Oppstart av fredningssaker

Hedmark fylkeskommune foreslår å frede Sollien østre og Hyjanstorpet i Grue kommune og rie på Glomdalsmuseet i Elverum.
Sist oppdatert 14.11.2018
Kartutsnitt som viser Hytjanstorpet
Hyjanstorpet

Ei rie er et tørkehus for korn, og er en bygningstype som ble innført til Norge av skogfinnene. Ria fra Revholtet står på Glomdalsmuseet i Elverum.

Forslaget omfatter bygningen med eksteriør, interiør og fast inventar, som foreslås fredet med hjemmel i kulturminneloven § 15.

Sollien østre og Hyjanstorpet

Når det gjelder Sollien østre i Grue kommune, omfatter fredningsforslaget bygningene på Sollien østre med eksteriør, interiør og fast inventar med hjemmel i kulturminneloven § 15, samt et utomhusområde, som foreslås fredet med hjemmel i kulturminneloven § 19.

Fredningsforslaget for Hyjanstorpet omfatter alle bygningene med eksteriør, interiør og fast inventar samt eiendommen utomhus, som foreslås fredet med hjemmel i kulturminneloven § 15.

Merknader

Eventuelle merknader sendes til Hedmark fylkeskommune innen 4. desember 2018: postmottak@hedmark.org.

Det vil deretter bli utarbeidet et fredningsforslag som vil bli sendt på høring til berørte parter og utlagt til offentlig ettersyn.

Kartutsnitt

KartutsnittKartutsnittKartutsnitt