4 av 10 Hedmarkinger bosatt i spredtbygd strøk

Hedmark er fortsatt fylket med den laveste andel innbyggere bosatt i tettbygd strøk. Samtidig ser vi at befolkningsveksten skjer i de sentrale strøkene. Nye tall tilgjengelige fra i dag.
Sist oppdatert 03.12.2018
Andel innbyggere bosatt i tettbygd strøk (2018-tall)

58 % av innbyggene i Hedmark bor i tettbygd strøk. Sammen med Oppland er det den laveste andel blant fylkene i Norge. Oslo og Akerhus har den høyeste andel innbyggere i tettsteder på mer en 90 %.   

En hussamling er et tettsted hvis det bor minst 200 personer der, og avstanden mellom husene ikke overstiger 50 meter. Så lenge det er blitt produsent statistikk på dette feltet, har andelen av befolkningen som bor i tettsteder økt. Ifølge Statistisk Sentralbyrå vil hele landets befolkning teoretisk sett bo i tettsteder før 2080, hvis den trenden som vi har sett de siste 15 årene fortsetter. Dette vil selvfølgelig aldri skje, men det sier noe om hvor sterk sentraliseringen har vært og også kan bli fremover. I løpet av det seneste året har tettstedene i Hedmark hatt en vekst på 800 personer, mens de spredtbygde områdene hadde en vekst på omtrent 20 personer.

Blant kommunene i fylket finner vi den høyeste andel av befolkningen i tettsteder i Hamar, Kongsvinger og Elverum. En kommune - Engerdal – har ingen tettsteder. Ellers er færrest personer bosatt i tettsteder i Rendalen, Grue og Åsnes. De sistnevnte er sammen med Tolga også de eneste kommuner som har hatt en økning i andel personer bosatt i sprettbygde strøk fra 2017 til 2018.

At det er tettstedene som har størst befolkningsvekst er en konsekvens av at flere flytter og innvandrer til byene og bynære strøk. De som bosetter seg i eller nær byene er ofte unge som får barn og det bidrar til en ennå sterkere vekst. I distriktene blir det mange steder en overvekt av eldre i befolkningen, som betyr at fødselsunderskuddet blir større enn tidligere. Dette resulterer i selvforsterkende effekter i både by og distrikt, som gjør utviklingen ennå mer uttalt over tid. Dette er en medvirkende årsak til at man også fremover venter sterk sentralisering.  

Det er i dag litt flere menn enn kvinner i befolkningen og det i distriktskommunene vi finner det største mannsoverskudd. Kvinner bor i høyere grad enn mennene i tettbygd strøk.

Hvis du er interessert i å se hvilke steder som er definert som tettsteder i Hedmark, finner du dette på kart via denne lenken. 

Du finner også selv tallene og mer informasjon knyttet til areal og befolkning i tettsteder på Statistisk Sentralbyrå

Har du spørsmål eller ønsker du tallene til eget bruk, kan du kontakte statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen.