Lav befolkningsvekst i 2. kvartal 2018

Færre fødsler og lavere innvandring fører til svak folkevekst i Hedmark i 2. kvartal 2018.
Sist oppdatert 22.08.2018

Pr. 1. juli i år bodde det 197 032 personer i Hedmark. Med en folkevekst på 166 personer i dette kvartalet er folketilveksten lav. Det har kun vært lavere folkevekst i tilsvarende kvartal i år 2008 (139 personer) og 2014 (117 personer). Dette speiler imidlertid en tilsvarende lav utvikling på landsplan, hvor det ikke er sett svakere folkevekst siden år 2005.  

Den lave veksten skyldes i all hovedsak lav innvandring. Det skyldes blant annet at det har kommet færre flyktninger. Nettoinnvandringen ventes også fremover å bli på et lavere nivå enn vi ha sett tidligere. Innvandringen er dog fortsatt den største årsaken til folkeveksten i fylket.

Det har vært en stabil innenlandsk flytting inn og ut av fylket de siste årene, men med en liten nedgang i fraflyttingen. Det gir muligheter for fremtiden og den høye befolkningsveksten i Oslo og Akershus gir potensiale for økt tilflytting fremover.

 

Ser man på de øvrige fylkene er Hedmark blant de med svakest befolkningsvekst så langt i 2018. Det er dog fortsatt befolkningsvekst. Tre fylker (Oppland, Sogn og Fjordene og Finnmark) har hatt befolkningsnedgang. Den største veksten er i Akershus, Vestfold og Oslo. 

Blant kommunene er Tolga, Alvdal og Ringsaker de med sterkest vekst inntil nå i 2018. Ti kommuner har vekst i folketallet, mens 12 kommuner har en nedgang i folketallet. Bemerk at for de små kommuner med lave folketall, resulterer selv små folketallsendringer seg i store prosentmessige utsving.

For noen regioner er fødselsunderskudd en større utfordring enn for andre. Kongsvingerregionen hadde i 2. kvartal i år et fødselsunderskudd på 62 personer. En nettotilflytting på 52 personer resulterer i at det er en samlet befolkningsnedgang på 10 personer. Hamarregionen har et fødselsunderskudd nær null og får dermed en folketilvekst nær nettotilflyttingen på 290 personer. Sør-Østerdalen har fødselsunderskudd og nettofraflytting i dette kvartalet, mens Nord-Østerdalen har fødselsunderskudd, men en positiv nettotilflytting.

Du finner tall for folkevekst, fødselsoverskudd og nettoinnflytting pr 2. kvartal fra år 2010-2018 for alle kommuner og regioner i dette vedlegget:

 

Kommunale og regionale befolkningsendringer.pdf

 

Har du spørsmål eller ønsker du tallene til eget bruk, kan du kontakte statistikk- og analyserådgiver Inger Stensgaard Sørensen.