Kulturverntiltak = klimatiltak

Hedmark fylkeskommune har fordelt 1,3 millioner kroner til bevaringsverdige bygninger i fylket. Dette er også et klimatiltak.
Sist oppdatert 22.03.2019
Eier av Lille-Baardseth, Kari Baardseth Mengshoel, har plukket mose som skal brukes som isolasjon mellom tømmerstokkene i huset. Miljøvennlig og kortreist! Håndverker er Marius Kalseth.
Kari Baardseth Mengshoel (til høyre), eier av Lille-Baardseth i Ringsaker, og håndverker Marius Kalseth har brukt mose som isolasjon mellom tømmerstokkene i huset på gården. Foto: Agnethe Jovall

En eldre bygning kan enkelt oppgraderes til å bli mer energieffektiv. En slik oppgradering kan bli «tilbakebetalt» i spart energiforbruk innen et halvt år. 

Hedmark er svært rik på eldre bebyggelse av mange slag. Å bruke gamle hus er klimasparing, i tillegg til at man bevarer kulturhistoriske verdier, variert bebyggelse og gode bomiljøer.

Mange gamle hus er bygget for å vare i mange generasjoner og er enkle å vedlikeholde. De er også bygget av naturlige materialer med lavt utslipp. Et nytt bygg etter dagens standard bruker over femti år før et lavere energibruk veier opp for klimagassutslipp i forbindelse med byggingen.

Akkumulerer verdiskaping

- Det er ønskelig å fremme verdiskaping gjennom å prioritere tiltak som akkumulerer kulturell- , sosial- , miljømessig- eller økonomisk verdiskaping i samfunnet, skriver fylkesrådet i forbindelse med tildelingene.  

Fylkesrådet prioriterer tilskuddsmidlene til bygningene ut fra kriterier om verneverdi, tiltakets viktighet, kompetanse og verdiskaping. I tillegg vektlegges regionale hensyn og forankring i regionale planer. 

48 søknader

Til søknadsordningen for kulturverntiltak kom det for 2019 inn 48 søknader med et samlet søknadsbeløp på 4,7 millioner. Til sammen utgjør beregnet totalkostnad for alle søknadene 29,7 millioner. Hver fylkeskommunal krone kan dermed utløse over 6 kr fra private eller andre finansieringskilder. Dette viser at mange i Hedmark ønsker å bruke de eldre bygningene sine og at kulturminner bidrar til økonomisk verdiskaping. 

I sakspapirene (sak 32/19) ser du hvilke tiltak som har fått tilsagn om midler