6964 får tilbud om skoleplass

Det første ordinære inntaket til videregående opplæring i Hedmark er nå ferdig. Av totalt 7430 søkere til skoletilbud i Hedmark har 6964 fått et tilbud i første runde.
Sist oppdatert 11.07.2018
Tre ungdommer

Søkerne vil fra torsdag 12. juli 2018 kunne gå inn på vigo.no og se på resultatet av inntaket og avgi svar. De som har oppgitt mobilnummer på søknaden, vil få SMS om dette. Resten får svarbrev i posten, men har samme mulighet til å sjekke resultatet og svare på inntaket på nettet umiddelbart.

Svarfrist 20. juli

Søkerne har frist til 20. juli med å gi beskjed om de tar plassen eller ikke, og det er svært viktig at alle svarer.
Resultatet fra neste inntaksrunde (2. inntak) vil være klart ca. 8. august, med én ukes svarfrist.
Søkerne bes om ikke å ringe inntakskontoret i perioden mellom 1. og 2. inntak for å høre om det har skjedd endringer på ventelistene. Dette oppdateres nemlig ikke før etter at 2. inntak er foretatt.

Tilpasses arbeidslivets behov

Når tilbudsstrukturen for videregående opplæring i Hedmark planlegges, legges det stor vekt på arbeidslivets behov. Det kan være utfordrende å få til en god balanse mellom tilbud og etterspørsel, siden næringslivets behov for lærlinger og kvalifisert fagpersonell ikke alltid samsvarer med ungdommens ønsker for utdanningsvalg.

- Vi ser blant annet at enkelte bransjer signaliserer mangel på faglært arbeidskraft, mens det samtidig er lav søkning til disse tilbudene. Det er viktig at ungdommen får mulighet til å oppnå fagkompetanse og få jobb etter fullført opplæring,sier Kasper Tøstiengen, avdelingssjef for inntak og tilbud i Hedmark fylkeskommune.

Tilbud og etterspørsel balanseres 

For eksempel er det innenfor helse- og oppvekstfagene ofte overvekt av søkere til barne- og ungdomsarbeiderfaget, mens det er et større behov for arbeidskraft innenfor helsearbeiderfaget. Det er derfor flere skoleplasser innenfor Vg2 helsearbeider enn Vg2 barne- og ungdomsarbeider. Tilsvarende vurderinger gjøres innenfor andre yrkesfaglige utdanningsprogrammer for i størst mulig grad å balansere tilbud og etterspørsel.

- Alle søkere oppfordres derfor til å takke ja til tilbudt plass, selv om de ikke kommer inn på sitt primære utdanningsvalg. Da øker sjansen for at alle bransjer får nødvendig rekruttering til sine fag og ungdommene har større muligheter for jobb etter endt opplæring, forklarer Kasper Tøstiengen.

Populære tilbud

Blant tilbudene på Vg1 har følgende utdanningsprogram og videregående skoler fått høyest poenggrense ved dette inntaket:

 

Vg1 utdanningsprogram

Skole

Poenggrense

1

Idrettsfag

Nord-Østerdal vgs.

48,2

2

Idrettsfag

Elverum vgs.

46,1

3

Idrettsfag

Øvrebyen vgs.

43,5

4

MDD, drama

Stange vgs.

43,3

5

Idrettsfag

Storhamar vgs.

43,0

6

Helse- og oppvekstfag, studiekomp.

Storhamar vgs.

41,8

7

Medieproduksjon

Hamar katedralskole

41,7

8

Idrettsfag

Stange vgs.

41,1

9

MDD, musikk

Stange vgs.

40,0

10

Medier- og kommunikasjon

Hamar katedralskole

38,2

 

- Merk at poenggrensene er én måte å måle populariteten på. Tabellen viser kun inntakskravet for å få tilbud om skoleplass. Det kan være andre utdanningsprogram som har lengre ventelister, selv om det er en lavere poenggrense ved inntak, sier avdelingssjef Kasper Tøstiengen i Hedmark fylkeskommune.

En poenggrense på 48,2 poeng betyr at den siste som ble tatt inn hadde 4,82 i gjennomsnittskarakter fra 10. trinn i ungdomsskolen. De øvrige som er tatt inn, har høyere poengsum.

Søkere med ungdomsrett

Det gjenstår til sammen 67 søkere med ungdomsrett (hovedsakelig 16-19-åringer) som ikke har fått tilbud etter 1. inntaket Tilsvarende tall fra i fjor var også 67. Det er kun 8 søkere som kommer fra ungdomsskolen i år som foreløpig ikke har fått noe tilbud.

Til videregående trinn 1 (Vg1) gjenstår det totalt 26 søkere, mens det er 12 søkere til videregående trinn 2 (Vg2) og 29 søkere til videregående trinn 3 (Vg3) som ikke har fått tilbud i dette inntaket.

Det er søkernes valg, kombinert med karakternivå (konkurransepoeng), som gjør at de ikke har fått tilbud enda. De som har en lovfestet rett og har korrekt søknad, vil få et tilbud innen skolestart. Disse søkerne må være forberedt på å få tilbud på en annen skole enn den de har søkt på.

Søkere uten ungdomsrett

Det ordinære inntaket er i utgangspunktet beregnet på søkere med ungdomsrett. Likevel er det en del andre søkere som er med i dette inntaket. Det er i år til sammen 720 søkere (724 i fjor) som ikke har ungdomsrett, og av disse har 340 (281 i fjor) fått tilbud i første inntak.

Endring av søknad

Noen søkere vil erfaringsmessig be om å få endre på ønskerekkefølgen i løpet av juli. Endringssøknader som kommer på dette tidspunktet, blir ikke imøtekommet med mindre det foreligger helt spesielle årsaker. De som likevel vil endre på søknaden, vil vanligvis bli plassert bak øvrige søkere til sine nye ønsker.

Statistikk fra 1. inntaket

Det publiseres tre statistikker fra dette inntaket:

  • Samleoversikt skoler. Denne viser det totale bildet for fylkeskommunens videregående skoler; hvor mange som har søkt og hvor mange som er tatt inn i dette inntaket.
  • Skole og programområde. Viser detaljert antall søkere og inntatte til den enkelte skole.
  • Søkere og inntatte til Vg1 sammenlignet med foregående år. Her vises endringene i søkermønster og i inntaket for de tre siste årene. Her kommer også prosentfordeling mellom yrkesfag og studieforberedende fram.


Som det framgår av tabellene for skole og programområde, er det ved flere skoler tatt inn flere søkere enn plasstallet tilsier. Det er fordi det er vanlig at noen søkere av ulike grunner takker nei til plass.

Inntak2018-Til info- sum skoler.pdf

Inntak2018-Til info- skole og programområde.pdf

Inntak2018-Søkere og inntatte til VG1 sammenlignet med tidligere år.pdf