Det teknologiske mulighetsrommet

Dette var det gjennomgående temaet for samlinga på Elverum 16.-17. oktober, hvor over 50 nærings- og landbruksmedarbeidere fra hele fylket var til stede.
Sist oppdatert 13.09.2018
En av deltakerne på samlingen prøver VR-briller. Foto: Torunn Kornstad

Innledningsvis snakka Roger Hjelmstadstuen i digitalbyrået Sempro om digital markedsføring, med fokus på video/film som tar en stadig større andel av all internett-trafikk. Hjelmstadstuen poengterte hvor enkelt det er å lage film, og at eneste verktøy en faktisk trenger for å lage en helt ok film er en en smart-telefon. Deretter ble deltakerne utfordret til å produsere en filmsnutt for presentasjon på tampen av samlinga. Mye kreativitet ble lagt ned i de ulike filmgruppene, og resultatene skapte både latter og applaus.  

Kongen sjøl, Bjørn F. Oustad fra Kong Arthur AS, ga et overordna blikk inn i den teknologiske framtida, mens Audun Korsæth fra Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) viste at norsk landbruk er langt framme både når det gjelder forskning på og bruk av teknologi.  

Styreleder Harald Odde i Terningen nettverk, som er en innovasjonsklynge for helse og folkehelse i Innlandet, kunne fortelle at utvikling og bruk av teknologi er en viktig del av innovasjonsarbeidet i klyngen, og at samarbeid mellom både offentlige, private og frivillige aktører er avgjørende for å lykkes.   

Ved besøk i NAVs visningsleilighet og showrommet hos EonReality på Terningen arena fikk deltakerne høre nærmere om og se ny teknologi brukt i praksis. I visningsleiligheta ble ulike velferdsteknologiske løsninger og muligheter presentert, mens EonReality fortalte om mulighetene AR/VR (utvidet og kunstig virkelighet) gir blant annet i forbindelse med utdanning og opplæring.

Ved fylkesbiblioteket i Hedmark jobbes det med digital kulturformidling, noe som gir helt nye og spennende måter både å formidle og oppleve gamle kulturskatter på. Deltakerne på samlinga kunne for eksempel, med VR-briller på, få opplevelsen av å være ute i skogen, kaste vedkubber på bålet og høre Hans Børlis dikt bli lest – eller lese sjøl.  

Gardsfrua Live fra Krødsherad var et levende og sprudlende eksempel på hvordan målbevisst kommunikasjon gjennom ulike sosiale medier, det være seg blogg, Instagram eller Facebook, er viktige og lønnsomme kanaler for å nå ut til et bredt marked.   

Gjennom ordningene FORREGION og Regionale forskningsfond (RFF) kan bedrifter få støtte til videre utvikling av virksomheten. Stine Lien og Hege Taarud som presenterte ordningene, understreket at dette er et lavterskeltilbud hvor eneste kravet er ønske om å finne ut noe nytt, og hvor forskere kan være til hjelp. Siv Hilde Houmb i Secure-NOK, et Hamar-basert selskap som leverer cyber-sikkerhetsprodukter for kontrollsystemer og kritisk infrastruktur, fortalte om hvordan de har hatt god nytte av støtte fra RFF i videreutvikling av sin forretningsidé.

Innovasjon Norge informerte om hvordan de gjennom ulike økonomiske ordninger og andre tilbud kan bidra til å styrke norske teknologiselskaper. I tillegg presenterte Hjørdis Vik Innovasjon Norges gründersenter. Gründersenteret tildeler markedsavklaringstilskudd etter søknad, de tar imot telefoner og svarer på spørsmål fra gründere. Vik fortalte at det er få henvendelser og søknader fra Hedmark, og hun etterlyste flere.

Hedmark fylkeskommune tilbyr etablererkurs i alle regioner i fylket flere ganger i året, og AButvikling, som er fylkeskommunens kursoperatør, kunne fortelle om rekorddeltakelse på kursene som ble gjennomført sist vinter. Tidligere kursdeltaker Christer Engebakken, som høsten 2017 etablerte Engebakken Studios, fortalte om positive erfaringer med å delta på etablererkurs, og om sine ideer for videreutvikling av bedriften blant annet gjennom å bruke spill-teknologi for å lage programvare og løsninger for bedrifter. 

Regionreformen, der Hedmark og Oppland blir slått sammen til Innlandet, vil føre til endringer både for fylkesmannen og fylkeskommunen. Vegard Urset fra fylkesmannen fortalte hvor langt de har kommet i sammenslåingsprosessen, med samlokalisering allerede fra våren 2019. Kommende fylkesrådmann i Innlandet Trond Bamrud presenterte status for fylkeskommunen.

De to fylkeskommunene har mange like utfordringer, men har på en del områder utvikla forskjellige strategier for å møte disse. Dette gjelder for eksempel kurstilbud til etablerere. Oppland har overlatt dette til Innovasjon Norge og regionene, og der tilbys det ikke kurs regelmessig nå. I Hedmark er derimot etablerermodellen som fylkeskommunen står bak utvikla over mange år, og inneholder nå bl.a. et kurs over seks kvelder, og et tilleggskurs på tre kvelder for innvandrere. Deltakerne på samlinga diskuterte kort hva de vurderer som viktigst i den eksisterende modellen, som et grunnlag for å utvikle ei felles løsning for Innlandet.

Hedmark fylkeskommune var ansvarlig for samlinga i samarbeid med Innovasjon Norge og Fylkesmannen i Hedmark.