Mange innspill til transport- og kommunikasjonskomiteen

- Hjelp oss med å holde en viss standard på omkjøringsvegene! Det var ett av innspillene fra fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen til Stortingets transport- og kommunikasjonskomité.
Sist oppdatert 24.01.2019
Anne Elisabeth Thoresen, Helge Orten og Anne Karin Torp Adolfsen
Leder for komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland Anne Elisabeth Thoresen, leder for Stortingets transport- og kommunikasjonskomité Helge Orten og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen. Foto: Cathrine Lunde Solbraa

Transport- og kommunikasjonskomiteen har vært på en to dagers reise i Innlandet. Torsdag var de på Lillehammer, og på programmet sto blant annet et innlegg om fylkesvegnettet i regionen av fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen og leder for komité for samferdsel og trafikksikkerhet i Oppland Anne Elisabeth Thoresen.

De snakket blant annet om at faste omkjøringsruter for riksveger må inn i Nasjonal transportplan.

- Det er viktig i nasjonal sammenheng for samfunnssikkerhet og beredskap, sa Adolfsen.

Deler av fylkesvegnettet er i dag faste omkjøringsruter for de nasjonale transportkorridorene nord-sør, som for eksempel E6 og Rv 3. Det fører til større trafikkmengde på disse fylkesvegene enn de er dimensjonert for.

Økt trafikk på grunn av bom

Adolfsen trakk også fram utfordringen med økt trafikk på fylkesveger i nærheten av riksveg med bommer. For å unngå bommene velger en del bilister å kjøre på fylkesvegene i stedet.

- Dette fører til en økt trafikkmengde som fylkesvegen ikke er dimensjonert for, i tillegg til at det reduserer trafikksikkerheten og forringer bomiljøet langs disse fylkesvegene, sa hun.

3,5 milliarder i etterslep

Fylkesvegene i Innlandet fylkeskommune vil ha et vedlikeholdsetterslep på over 3,5 milliarder kroner. Ifølge Adolfsen og Thoresen er det et betydelig gap mellom de midlene som stilles til disposisjon for fornying av riksvegnettet og de midlene fylkeskommunen har mulighet til å prioritere på fylkesveger.

I mai ble det bestemt i Stortinget å be regjeringen utgreie en belønningsordning i forbindelse med rullering av Nasjonal transportplan, der fylkeskommunen kan søke om medfinansiering fra staten.

- Vi synes dette med å opprette et statlig vedlikeholdsprogram for fylkesvegnettet er en god idé, sa Anne Elisabeth Thoresen.

Rammetilskuddet på dagens nivå er ikke nok til å stanse forfallet på fylkesvegnettet, mener Thoresen og Adolfsen.

- Et statlig vedlikeholdsprogram er å ta trafikksikkerhet og framkommelighet på alvor, sa Anne Karin Torp Adolfsen og la til at risikoen for å bli drept eller hardt skadd er 67 prosent høyere på fylkesvegnettet enn på riksvegnettet.

I Innlandet er det nesten 7000 km fylkesveg, noe som tilsvarer strekningen Mjøsbrua – Istanbul tur/retur.

Dobbeltspor til Lillehammer

Anne Karin Torp Adolfsen hadde også et innlegg om forventninger til Nasjonal transportplan 2022-2033 sammen med fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen. Der var noen av hovedpunktene de ønsket å formidle til komiteen at Innlandet på vegsiden ønsker å prioritere E6, E16, Rv4, Rv2 og rv3/25.

Når det gjelder bane, er budskapet til transport- og kommunikasjonskomiteen at planleggingsmidler for dobbeltspor på strekningen Hamar – Lillehammer må på plass.

Tettpakket program for komiteen

Medlemmene i Stortingets transport- og kommunikasjonskomité hadde et tettpakket program i løpet av de to dagene de besøkte Hedmark og Oppland.

Første stopp var Kongsvinger der de blant annet fikk informasjon om Kongsvingerbanen og skogbruksnæringens behov for veg og bane. På bussen til Hamar fikk de informasjon om utbyggingen på Rv3/25 i Løten og Elverum.

På Hamar fikk de høre om utbyggingen av E6 og dobbeltsporutbygging mellom Eidsvoll og Lillehammer.

På Lillehammer fikk de i tillegg til orienteringen om fylkesveger blant annet høre om hvordan Hedmark Trafikk og Opplandstrafikk legger opp transporten og samarbeider med andre aktører slik at det skal være enkelt å komme seg til turistdestinasjoner med kollektivtransport.

Turen ble avsluttet på Gjøvik med blant annet en presentasjon av areal- og transportstrategi for Mjøsbyen.