2,5 millioner til folkehelseprogrammet Ung4Reg

Ti kommuner er gjennom åtte prosjekter tildelt 2,5 millioner kroner til aktiviteter som skal stimulere barn og unges psykiske helse, trivsel og livskvalitet.
Sist oppdatert 27.06.2019
Elverum kommunes Hjerterom på timeplanen er ett av flere tiltak som har fått støtte fra folkehelseprogrammet Ung4Reg.
Fra venstre: SFO-leder Lise Emblemsvåg, timelærer Vivian Carter, kontaktlærer Ellen Solvang og kontaktlærer Hanne-Kjersti D. Løken.
Elverum kommunes Hjerterom på timeplanen har fått støtte fra folkehelseprogrammet Ung4Reg. Fra venstre ser vi SFO-leder Lise Emblemsvåg, timelærer Vivian Carter, kontaktlærer Ellen Solvang og kontaktlærer Hanne-Kjersti D. Løken. Foto: Linda Vespestad, Elverum kommune.

Midlene er overført fra Helsedirektoratet via det landsdekkende Folkehelseprogrammet 2017-2027. Hedmark fylkeskommune har gjennom sitt program Ung4Reg som mål at alle de fire regionene i fylket er representert med én eller flere kommuner i programperioden.

- Barn og unges psykiske helse og trivsel er veldig viktig. Derfor er vi glade for at alle regionene våre er representert i dette programmet. Og så håper vi flere kobler seg på i neste runde, sier fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

Tre overordnede mål

De overordnede målene i folkehelseprogrammet i Hedmark 2019-2025 er

  • Psykisk helse skal styrkes som en sentral del av kommunens folkehelsearbeid.
  • Risikoatferd hos ungdom knyttet til bruk av rusmidler skal reduseres.
  • Det systematiske og langsiktige folkehelsearbeidet i kommunene skal styrkes.

Programmet skal særlig bidra til å integrere psykisk helse som del av det lokale folkehelsearbeidet og fremme lokalt rusforebyggende arbeid. Barn og unge skal være en prioritert målgruppe, og aktivitetene er rettet mot barn og unge i alderen 0-24 år.

Det skal legges vekt på kunnskapsbasert utvikling og spredning av tiltak bl.a. for å styrke barn og unges trygghet, mestring og bruk av egne ressurser. Satsingen skal søke å hindre utenforskap ved å fremme tilhørighet, deltakelse og aktivitet i lokalsamfunnet.

Åtte prosjekter

Dette er prosjektene som har fått støtte:

Elverum kommune: Hjerterom på timeplanen, kr 400 000

Hamar kommune: Mitt sted i verden, kr 240 000

Kongsvinger kommune: Bolig som verktøy for psykisk helse, kr 400 000

Ringsaker kommune: Ungdomsskapte folkehelsetiltak, kr 400 000

Sør-Odal kommune: Bidrar våre tiltak til inkludering, fysisk aktivitet, involvering og stolthet? kr 400 000

Tolga, Alvdal og Tynset kommuner: Språk- og kulturtolk for inkludering, kr 300 000

Våler kommune: Medvirkning for å skape rusforebyggende møteplasser, kr 180 000

Åsnes kommune Medvirkning for å skape rusforebyggende møteplasser, kr 180 000

 

Ung4Reg-programmet er planlagt videreført til 2025 under forutsetning av at det avsettes midler til programmet i statsbudsjettet.

Les mer om tiltakene og fylkesrådets behandling av sak 121/19