Fordelte 42 overskuddsmillioner

Såkornfond, bredbånd, vegkryss og skoleplasser i forbindelse med E6-utbyggingen er noen av tiltakene som får penger fra fylkeskommunens mindreforbruk i 2017.
Sist oppdatert 24.04.2018
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og fylkesråd Aasa Gjestvang.
Fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen og fylkesråd Aasa Gjestvang er fornøyd med at fylkestinget fulgte fylkesrådets innstilling da fjorårets mindreforbruk skulle disponeres. Foto: Olav Arne Bjerkelund.

Fylkestinget har i møte 24. april fordelt 42,3 millioner kroner av Hedmark fylkeskommunes mindreforbruk for regnskapsåret 2017.

Mer til bredbånd

Hedmark fylkeskommune ser på bredbåndsutbygging som viktig for utviklingen av Hedmark-samfunnet.  For å bidra til at det settes i gang enda flere utbyggingsprosjekt, overføres ytterligere 8 millioner kroner til et disposisjonsfond for formålet.

Investeringsfond på 100 mill.

Den største delen av mindreforbruket går til et såkalt såkornfond. 20 millioner kroner skal settes i dette investeringsfondet som skal bidra med risikokapital for innovative gründerbedrifter med vekstpotensial. Hedmark fylkeskommune har fra før satt av 30 millioner kroner til dette formålet.

- Vi er samtidig i dialog med en partner som er villig til å matche det beløpet vi stiller til disposisjon. Vi håper at dette fondet skal være etablert med vedtekter og det hele i løpet av mai, sier fylkesråd Thomas Breen.

Utbedrer flaskehalser

Fylkestinget benyttet også muligheten til å bidra til utbygging av vegkryss for modulvogntog. Det er fra statlig hold avsatt midler til utbedring av flaskehalser på riksvegnettet. Nå setter Hedmark fylkeskommune av 5,5 millioner kroner til utbedring av liknende flaskehalser på eget vegnett.

Skole på E6

Prosjektet «Skole på byggeplass» er et prosjekt som får 3 millioner kroner disponert fra mindreforbruket. Prosjektet er et samarbeid med Veidekke Entreprenør om tiltak innen vg2 byggteknikk for ungdom i alderen 18-24 år som ikke har fullført videregående skole og heller ikke er i skolen i dag.

I forbindelse med E6-utbyggingen kan Veidekke ta imot elever på sine anlegg, og i samarbeid med Ringsaker videregående skole er målet gjøre disse elevene kvalifiserte som læreplassøkere.

- Dette er enda et tiltak for at så mange som mulig kan få fullført utdanningsløpet sitt, sier fylkesråd Aasa Gjestvang om prosjektet som med stort hell er prøvd ut i Akershus tidligere.

Følger opp kulturstrategien

På kulturfronten etterkom også fylkestinget fylkesrådets ønske om 2,5 millioner kroner til oppfølging av Hedmark fylkeskommunes kulturstrategien for 2018-20. Midlene skal brukes til å sette i gang konkrete prosjekter inne tre tverrgående prioriteringer i strategien; digitale opplevelser og formidling, styrking av kunstnere og kulturarbeideres livsgrunnlag i fylket og bruk av kunst og kultur til å styrke tilhørighet, fellesskap og innbyggerstolthet.

Skibladner, næringsutvikling og miljøfyrtårn

Fylkestinget takker også ja til invitasjonen om aksjeemisjon i AS Oplandske Dampskibsselskap og D/S Skibladner pålydende 500 000 kroner.

Videre vedtok fylkestinget en styrking av fylkeskommunale næringsutviklingsmidler med 1,4 millioner kroner. Utbyttet 1,1 millioner kroner fra fylkeskommunens eierskap i Innovasjon Norge ble også vedtatt tilbakeført til næringsutvikling.

Hedmark fylkeskommunes tannklinikker skal bli ferdig sertifisert som miljøfyrtårn i løpet av 2018. Det er et ønske at også skolene skal gjennom denne runden, og derfor ble det bevilget 300 000 kroner av fjorårets mindreforbruk til dette arbeidet.