Flyttestrømmer i Elverum og på Hedmarken

Nå offentliggjøres en helt fersk rapport som viser flyttestrømmene i kommunene Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.
Sist oppdatert 13.02.2018

I et omfattende arbeid basert på alle tilgjengelige data fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) har selskapet Samfunnsøkonomisk Analyse AS gjort et dyptrykk i flyttestrømmene til- og fra og internt i de fem kommunene.

Dette arbeidet er gjort på oppdrag fra de fem kommunene og Hedmark fylkeskommune. Motivasjonen har vært ønsket om å sammenstille, analysere og formidle tilgjengelig relevant kunnskap om flyttestrømmer.

En felles bo- og arbeidsmarkedsregion

De fem samarbeidende kommunene utgjør en felles bo- og arbeidsmarkedsregion og har gjennom årene samarbeidet om forskjellige tiltak i arbeidet for å attrahere nye innbyggere.

Alle kommuner følger svært nøye med på befolkningsutviklingen fra år til år. Dette har stor betydning direkte for kommunenes inntekt, og som planleggingsgrunnlag - for boligbygging, barnehager og skoler, utviklingen av pleie og omsorgstjenester m.v.

Som ledd i samarbeidet bestemte de fem kommunene ved årsskiftet 2016/2017 seg for å forsøke å ta denne kunnskapen et skritt videre, også i den hensikt å skape et forbedret kunnskapsgrunnlag for arbeidet med å tilrettelegge for by-/stedsutvikling, tilrettelegge for boligbygging, attraksjon av nye innbyggere og tilrettelegging for næringsutvikling.

Ønsket kunnskap

Vi stilte vi oss spørsmål av typen:

 • Hvor mange og hvem er det som flytter til og fra våre kommuner og vår bo- og arbeidsmarkedsregion fra år til år?
 • Hva kjennetegner dem som flytter til og fra – med hensyn til: hvor flyttes det til og fra – for regionen og for hver enkelt kommune?
 • Hva er landbakgrunn?
 • Hvilke aldersklasser er det som flytter?
 • Hvordan er inntektsforholdene?
 • Hvilke bo- og familieforhold er det som gjelder?
 • Hva er utdanningsnivået?

Med denne bakgrunn er det gjort et arbeid gjennom 2017 som nå publiseres i en egen rapport. Statistikken og analysene som bringes til torgs skal brukes videre i kommunenes planleggingsarbeid som mulig grunnlag for mer målrettede tiltak i det videre attraktivitetsarbeidet og til videre kompetansebygging på statistikk og analyse i kommunene og fylkeskommunen.

Noen vesentlige sammenhenger

Folkeveksten har vært positiv i de fem kommunene siden 2000. De andre kommunene i Hedmark har nedgang. Store deler av den samlede folkeveksten er innvandring og innenlandske flyttinger. Bare Ringsaker og Elverum har hatt positive fødselsoverskudd i perioden 2000-2016. 

Opptil en femtedel av befolkningen flytter på seg i løpet av en tiårsperiode – det er altså relativt store flyttebevegelser (brutto flytting inn og ut) som gir de årlige nettotall. Dette gir i utgangspunktet et potensial for kommunene til å påvirke flyttestrømmene til kommunenes fordel.

Antallet innvandrere fra Sentral- og Øst-Europa til de fem kommunene går ned. Dette gjelder til dels også for innvandrere fra. I perioden 2008-2013 økte innflyttingen fra Norden og Sentral- og Øst-Europa med 40 prosent, men fra 2014-2016 er innflyttingen redusert med 20 prosent eller mer. Dette skyldes trolig at den økonomiske veksten har tatt seg opp i Norden og Sentral- og Øst-Europa og lønnsforskjeller og andre levekårsforskjeler er dermed redusert.

En høy andelen av hedmarkingene er aleneboende. I de fem kommunene er denne andelen lavest i hhv. Løten og Ringsaker, med 38 prosent, Hamar er høyest med 46 prosent. Elverum har 43 prosent.

Den høye andel aleneboende er et forhold som kan tilta, noe som i så fall kan bli en vesentlig driver for hvordan f.eks. boligplanlegging og utbygging skal foregå i framtida.

Hva tiltrekker folk?

En kommunes evne til å tiltrekke seg folk avhenger av en lang rekke forhold, blant annet: 

 • Muligheten for relevant og interessant arbeid
 • Bostedets attributter
 • Boligprisen
 • Pendlingskostnadene
 • Nærheten til sosiale nettverk (familie og venner), natur og kulturtilbud
 • Folks generelle ønske om å bosette seg i eller rundt de større byene.

Gjennomsnittlig 73 prosent av innflytterne har ikke vokst opp i kommunen de flytter til.

Pågående infrastrukturprosjekter

Pågående forbedringer i infrastruktur, som ny jernbane og utbedringer av europavei, riksveier og fylkesveier vil redusere pendlingskostnader og pendletid. Dette forholdet drøftes noe i rapporten og bidrar til spørsmål som: Kan man lokke aktuelle personer i Oslo-området som vil ha lett tilgang til, og nærhet til naturen til å flytte til regionen, mens de fortsetter å jobbe i Oslo? 

Kontaktinformasjon

Mer informasjon om rapporten og bakgrunnen for arbeidet fåes også hos deltakerne i prosjektgruppa for arbeidet: 

 • Elverum kommune: Aasmund Hagen – Tlf. : 970 77 608
 • Løten kommune: Anne Gry Villumstad – Tlf.: 920 50 327
 • Hamar kommune: Torleif B. Jensen – Tlf.: 909 65 845
 • Stange kommune: Ingeborg Storbæk – Tlf.: 62 56 21 59
 • Ringsaker kommune: Ole Roger Strandbakke – Tlf.: 917 61 149
 • Hedmark fylkeskommune: Hans Ove Hjelsvold – Tlf.: 977 47 188 for Inger S. Sørensen (fødselspermisjon fram til august 2018).

 Rapporten:

Flyttestrømmer inn, ut og internt i Elverum, Hamar, Løten, Ringsaker og Stange.pdf