Hedmark er best i landet på videregående skole

De videregående skolene i Hedmark er best i hele landet på å få elevene gjennom skoleåret. Resultatet kommer frem i Utdanningsdirektoratets undersøkelse av skolebidragene hos alle landets videregående skoler.
Sist oppdatert 11.12.2018
Ungdom

- Det bidraget våre videregående skoler gjør for den enkelte elev og hedmarkssamfunnet er kjempeviktig for veksten i fylket. Vi har hatt en kontinuerlig positiv utvikling og hatt det beste skolebidraget i hele landet de to siste årene. Dette viser at vi gjør en riktig og god jobb for å få elevene gjennom videregående utdanning med gode resultater, sier fylkesråd for videregående opplæring Aasa Gjestvang i Hedmark fylkeskommune.

Dette er skolebidraget

I Utdanningsdirektoratets arbeid med skolebidragsindikatorer har direktoratet i dag publisert tre indikatorer som viser hvor mye en skole bidrar til å:

  1. løfte elevene faglig – karakterpoeng 
  2. få elevene til å fullføre og bestå – årsbestått 
  3. holde på elevene slik at de ikke slutter – deltakelse

Alle tre indikatorer er sammenlignet med hvordan bidraget til alle elever med tilsvarende bakgrunn i landet er. Hedmarks skolebidrag for skoleåret 2017-2018 på å få gjennomført videregående skole sist skoleår er henholdsvis 3,7 % bedre enn landsgjennomsnittet på studieforberedende utdanningsprogram og 5,8% på yrkesfaglig utdanningsprogram.

 

Derfor er Hedmark best

- Ved måling av en skoles bidrag til elevenes læringsresultat er det vanskelig å plukke ut enkelttiltak. Det er flere tiltak, og systematikken mellom tiltakene og gjennomføringen av disse, som over tid bidrar til å øke læringsutbyttet og hever kvaliteten hos skolene i Hedmark, mener fylkesutdanningssjef i Hedmark fylkeskommune Tore Gregersen.

Hedmark fylkeskommune er skoleeier for 14 videregående skoler i Hedmark. For å oppnå de gode resultatene som Hedmark kan vise til, skjer det et godt utviklingsarbeid i samarbeid mellom politikere, administrasjon og skolene.

- Vi har kvalitetsarbeid i alle ledd gjennom ulike utviklingsprogram som samtlige ansatte i de videregående skolene deltar i. Vi har tett oppfølging av hver enkelt elev for å identifisere eventuelle utfordringer. For de elevene som står i fare for ikke å kunne fullføre videregående opplæring så iverksetter vi tiltak utover ordinær undervisning. I tillegg har vi et sterkt resultatfokus og har tett oppfølging fra skoleeiers side overfor skolene, opplyser Tore Gregersen.

Les mer på udir.no