Mjøspakke uten bompenger

Styringsgruppa for prosjektet Mjøsbyen vil ha bompengefrie løsninger. De utfordrer regjeringen til å komme med ny politikk for å øke andelen kollektivreisende og legge til rette for fotgjengere og syklister uten bompenger.
Sist oppdatert 06.05.2019
Even Aleksander Hagen og Anne Karin Torp Adolfsen
Fylkesordfører i Oppland Even Aleksander Hagen og fylkesråd i Hedmark Anne Karin Torp Adolfsen ønsker belønningsordning heller enn bompenger når areal- og transportstrategien for Mjøsbyen skal vedtas. Foto: Kate Langsethagen

Arbeidet med felles areal og transportstrategi for Mjøsbyen er i sluttspurten. Mjøsbyen er et prosjektsamarbeid for areal- og transportstrategi i et større område rundt Mjøsa.

Samarbeidet skal bidra til å videreutvikle en mer konkurransedyktig og bærekraftig region med attraktive og levende byer og tettsteder. Strategien har vært på høring siden januar, og nå skal den sendes til fylkestingene i Hedmark og Oppland for endelig vedtak.  

- Det kom inn veldig mange gode innspill. Det er vi takknemlige for. Vi sier ja til belønningsordning og nei til bompenger for økt satsing på kollektiv, sykkel og gange, sier leder av styringsgruppa Anne Karin Torp Adolfsen.

Frir til staten

Konkret foreslåes det en fordeling mellom kommuner, fylkeskommune og stat for å finansiere løsninger.

- Dersom vi stiller med ei krone så må staten stille med to. I utgangspunktet trenger ikke prisen å bli noe høyere for staten, understreker Adolfsen.

Hun legger til at om regjeringen mener alvor med å finne andre løsninger enn bompenger så har de en gylden anledning til å finne løsningene nå.

Historisk

Sammen med fylkesordfører og nestleder i Mjøsbyen, Even Aleksander Hagen, takker de for alle innspillene som har kommet. Alle i styringsgruppa var svært fornøyd med at prosjektet har kommet til enighet.

- Møte i forrige uke var på mange måter et historisk møte der 10 kommuner, 2 fylkeskommuner og samarbeidspartnere har blitt enige om viktig mål og strategier for fremtiden. Sammen står vi bedre rustet til å bygge grønnere transportløsninger rundt Mjøsa, sier Adolfsen. 

Om Mjøsbyen

I alt 10 kommuner utgjør Mjøsbyen: Øyer, Lillehammer, Ringsaker, Hamar, Løten, Elverum, Stange, Gjøvik, Vestre Toten og Østre Toten. I prosjektsamarbeidet deltar også Fylkesmannen i Innlandet (tidligere FM Hedmark og FM Oppland), Statens vegvesen, Jernbanedirektoratet og de to fylkeskommunene Hedmark og Oppland. I tillegg er næringsliv, frivillige organisasjoner, kollektivselskaper og andre interessegrupper invitert med i dialogen om utvikling av Mjøsbyen.

Mjøsbyen kan utvikles til å bli et mer funksjonelt bo- og arbeidsmarked, og strategien har som mål å knytte stedene rundt Mjøsa tettere sammen, blant annet ved å gjøre det enklere å reise miljøvennlig i regionen.

Les mer om Mjøsbyen