Fra klimakrise til grønn vekst

Bruker miljødagen til å fremme satsingen på bioøkonomi.
Sist oppdatert 05.06.2019
foto av Bioøkonomistrategi for Innlandet 2017-2024

Verdens miljøverndag ble innstiftet av FN 5. juni 1972. Miljødagen som den også kalles, markeres på ulikt vis verden over. Hedmark fylkeskommune har i år markert den med gratis buss på Hedmark Trafikks rutenett.

Men hvordan står det egentlig til i fylket vårt? Hedmark fylkeskommune har erklært klimakrise, og klimagassutslipp er en stor trussel. Derfor er det gledelig at flere tiltak har stimulert til lavere utslipp.

Positivt klimaregnskap

Et klimaregnskap som er utarbeidet av Asplan Viak på vegne av Hedmark fylkeskommune, og som legges fram for fylkestinget 17. juni, viser nemlig en nedgang i klimagassutslipp i perioden 2009-2017. Den største reduksjonen i utslipp er knyttet til vegtrafikk som er redusert med 15 prosent i perioden. Utslipp fra personbiler har gått ned med 19 prosent, mens utslipp fra tunge kjøretøy har gått ned med 10 prosent mellom 2009 og 2017.

- Bevisst satsing på kollektivtrafikk og arbeid for å flytte transport fra veg til bane har hatt en meget positiv miljøeffekt for Hedmark, konstaterer fylkesråd for samferdsel og miljø Anne Karin Torp Adolfsen.

Fylkeskommunen har også stimulert til etablering av flere ladepunkt etter hvert som antallet elbiler på vegene i Hedmark har økt de siste årene.

Grønne arbeidsplasser

Hedmark og Oppland fylkeskommuner jobber sammen med Fylkesmannen i Innlandet og næringslivet i Innlandet etter en omforent strategi for vekst innen bioøkonomien. Det er en viktig satsing for at Norge skal ha noe å leve av den dagen oljekranene stenges.

- Det må tas grep for å sikre at vi skaper flere grønne arbeiderplasser som kan erstatte inntektene fra oljeøkonomien. Men det krever en offensiv politikk, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Hun mener Innlandet har alle forutsetninger for å bidra, og regionen er på tilbudssiden med løsninger og kompetanse.

Krever offensiv politikk

Fylkesråden får støtte av fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

- Vi har fått en rapport fra forskningsinstituttet Sintef som sier at vi kan bidra med 25 000 nye arbeidsplasser og en verdiskaping på 20 milliarder innen grønn sektor. Det er et scenario som krever koordinert innsats, ikke minst fra nasjonalt hold. Rapporten viser at det er mulig å bevege seg fra oljeøkonomi til bioøkonomi, men det krever en mer offensiv politikk enn det som er tilfellet i dag, sier Per-Gunnar Sveen.

Kan lære av oljeeventyret

Han mener det er mye å lære av oljeeventyret.

- Det kan være lurt å se på hvordan oljenæringen ble bygd opp. Staten bør gå inn og ta risiko sammen med næringslivet. I en oppbyggingsfase må næringen få rammevilkår som kan stimulere investeringslysten og gjøre det attraktivt å satse, sier fylkesrådslederen.

Bio-sentrum

- Vi har for eksempel de fremste kompetansemiljøene i NCE Heidner og Norwegian Wood Cluster som kan bidra med kompetanse og løsninger for at vi skal kunne ha ren, kortreist og sikker matproduksjon, bygge mer i tre og velge grønne løsninger som er til det beste for oss alle. Vi er ledende innen bioøkonomi i Norge, og det ønsker vi fortsatt å være, fastslår fylkesrådsleder Per-Gunnar Sveen.

 

Klimaregnskap og kunnskapsgrunnlag energi og klima - Hedmark fylkeskommune.pdf