Gjentar ønsket om flere tog og ekstra stopp

Hedmark fylkeskommune har fremmet forslag til endringer i togtilbudet. Fylkesrådet ønsker fortsatt flere avganger på Rørosbanen, gjenåpning av togstopp på Skotterud stasjon og tidligere tog til Lillehammer.
Sist oppdatert 04.06.2019
Anne Karin Torp Adolfsen på Skotterud stasjon.
Gjenåpning av Skotterud stasjon er ett av flere ønsker fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen har fremmet på vegne av Hedmark fylkeskommune.

Jernbanedirektoratet har bedt fylkeskommunene om å fremme forslag til endringer i togtilbudet. Hedmark fylkeskommune mener at det å satse på et bedre togtilbud er viktig for fylket. Derfor har fylkesråd for samferdsel Anne Karin Torp Adolfsen gjentatt ønskene fra i fjor overfor direktoratet.

- Dette er enkle og raske grep som kan gjøres for å løfte togtilbudet i Hedmark, men som vil bety mye for fremkommelighet, transportkostnader og ikke minst for miljøet. Det er viktig at jernbane og kollektive tilbud blir et reelt alternativ for folk i våre kommuner, og jeg håper også Jernbanedirektoratet ser at denne styrkingen er lønnsom, sier Torp Adolfsen.

Flere avganger på Dovrebanen

Konkret ønsker fylkesrådet tidligere første togavgang Gardermoen – Lillehammer og senere siste togavgang Lillehammer – Hamar (og om mulig lenger sørover). I dag ankommer første tog fra Gardermoen Lillehammer 08.40.

I brevet fra fylkesrådet påpekes det at fylkesmannsembetene i Hedmark og Oppland ble slått sammen i år, og de fleste arbeidsplassene hos fylkesmannen blir etter hvert lagt til Lillehammer. Fra 1. januar 2020 slås fylkeskommunene Hedmark og Oppland sammen til Innlandet fylkeskommune. Hovedsetet blir på Hamar, men en god del av arbeidsplassene blir lokalisert til Lillehammer.

- Dette er noen av flere endringer som antagelig vil føre til økt pendling i årene framover. Et tidligere tog fra Gardermoen til Lillehammer vil bidra til at flere kan pendle både sørfra og internt i mjøsområdet, forklarer Anne Karin Torp Adolfsen.

Gjenåpning av Skotterud stasjon

Det er også et ønske med gjenåpning Skotterud stasjon på Kongsvingerbanen, med pendelforlengelse Oslo – Kongsvinger til Skotterud/Charlottenberg på enkelte avganger. I tillegg kan bedre korrespondanse på Lillestrøm knytte persontrafikken mellom Kongsvinger/grenseområdene og Gardermoen bedre sammen.

- Grenseområdene mellom Norge og Sverige fungerer som utvidede bo- og arbeidsregioner som gir økte muligheter til arbeid og inntekt. På norsk side finner vi grensekommuner som har stor innpendling fra svensk side.  Togstopp på Skotterud vil gi en sterk forbedring i kollektivtilbudet til og fra Skotterud og gjøre tog til et reelt reisealternativ for flere pendlere. Stasjonen kan tas i bruk uten store oppgraderinger. Gjenåpning av togstopp er noe vi oppfordrer Jernbanedirektoratet til å prøve ut gjennom å forlenge pendelen fra Oslo, sier Torp Adolfsen.

Åtte avganger på Rørosbanen

På Rørosbanen foreslår fylkesrådet at det økes fra seks til åtte avganger i hver retning mellom Hamar og Røros slik at det blir totimersfrekvens gjennom driftsdøgnet. I tillegg ønskes det timesfrekvens Hamar-Rena.

- Dette er en strekning hvor det er mye aktivitet og mange som pendler. Det er cirka 3000 dagpendlere på strekningen mellom Hamar og Elverum, 300 mennesker som pendler mellom Åmot og Elverum og nesten 700 mennesker som pendler inn til Tynset fra Stor-Elvdal i sør til Røros i nord. Med flere avganger vil tog være et reelt alternativ til bilen, sier Anne Karin Torp Adolfsen.

I tillegg vil blant annet Forsvarets og høgskolens aktiviteter på Rena og i Elverum, samt reiselivet, representere et stort potensial for økning i interntrafikken.

Persontrafikk på Solørbanen

På sikt mener fylkesrådet at Solørbanen bør åpnes for persontrafikk igjen. Persontrafikken på Solørbanen ble nedlagt i 1994 - i en tid hvor det ble satset mindre på persontrafikk med tog enn det gjør i dag.

Solørbanen skal ifølge Nasjonal Transportplan og forslag til handlingsprogram 2018 – 2029 elektrifiseres i planperioden.

- Elektrifiseringen bør benyttes til også å gjeninnføre persontog på denne strekningen, understreker fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

 

HFK2019-forslag til endringer i persontogtilbudet.pdf