Bevisst likestillingspolitikk gir gode resultater

Likestillingspolitikk og systematisk jobbing fungerer. I dag er lønnsforskjellene mellom kvinner og menn i Hedmark fylkeskommune nærmest utliknet.
Sist oppdatert 08.03.2019
Personalsjef Terje Selnes og fylkesråd Thomas Breen studerer tallene som viser at i Hedmark fylkeskommune har kvinner og menn med like oppgaver og likt ansvar også lik lønn.
Personalsjef Terje Selnes og fylkesråd Thomas Breen studerer tallene som viser at i Hedmark fylkeskommune har jobbet godt med likestilling. Foto: Olav Arne Bjerkelund

Resultatene gjelder områder der fylkeskommunen har ansvaret for hele lønnsutviklingen, det vil si ledere og rådgivere som kun har lokale lønnsforhandlinger.
 
Fylkeskommunen har jobbet etter en lønnspolitisk plan for å sikre at kvinner og menn skal ha lik lønn for likt arbeid. Kompetanse, ansvar og oppgaver skal være grunnlaget for ulik lønn – ikke kjønn.

Lik lønn for likt arbeid

- En kartlegging i 2015 viste at mannlige ledere hadde en grunnlønn som i gjennomsnitt lå over kvinnelige ledere, mens tallene for 2018 viser at vi har klart å tette gapet. Nå tjener menn og kvinner med tilsvarende ansvar, oppgaver og kompetanse det samme, sier fylkesråd Thomas Breen, som har likestilling som et av sine ansvarsområder.
 
2018-tallene viser også at andelen kvinnelige ledere har økt. I dag er 147 ledere med personalansvar – og 76 av disse er kvinner. I 2016 var det 67 kvinnelige ledere av totalt 145 ledere. 

Forskjeller jevnes ut

Kartleggingen viser at for rådgivere er gjennomsnittslønna høyere for menn enn kvinner. I snitt tjener menn i denne type stillinger 12 000 kroner mer enn kvinner i året.

- Men også her viser tallene at det er bevissthet rundt likelønn. Kvinner har en større prosentvis vekst nettopp for å bidra til å jevne ut forskjellene, sier Thomas Breen.
 
Personalsjef Terje Selnes mener organisasjonen har vært både bevisst og oppmerksom på at den også søker kvinner når nye stillinger skal utlyses.
- Nøkkelen til å få til en mer likestilt organisasjon har vært å innprente likestillingstankegangen i alle ledd, sier Terje Selnes.

Flere kvinner enn menn

Totalt sett i Hedmark fylkeskommune er det flere kvinner enn menn.  Av disse er 1166 kvinner og 794 menn, de alle fleste arbeider i videregående skole.
 
Over 90 prosent av de ansatte i HFK har høyere utdanning, og det er gjennomsnittlig kvinnene som har høyest utdanning – der 91 prosent har høyere utdanning, men tallet er 86 prosent for menn.