få økt innsats på innovasjon i helsesektoren bevilger Hedmark fylkeskommune 4 millioner kroner til et innovasjonssenter knyttet til HelseInn-klyngen ved Terningen i Elverum.
 • Den årlige statlige finansieringen av regional næringsutvikling (såkalte 1350-midler) er kraftig redusert i statsbudsjettet for 2019. Fylkesrådet ønsker å møte denne nedgangen med forslag om å sette av 11 millioner kroner av fylkeskommunale midler til næringsutvikling i Hedmark neste år.
 • Fylkesrådet foreslår å sette av 20 millioner kroner til Høgskolesenteret i Kongsvinger og 7 millioner til desentralisert høgskoletilbud på Tynset. Målet er å stimulere til økt bosetting, større utdanningsmuligheter og utvikling av fremtidsrettede digitale og grønne næringer gjennom et spesialisert utdanningstilbud etter næringslivets behov.

- Hedmark ligger dårligst an i Norge på bredbånd, og det kan vi ikke være bekjent av. Utbygging av bredbånd stimulerer til økt næringsutvikling i hele fylket. Og det sørger fylkesrådet i sitt budsjettforslag å gjøre noe med. En annen utfordring vi møter er regjeringens kraftige kutt i midler til regional næringsutvikling. Det gjør noe med handlingsrommet vi har til å spille på lag med næringslivet og andre regionale aktører. Derfor går vi inn med 11 millioner ekstra, poengterer fylkesråd for næring, tannhelse, folkehelse og likestilling Thomas Breen.

Kultur

 • 15 nye millioner kroner til dokumentasjonssenter med fellesmagasin ved Anno Museum. Med denne ekstra bevilgningen bidrar Hedmark fylkeskommune totalt med 35 millioner til senteret som har en prislapp på 170 millioner. Senteret skal ta vare på kulturarven i Hedmark.
 • Kunstnerstipend blir økt fra 300 000 til 500 000 kroner.
 • Det bevilges 350 000 kroner i 2019 til 100-årsjubileet til Kjell Aukrust. Jubileet som avvikles i 2020 får dermed en totalbevilgning på 700 000 kroner fra fylkeskommunen gitt et tilskudd på 350 000 fra inneværende år.

Totalbudsjettet for 2019

Det totale budsjettet for Hedmark fylkeskommune i 2019, slik fylkesrådet foreslår, har total driftsramme på 3,4 milliarder kroner. Investeringsbudsjettet er på totalt 718,2 millioner kroner.

Fylkesrådets forslag til budsjett for Hedmark fylkeskommune 2019.pdf