Etterlyser politisk styring

InterCity utbyggingen utsettes med to år. Nå etterlyser Jernbaneforum Dovrebanen Sør politisk styring fra regjeringen.
Sist oppdatert 11.04.2018
Tog på Hamar stasjon
- Utbyggingen av dobbeltspor på Dovrebanen er svært viktig for utviklingen i Innlandet, men også i hele Norge, sier leder av Jernbaneforum Dovrebanen Sør Anne Karin Torp Adolfsen. Foto: Erik Johnsen

9. april sendte Jernbanedirektoratet handlingsprogrammet for jernbanesektoren 2018 - 2029 på høring. Der kommer det frem at direktoratet ønsker å utsette byggingen av dobbeltspor på Østlandet.

Stort sprik i konklusjonen på kun ett år

For Dovrebanen sin del innebærer utsettingen at dobbeltsporet til Åkersvika sør for Hamar utsettes til 2026.

Det er to år senere enn hva som er lagt opp til i Nasjonal Transportplan (NTP). NTP ble vedtatt for under ett år siden.

- Det er i stor grad den samme fagkompetansen som jobbet med NTP som nå jobber i Bane NOR og Jernbanedirektoratet. Hvordan kan de komme frem til å helt ulike konklusjoner under ett år etterpå? Jeg forstår ikke hvordan forutsetningene for utbyggingen kan ha endret seg så voldsomt på ett år, sier leder av Jernbaneforum Dovrebanen Sør Anne Karin Torp Adolfsen.

Videre utbygging av dobbeltspor helt fram til Hamar tidfestes ikke. Handlingsprogrammet strekker seg til 2029. I NTP er det lagt opp til dobbeltspor til Lillehammer i 2034.

Lederen av Jernbaneforumet etterlyser politisk styring fra regjeringen, og støtter flere i opposisjonen i transportkomiteen på Stortinget som stiller spørsmål ved om samferdselsministeren har kontroll.

- Verken i NTP-behandlingen eller i statsbudsjettet har det vært lagt frem informasjon som tilsier at utviklingen skulle spore av, sier Adolfsen.

En flaskehals for hele landet

Bane NOR har tidligere uttalt at de anbefaler at strekningen Brumunddal - Moelv prioriteres som første delstrekning nord for Hamar fordi dette er en flaskehals på Dovrebanen. Men denne strekningen er ikke nevnt i handlingsprogrammet.

- Utbyggingen av dobbeltspor på Dovrebanen er svært viktig for utviklingen i Innlandet, men også i hele Norge. Dette er en av landets viktigste transportkorridorer for både persontrafikk og gods. Vi ønsker å bygge ett bo- og arbeidsmarked gjennom vår felles satsing på en felles areal- og transportstrategi for Mjøsbyen og dobbeltspor er essensielt for at vi effektivt kan reise miljøvennlig innad i Innlandet. Det er samtidig svært viktig for trafikksikkerheten og miljøet at mer transport av gods går på bane framfor veg, sier Adolfsen.

Elektrifisering av Hamar - Elverum - Kongsvinger forventes ferdigstilt i løpet av perioden 2024 - 2029. Det inkluderer tilsvingsspor i Elverum og Kongsvinger, som forventes ferdigstilt innen 2024.

- Denne utbyggingen er svært viktig at gjennomføres raskt. Det vil forbedre godskapasiteten fra områder nord for Gudbrandsdalen, gjennom Gudbrandsdalen og til Sverige, sier Adolfsen.