Flere fullfører videregående opplæring

73,4 prosent av elevene som startet Vg1 første gang i 2012 hadde bestått videregående opplæring i 2017. Flere i opposisjonen ga ros til både fylkesrådet og administrasjonen for solid arbeid da saken ble behandlet i fylkestinget tirsdag.
Sist oppdatert 23.10.2018
Ungdom

- Venstre er glad for at den positive utviklingen innenfor videregående opplæring i Hedmark fortsetter. Fylkesrådet og de ansatte i videregående opplæring fortjener ros for den fremgangen, sa Erik Ringnes i Venstre.

- Det er positivt at mange indikatorer går i riktig retning, blant annet på gjennomføring og fravær, sa Høyres Yngve Sætre.

73,4 prosent gjennomføring er 2,8 prosentpoeng bedre enn 2011-kullet.

Disse tallene, publisert av Statistisk Sentralbyrå i 2018, gjelder for elever som startet Vg1 første gang i 2012 og gir status for disse i 2017, 5 år etter.

Hedmark har sammen med Oppland den største framgangen i landet fra foregående måling, som i Hedmark var 70,6 prosent.

Hedmark fylkesting har et vedtatt mål at dette tallet skal være minst 75 prosent for elevene som fullfører og består i 2019.

Gode tall for 2017/2018

Andelen elever som fullførte og besto skoleåret 2017/2018 var 86,5 prosent i Hedmark. Dette er det beste årsresultatet for denne indikatoren som er målt. Tallene er hentet fra Hedmark fylkeskommunes egne resultatdata.

Elevenes kompetanse og karakterer fra grunnskolen er det forholdet som har mest å si for om de gjennomfører videregående opplæring. Elevenes sosiale bakgrunn og foreldrenes utdanningsnivå spiller også en stor rolle. Samtidig kan betydningen av å gå på en skole med høyt bidrag til elevenes læring, være like stor som betydningen av foreldrenes utdanningsnivå.

Mindre fravær med fraværsgrense

Skoleåret 2016/2017 ble det innført nye nasjonale fraværsgrenser i videregående opplæring. Det resulterte i en nedgang i gjennomsnittlig fravær blant elevene i Hedmark, fra 7,1 prosent pr elev i 2015/2016 til 4,5 prosent pr elev i 2016/2017.

Fra skoleåret 2016/2017 til skoleåret 2017/2018 er det i Hedmark en liten økning på 0,2 prosentpoeng i fraværet. Hedmark har likevel 0,6 prosent lavere fravær enn landsgjennomsnittet dette skoleåret.

Ganske fornøyde elever

Elevene i Hedmark opplever at lærerne er mer presise til timer, de inkluderes bedre i egenvurderinger og de er mer fornøyd med hvordan lærerne hjelper de med å bli bedre i fagene enn for landsgjennomsnittet.

Det viser Elevundersøkelsen som Utdanningsdirektoratet gjennomfører årlig.

I denne undersøkelsen blir også elevene spurt om mobbing. Høsten 2017 oppga 3,1 prosent av elevene som deltok i undersøkelsen at de er mobbet av andre elever de siste månedene. Det er en økning på 0,3 prosentpoeng fra forrige skoleår. Dette fordeler seg likt mellom jenter og gutter, men det er prosentvis flere elever på yrkesfaglige utdanningsprogram som føler seg mobbet.

Høy deltakelse på Elevundersøkelsen

Andelen elever som deltar på Elevundersøkelsen i Hedmark er høy, og svarprosenten for 2017/2018 er på 88,3 prosent.

Hvordan elevene opplever læringsmiljøet i skolen, har stor betydning for deres motivasjon, innsats og prestasjoner. Læringsmiljøet handler om relasjoner mellom lærer og den enkelte elev, og om relasjoner mellom elevene.

Saksframlegg og tilstandsrapport for videregående opplæring i Hedmark.pdf