- Får mest mulig veg for pengene

En storsatsing på vegvedlikehold har ført til at en rekke fylkesveger i Hedmark er rustet opp i 2018.
Sist oppdatert 20.12.2018
Anne Karin Torp Adolfsen ved en vei
- Det er viktig at folk og næringsliv opplever god framkommelighet og trygghet på fylkesvegene, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen. Foto: Gaute Moen

Hedmark fylkeskommune har til sammen brukt 302 millioner kroner på omfattende vedlikehold i 2018. Av disse har 104 millioner kroner gått til asfaltdekker.

Arbeidene i 2018 er stort sett i rute, og pågående tiltak ligger godt an til ferdigstillelse som planlagt i 2019.

Satsingen fortsetter i 2019 og Hedmark fylkeskommune har satt av 306 millioner kroner til vegvedlikehold.

Vedlikehold framfor å bygge nytt

- Vi har valgt å satse stort på vedlikehold framfor nyinvesteringer på fylkesvegene. På denne måten får vi langt flere veier som framstår som nye etter grundig rehabilitering. Det er viktig at folk og næringsliv opplever god framkommelighet og trygghet på fylkesvegene, og vi er sikre på at dette er vegen å gå for å få mest mulig veg for pengene, sier fylkesråd for samferdsel i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen.

Hedmark fylkeskommune bevilget 87 millioner kroner ekstra til vegvedlikehold i 2018 og gjør det samme for 2019.

Veger som har stor betydning for transport og trafikk i Hedmark, samt forsterking av de viktigste vegene for tømmernæringen har blitt og blir fortsatt prioritert.

- Stort skritt i riktig retning

På veger med lite trafikk er det utført mange mindre tiltak for å bedre situasjonen for brukerne og lette driften av vegen, for eksempel flatelapping med asfalt, grøfting og drenstiltak.

- Statens vegvesen har gjennom de økte bevilgningene fra fylkeskommunen gjennomført tiltak som vil gi en bedre situasjon på vegnettet for veldig mange brukere. Dette har også bidratt til at de løpende drifts og vedlikeholdskostnadene på de berørte vegene er betydelig redusert. Noe som totalt sett vil bedre fylkeskommunens situasjon når det gjelder etterslep på vegnettet. Selv om det er mange veger som gjenstår, er det et stort skritt i riktig retning, sier fylkesråden.

Noen eksempler på gjennomførte tiltak i 2018

Fv. 24 Borgen-Bjelker-Strandhaug i Sør- og Nord-Odal

Ferdig utbedret og forsterket vegskulder på begge sider, Asfaltering av hele veibanen i 2019

Totalt er dette tiltaket beregnet å koste cirka 40 millioner kroner. 

Fv. 41 fra X fv. 212 til Tingnes

 • Grøftet 9 km på begge sider
 • Har masseutskiftet hel veibredde på 6 lengre partier. Gått ned 30 cm og fjernet masse for så å bygge opp igjen ved å legge duk og 0/60mm.(bærelag).
 • Gjort kantforsterkninger ved å gå ned 50 cm og bygge det opp igjen med 20/120 mm.
 • Har også forsterket noen skråninger ved å plastre med 20/120 mm.  
 • Skiftet 59 avkjøringsrenner.
 • Skiftet 11 stikkrenner.
 • Asfaltert alt som er berørt av vedlikehold.
 • Helasfaltert 3 km av strekningen fra Tingnes og oppover. Resterende 6 km fordeles på 2019 og 2020.
 • Totalt er det avsatt cirka 10 millioner til strekningen.

 Fv. 59 Tåsåsvegen i Furnes

 • Vegen er en grusveg som skulle oppgraderes til 10 tonn akseltrykk pga. at det er etablert et massedeponi på et småbruk på toppen av vegen.
 • Vegen hadde varierende bredde fra 4-6 m, men nå har den en bredde på 5,5 m.
 • Kanter ble forsterket før vi la duk på eksisterende vei for så å bygge den opp 30 cm. (20 cm 0/60 og 10 cm 0/16).
 • Det ble skiftet tre stikkrenner og en del avkjøringsrenner.
 • Det ble hugget trær for å få oversiktlig veg, det ble også rettet ut noen svinger og kuler.
 • Totalt er det avsatt cirka 6 millioner kroner til strekningen. 

Fv. 29 Folldal – Simenstad

 • Utbedring av setningsskader
 • Utbedring og oppretting av kantheng
 • Utskifting av stikkrenner
 • Rensk av inn og utløp stikkrenner
 • Spyling av stikkrenner
 • Grøfting
 • Midlertidig asfalt lagt, kommer ny asfalt til sommeren når overgravinger og setningsskader har fått «satt» seg
 • Utbedring av støttemurer
 • Totalt er det avsatt 16 millioner kroner til strekningen

Fv. 29 Dølplassen i Alvdal

 • Opprensking av elve/bekkeløp, før, under og etter bru under fv. 29
 • Plastret sider av elv/bekk for sikre fv. 29 bedre, og slik at vannet skal kunne renne så uhindret som mulig ut i Folla
 • Totalt er det avsatt 0,5 millioner kroner til tiltaket

Fv. 30 Stranda – Os vest

 • Utbedring av setningsskader
 • Utbedring og oppretting av kantheng
 • Utskifting av stikkrenner
 • Rensk inn og utløp stikkrenner
 • Spyling av stikkrenner
 • Grøfting
 • Midlertidig asfalt lagt, kommer ny asfalt til sommeren når overgravinger og setningsskader har fått «satt» seg
 • Totalt er det avsatt cirka 3 millioner kroner til tiltaket

Fv. 607 Andrå - Rendalen

 • Utbedring av setningsskader
 • Utbedring og oppretting av kantheng
 • Utskifting av stikkrenner
 • Rensk av inn- og utløp stikkrenner
 • Spyling av stikkrenner
 • Grøfting
 • Midlertidig asfalt lagt, kommer ny asfalt til sommeren når overgravinger og setningsskader har fått «satt» seg
 • Det er totalt avsatt cirka 1 million kroner til strekningen

Fv. 294 Melland – Galterud (Kroksrud-runden)

 • Dette er en viktig omkjøringsvei for fv. 175, og vegen er tenkt forsterket for å tåle buss og tungtrafikk
 • Det er totalt avsatt cirka 15 millioner kroner til tiltaket

Fv. 284 Skarnes – Oppstad kirke

 • Dette er en grusveg med meget dårlig forfatning. Det vil bli bygd ny veioverbygning og dekkelagt i løpet av 2018 – 2019
 • Det er totalt avsatt cirka 16 millioner kroner til tiltaket