Nei til mer vindkraft i Hedmark

Fylkesrådet i Hedmark sier klart nei til mer utbygging av vindkraft enn det allerede er gitt konsesjon for.
Sist oppdatert 26.08.2019
Anne Karin Torp Adolfsen
Anne Karin Torp Adolfsen og resten av fylkesrådet sier nei til mer vindkraft i Hedmark. Foto: Kate Langsethagen.

– Hedmark har tatt sin del av ansvaret for etablering av vindkraft, og vi ser ikke behovet for en nasjonal ramme, sier fylkesråd for miljø Anne Karin Torp Adolfsen (AP).

Olje- og energidepartementet ga i brev av 9. februar 2017 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) i oppdrag å lede et arbeid med å lage forslag til en nasjonal ramme for vindkraft på land. Denne er nå på høring og skal behandles i fylkestinget i september.

I strid med regionale føringer

- Fylkesrådet er tydelige i sin anbefaling til vedtak for fylkestinget - vi har tatt vår del av ansvaret for vindkraftutbygging med det som allerede er gitt konsesjoner til. Hedmark vedtok i 2013 de regionale føringene for vindkraft. Fylkesrådet mener at det foreslåtte området vil være i strid med fylkestingets vedtatte føringer på alle vesentlige punkter, sier Adolfsen.

Videre påpeker fylkesrådet at kommunenes egne synspunkter må legges til grunn fremover.

- Det er tross alt slik at kommunene i liten grad får nytte av at det etableres vindkraftverk, men de bærer alle ulempene. Derfor er det viktig at fellesinteresser i lokalsamfunnet må tillegges størst vekt, mener fylkesrådet i sitt forslag til høringssvar.

Et av områdene som NVE peker på som aktuelle for vindkraft, ligger nord i Hedmark, nærmere bestemt mellom Tylldalen i vest og Femunden i øst, Sølen landskapsvernområde i sør og Øversjødalen/Hodalen i nord, i kommunene Tolga, Os, Tynset, Engerdal og Rendal.

Truer naturgitte og kulturskapte verdier

- Vi mener at det er for lite hensyn til hvilken påvirkning vindkraftanlegg vil ha på naturgitte og kulturskapte verdier i dette området. De negative konsekvensene for nasjonalparker, kulturlandskap, vassdragsvernet, friluftsliv, utøvelse av jakt og fiske og annet utmarksbasert næringsliv er så store at hele området må tas ut av nasjonal ramme for vindkraft, understreker Torp Adolfsen

Hun legger til at særlig når en ser det nye forslaget til område for vindkraft i forhold til Olje- og energidepartementets endelige avslag på konsesjonssøknaden for vindkraftverk på Kvitvola i Engerdal.

- Den gang begrunnet departementet avslaget med at de samlede skader og ulemper var større enn fordelene med etablering av vindkraftverket, og at grunnlaget for å gi konsesjon ikke var til stede. De viste til de store ulempene for landskap og friluftsliv, samt negative virkninger for kulturminner og kulturmiljø og for reiselivsnæringen. Det gjelder også i denne saken, sier fylkesråd Anne Karin Torp Adolfsen.

Saksdokumenter med forslag til høringssvar