Innbyggertallet øker i Hedmark

197 406 personer bor nå i Hedmark. Det har vært en vekst på 0,2% i løpet av 2018.
Sist oppdatert 22.02.2019

 

Folketallet pr. 1. januar 2019 viser at det fortsatt blir flere innbyggere i vårt fylke.

 

Folketallsutvikling i Hedmark grafisk framstilt

 

Pluss 440

I fjor ble vi 440 flere innbyggere, som tilsvarer en vekst på 0,2 prosent. Akershus, Trøndelag og Oslo hadde landets høyeste vekstrate på over 1 prosent. Generelt har det de seneste årene vært lavere folketallsvekst enn tidligere, og fjoråret bekrefter dette. Som noe nytt ser vi nå at flere fylker har befolkningsnedgang. Oppland hadde eksempelvis en reduksjon i folketallet på mer en 300 personer i 2018.

 

Vekst i folketall i fylkene i løpet av året 2018 grafisk framstilt

 

Prosentmessig vekst i fylkene i løpet av året 2018 grafisk framstilt

 

Årlig vekst i folketall i prosent i Hedmark grafisk framstilt

Lavere innvandring - flere eldre

Lavere innvandring er en hovedårsak til svak folketallsvekst. Fødselsunderskuddet i Hedmark er samtidig markant, noe som er en ekstra utfordring for befolkningsutviklingen. Fylket er avhengig av tilflytting fra andre fylker og/eller utlandet for å oppnå vekst.  

Vi ser også at veksten i folketallet i hovedsak skyldes vekst i antall eldre. Hedmark har i løpet av 2018 fått en vekst på 600 innbyggere blant de over 67 år. Samtidig har det vært en folketallsnedgang på 38 personer blant personer i alderen 16-66 år. Det er også en reduksjon i antall barn og unge.  

Vi ser i tillegg en sterk og vedvarende sentralisering. Det er i kommunene med byer og kommuner i nærheten av de større byer at vi finner veksten.

Vekst i folketall i kommunene i Hedmark i prosent, 2018 - grafisk framstilt

Færre kvinner

Det er svakere vekst i antallet kvinner enn menn. Kvinner flytter mer enn menn, mens det er en tendens til at menn i høyere grad blir boende i distriktene. Dette kan for noen distriktskommuner bidra til å øke utfordringene med fødselsunderskuddet. Samtidig er det også distriktene som ofte har størst utfordringer med en skjev aldersfordeling i befolkningen, med en stadig økende eldreandel i befolkningen. Det gjør at distriktene er særlig sårbare for negativ befolkningsutvikling.

Ser vi på utviklingen i regionene, var det vekst i Hamarregionen og Sør-Østerdalen i fjor, mens Kongsvingerregionenen og Nord-Østerdalen hadde en reduksjon i folketallet. 

 Kongsvingerregionen: Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting grafisk framstilt

 

Hamarregionen: Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting grafisk framstilt

 

Nord-Østerdal: Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting grafisk framstilt

 

Sør-Østerdal: Folketilvekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting grafisk framstilt

Befolkningsendringer i 2018

Du finner årlige tall for folkevekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting 2010-2018 for alle kommuner og regioner i dette vedlegget:

 Befolkningsendringer - sum av året - 2010-2018.pdf

Du finner tall for folkevekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting for 4. kvartal alene fra år 2010-2018 for alle kommuner og regioner i dette vedlegget:

Befolkningsendringer 4. kvartal 2018.pdf

Har du spørsmål eller ønsker du tallene til eget bruk, kan du kontakte statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen.